A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Visionaire ervaringen van Jezus


Hoewel het wel heel duidelijk is dat Jezus geen geheime leer aan enkele vrienden heeft onderwezen, kun je je toch wel afvragen of Hij misschien wel bepaalde visionaire ervaringen heeft gehad die Hij aan een enkeling heeft toevertrouwd, vraagt prof. R. Roukema zich af.

Daarop beroepen  zich immers de auteurs van de zogenoemde evangeliën van Thomas en Judas.

Het zou daarin om een boodschap gaan die je in de gewone 'katholieke' evangeliën niet kunt vinden.

Zijn hiervan wellicht in de evangeliën nog sporen bewaard?

Sommigen wijzen op Lucas 10:18  waar we lezen dat Jezus zegt dat Hij de Satan als een lichtflits uit de hemel zag vallen.

Het is natuurlijk denkbaar dat aan deze uitspraak van Jezus een visioen ten grondslag ligt waarover Hij tot zijn leerlingen meer heeft gezegd dan in deze uiterst korte schriftelijke weergave is te lezen.

Dat Jezus visionaire ervaringen heeft gehad kan worden afgeleid uit de beschrijving van zijn doop, waarbij de hemel voor hem open ging, en van zijn verheerlijking op de berg, toen Mozes en Elia aan Hem verschenen.

Ook bij Johannes?


In het evangelie van Johannes staan allerlei uitspraken van Johannes opgetekend, die wellicht teruggaan op visionaire ervaringen van Jezus, die Hij zelf vervolgens ook verteld heeft aan zijn beste intieme vriend Johannes. 

Ik denk bijvoorbeeld aan wat Jezus vertelt over de geopende hemel en hoe de engelen van God  daaruit neerdaalden en daar naar opstegen (Joh. 1:51,52).

Over het getuigenis van Jezus:Wij weten en we getuigen van wat we gezien hebben (Joh. 3: 11,12). Verder:Hoe zullen jullie geloven als Ik spreek over de dingen van de hemel? 

En ook:Niet om mijn eigen wil te doen ben ik uit de hemel neergedaald, maar om de wil te doen van Hem die Mij gezonden heeft (6:38).

 En als jullie de Mensenzoon eens zien opstijgen naar waar Hij vroeger was (6:62). Alleen Hij die uit de hemel is neergedaald, is naar d  hemel opgestegen; de Mensenzoon (3:13).

Tot zover enkele citaten uit het evangelie van Johannes. Dat Jezus uit de  hemel was neergedaald, is stellig de visie van de evangelieschrijver, die in Hem de goddelijke en dus hemelse Logos zag.

Toch kunnen deze uitspraken evenzeer teruggaan op visioenen van Jezus, waar Hij heeft ervaren dat Hij zelf in de hemel was opgenomen.

Gnostische ficties

Prof. R. Roukema schrijft: “Het is aannemelijk dat Jezus in de besloten kring van zijn leerlingen heeft gesproken over zijn mystieke en visionaire ervaringen.

Jezus geen esoterische leer

Het is echter volkomen onbewijsbaar en in feite uitgesloten, dat Jezus naast zijn publieke onderricht een geheime, esoterische leer had die nu in evangeliën op naam van, bijvoorbeeld, Thomas en Judas weer aan het licht is gekomen.

De populaire opvatting dat de kerk het ware  onderricht van Jezus heeft verdonkeremaand en dat de 'ketters'  dit hebben bewaard, is fictie en heeft geen enkele historische achtergrond”.(zie ook Geheim evangelie van Jezus?)