A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Antroposofie


Dit vreemde woord is samengesteld uit de Griekse woorden ‘anthropos’  en  ‘sofia’.

Letterlijk betekent  het ‘wijsheid van de mens’. Bedoeld wordt daarmee de mens in zijn diepste zijn.

Tal van artsen beoefenen de antroposofische geneeskunst

Deze gaanervan uit dat ieder mens vóór zijn geboorte al eenwezenskern heeft

Die verenigt  zich bij de conceptie  met het biologisch materiaal van zijn ouders.

De mens zou  een vóórgeboortelijk bestaan leiden

Rudolf Steiner (1861-1925) was de grote ontwerper.Hij was een Oostenrijks denker.

Hij moest  niets hebben van het materialisme van de vorige eeuw dat overal haar triomfen vierde.

Volgens hem werden de wetten van oorzaak en gevolg vergoddelijkt

Zij zaten op de troon van het heelal.

Net als Goethe ging hij op zoek naar de relatie tussen de geestelijke en de natuurlijke wereld

Er moest méér zijn dan de mens met zijn zintuigen kon waarnemen.

Rudolf Steinier

De werkelijkheid was voor Steiner  méér dan die welke weegbaar, meetbaar, telbaar en zichtbaar was.

Steiner meende dat  door meditatie hogere waarnemingsorganen bij de mens konden ontstaan

Daardoor kon de mens inzicht krijgen in die onzichtbare werkelijkheid.

Het geestelijk schouwen, de verlichting en de inwijding waren volgens hem de drie fasen.

Zo kon men als  helderziende en ingewijde de geheimzinnige wereld van de hogere kennis  binnentreden.

In zijn visie spelen de wet van het karma en de idee van de reïncarnatie een belangrijke rol.

Hij heeft deze verschijnselen overgenomen van het Hindoeïsme

De wet van het karma bepaalde  dat onze goede en slechte daden in dit leven beslissend zijn.

 

Reincarnatie

Zij maken uit  in welke gedaante we in de volgende ‘reïncarnatie’  in  het aardse leven zullen terugkeren.

In plaats van reïncarnatie spreekt men ook wel van zielsverhuizing

Zie verder bij reïncarnatie

De wet van het karma gaat uit van een soort vergelding:

 Als je veel goeds doet kom je terug in een hogere gedaante

Als  je een slecht leven leidt, kom je terug in een lagere gestalte.

Er zitten in de antroposofische beweging allerlei goede  elementen

Steiners afkeer van een materialistische benadering van de werkelijkheid

Zijn aandacht voor het leven na dit leven.

De  mens wordt niet beschouwd als een louter biologisch wezen.

 Gnostiek

De antroposofische beweging  is echter een vorm van moderne gnostiek.

Ze wijst een mysterieuze, speculatieve heilsweg aan

Ze is ook slechts bestemd voor ingewijden

Jezus heeft niet gezegd:’Wie door veel oefening inzicht heeft gekregen in de diepere geheimen van mens

en wereld, zal zich omhoog kunnen werken tot een hogere vorm van leven na zijn aardse bestaanswijze’

maar: ‘Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven (Johannes  11 : 25)