A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Veertigdagentijd


 

In de gangbare roosters, aangereikt met het oog op de veertig-dagen-tijd, komen de laatste dagen van Jezus' lijden en sterven mondjesmaat ter sprake, tenzij je dagelijks een dienst mee kunt doen in de Stille Week.

Iemand schreef ooit: de evangeliën zijn een lijdensgeschiedenis met een uitvoerige inleiding.

De nadruk valt op de laatste drie jaren van Jezus' leven, en daarin weer op de laatste drie weken en tenslotte op de laatste drie dagen.

Het is niet goed om onze aandacht anders te verdelen.

Een voorname leesregel is:"in de geest van de schrijver blijven”.

Wat betekent ‘veertig’? 

Het getal veertig heeft een verhaal.

 Dit getal komt heel vaak in de bijbel voor.

 Veertig duidt op een periode (van jaren, van dagen), aan het eind waarvan een beslissende wending mag worden verwacht.

De ark van Noach (Gen. 8:6), de tocht door de woestijn (Ps. 95: 10), Mozes op de berg Sinaï (Ex.24 : 18) Elia naar de berg Horeb (1 Kon. 19:8).

Telkens komt daar het getal veertig ter sprake.

Tussen Pasen en Hemelvaart  liggen ook veertig dagen. Veertig dagen is Jezus de Opgestane, aan zijn leerlingen verschenen (Hand. 1: 3).

Jezus zwierf - geleid door de Geest -  veertig dagen rond in de woestijn (Lucas 4:1).

Het getal veertig is een symbolische weergave van een periode van voorbereiding en inkeer. 

Wat betekent vijftig? 

De kerk heeft altijd tot vijfig geteld.

Dat was een goede traditie.

We zijn in de zeven weken voor Pasen op weg naar de viering van het feest van Christus’ verrijzenis.

In de zeven lijdensweken vierde de kerk de verzoenende betekenis van Passie en Pasen.

Wat is nu ten diepste het verschil tussen veertig-dagen- tijd en de zeven lijdensweken, of de vijftig-dagen-tijd?

In de zeven lijdensweken staat het lijden van Jezus centraal.

Zijn lijdensweg loopt van Getsemané, via Gabbata naar het kruis van Golgota.

Nadruk op onze activiteit

In de veertig-dagen-tijd valt het accent op wat wij moeten doen. Wij moeten vasten en ons bezinnen.

Je kunt niet zomaar Pasen vieren.

Het is een tijd van voorbereiding.

In de vijftig-dagen-tijd is de scopus van de kerk daarentegen gericht op wat Jezus voor ons heeft gedaan.

Een overvloedige hoeveelheid informatie wordt ons in de evangeliën aangereikt over de vreugdevolle betekenis van het verzoenende lijden en sterven van Jezus.

In traditionele lijdenstijd kan heel goed gepreekt worden over de zeven kruiswoorden, of over Jezus’ gebed in de olijventuin van Getsemané, of over de verloochening van Petrus.

Vijftig is ook heilshistorisch meer dan veertig!

Een kwart tot een derde van de evangeliën gaan over het lijden van Jezus. In de gangbare roosters wordt die aandacht echter gereduceerd.