A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Chaldeen, Nieuw Babylonische Rijk


Wie waren de Chaldeeën? Heel  bekend is de uitdrukking ‘Ur der Chaldeeën’.Iedereen weet  dat in de bijbel verteld wordt dat Abraham afkomstig was uit Ur der Chaldeeën.. Is dit Ur in Zuidmesopotamië? Of moeten we denken aan de stad Urfa (of Oera) bij Haran in het huidige Turkije?  

Dit vind ik een prachtige reproductie van Babel U ziet de brug over de Eufraat en links de grote tempel van de godin met de toren van Babel 

De Babyloniërs worden in het boek Jeremia Chaldeeën genoemd. Waarschijnlijk omdat met de komst van de Chaldeeën het Nieuw-Babylonische rijk begint.

 

Tussen haakjes; het Oud-Babylonische rijk was o.a. het rijk van de bekende koning Hammurabi, de koning van het beroemde wetboek.

 

Deze koning was het ideaalbeeld van  de koning van het Nieuw-Babylonische rijk, namelijk Nebukadnezar.

Ik vind dit een schitterend beeld van Babylon. Babel als een leeuw die alle volken onderwerpt. Zie je de man ligen onder deze leeuw?

Hammurabi was een Sumeriër, koning van het rijk Sumerië, het rijk van onze oudste beschaving.(zie Sumerië)

 Wie waren de Chaldeeën?

 De Chaldeeën waren een Semitisch volk uit de oudheid. Zij maakten deel uit van Aramese stammen die rond het begin van het eerste millennium v.Chr vanuit  de Syrische woestijn het stroomgebied van de Eufraat  waren binnen gedrongen.

Je weet dat Abraham uit Ur der Chaldeeën kwam. Abraham was echter geen Chaldeeër. Hij was een Hebreeër.

De plaats  Ur of Oer is later het Ur der Chaldeeén genoemd omdat eeuwen na Abraham er zich de Chaldeeen gevestigd hadden.

Met de komst van de Chaldeeën was het fundament gelegd  voor het Nieuw Babylonische rijk.

Toen Abraham geboren werd, waren er nog geen Chaldeeën.

De benaming Oer der Chaldeeën komt pas in de 10e eeuw v. Chr.in gebruik.

Ur en Haran en de maangodin Sin

 Ik vind het  opmerkelijk dat er een duidelijke relatie was tussen het heel ver weg gelegen Zuid-Mesopotische Ur en het veel noorderlijker gelegen Haran.

Gezamenlijk vereerde men de maangod Sin.Trouwens ook in de bijbel is er die relatie. Nahor en Laban en Rebecca  woonden in Haran.

 Daarom denken velen vandaag bij  Ur aan het Noord-Mesopotamische Urfa in het huidige Turkije.Zie bij Haran

Aramees

Door de komst van de Chaldeeën die  Aramees spraken is langzamerhand  de Akkadische taal   van Mesopotamië vervangen door het westsemitische Aramees.

 En ook het spijkerschrift  dat in het Akkadisch geschreven werd moest het geleidelijk afleggen tegen het Aramese schrift, dat veel praktischer was.

Je kunt daarom wel begrijpen dat de Joden die ook Aramees spraken de bewoners van hun gedwongen gastland goed konden verstaan.