A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vrouwen en Jezus


Mannen hebben Jezus lijden en sterven niet begrepen.

Er is in het Nieuwe Testament maar één vrouw geweest, die met een vrouwelijke intuïtie heeft aangevoeld: Hij is het.

Hij is de Messias.(Marcus 14).

Zij zalft Jezus voeten met nardus:

En nardus werd gebruikt voor koningen èn voor een begrafenis. Haar offer wordt betrokken op Jezus dood!

 

Samaritaanse  vrouw

In Joh. 4 :27 lezen ze dat Jezus een uitvoerig gesprek heeft met een Samaritaanse vrouw.

Als de discipelen terugkomen van het doen van inkopen in de stad Sichar, verwonderen zij zich erover dat hij met een vrouw sprak.

 Let wel: er staat niet, dat zij verbaasd zijn dat Hij met een Samaritaanse sprak.

Dat zou  je immers eerder verwachten omdat in vers 9 staat dat er geen contacten zijn tussen Joden en Samaritanen.

Dat zouden de discipelen n nooit gedaan hebben. Met een vrouw praten en nog wel met een Samaritaanse!!

Wat was de reden in het Jodendom?

Vrouwen 2e rangswezens

Vrouwen waren door haar natuur niet in staat alle godsdienstige plichten te vervullen.

Een menstruerende vrouw mocht door de reinheidswetten niet in de tempel komen.

De vrouw was het bezit van de man.

Daarom was het geen echtbreuk als een getrouwde man omging met een meisje dat niet getrouwd was.

Hij vergreep zich immers niet aan het bezit van een ander!

Aansluiting patriarchale structuur

Jezus koos 12 mannen als discipelen. Waarom mannen? Hij sluit zich aan bij de patriarchale karakter van de samenleving. Een andere keus zou schade gedaan hebben aan zijn werk

Wat ons ook opvalt in Lucas 8 : 3 e.v is dat Jezus vrouwen in zijn omgeving toelaat.

Dat is heel ongewoon en ongebruikelijk in die tijd.

Vrouwen stonden toen op één lijn met kinderen en slaven. Van enige emancipatie was geen sprake.

Ze hoefden geen dienst in de synagoge te verrichten, waren vrijgesteld van godsdienstige verplichtingen en zij hoefden geen onderricht in de Thora te krijgen. Maatschappelijk telden ze nauwelijks mee en godsdienstig helemaal niet.

Niet enkele, maar vele vrouwen

 

Ze dienden Jezus en zijn discipelen niet alleen, maar zij volgden Hem ook op weg naar Jeruzalem.

Dat is ook een aspect, dat we niet mogen vergeten.

Onder hen die Jezus volgden waren zeer veel vrouwen. Vandaar dat er zoveel vrouwen getuigen waren van Jezus kruisiging.

Marcus schrijft ook over “vele andere vrouwen, die met Hem opgegaan waren naar Jeruzalem”. Marcus 15 : 40, 41

Wat deze vrouwen zo boeide in deze rabbi zal zeker ook het feit geweest zijn dat Jezus de eerste rabbi was, die aandacht voor haar had. Jezus verscheen ook eerst aan vrouwen na zijn opstanding!

Het tweede dat mij is opgevallen is dat deze vrouwen in de stoet van Jezus en zijn discipelen zijn meegegaan van stad naar stad en van dorp naar dorp.

Zij zorgden voor het proviand.

Niet een keer maar telkens weer. Suzanna was daarom ook in elk dorp en elke stad waar Jezus binnenkwam, getuige van zijn optreden en hoorde zij dus ook herhaalde malen van Jezus´prediking over het Rijk van God.

Wat haar en de andere vrouwen in Jezus boeide, was dus dat Hij aandacht had voor de vrouw, voor zieken, randfiguren, prostituees, tollenaren en vele anderen die bij  de Farizeeën niet in tel waren.

Negen van de achttien vrouw 

In het laatste hoofdstuk van Paulus’ brief aan de Romeinen schrijft Paulus een hele lijst met groeten neer. Negen van de achttien vermelde namen zijn namen van een vrouw! Mij trof dat Paulus hier ook  schrijft dat de moeder van Rufus voor hem als een moeder geweest is.

Paulus heeft dynamiet gelegd onder de patriarchale maatschappij van het Oosten. (Zie ook Gal. 3:28,) want de Joodse man bad dagelijks: Geprezen zijt Gij, o God, dat Gij mij niet als heiden, slaaf of als vrouw geschapen hebt

 Vrouw poort naar de duivel

Aan het einde van de tweede eeuw gaat de positie van de vrouw weer de mist in. Tertullianus schrijft’ Jij bent Eva, de poort naar de duivel.Gods oordeel hangt nog steeds over jouw sekse.