A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Apocalyptiek


 

 Eindtijddenken

Het Jodendom in tijd  tussen OT en NT besteedde grote aandacht aan het eindtijddenken

De zogeheten apocalyptiek.

Het was een nieuwe vorm van profetie, die helemaal gericht was op het wereldeinde.

De verlossing waar men naar uitzag steeg uit boven het nationale

Men verwachtte geen verlossing meer uit de tirannie der Romeinen.

 Babel en Jeruzalem

De apocalyptiek gaat uit van het contrastdenken  tussen  Babel en het Jeruzalem

In het boek Openbaring is Babel de stad van de mens en het Nieuw Jeruzalem de stad Gods

Jezus sluit zich hierbij aan. Hij noemt zich de Zoon des mensen.

Deze benaming (De Zoon des mensen) is in de apocalyptiek een bovenaardse figuur

Hem werd heerschappij gegeven  en eer en koninklijke macht (Dan. 7)

De boodschappen zitten vol symboliek.  .

Er is een scherpe tegenstelling tussen goed en kwaad, goede mensen en slechte mensen

Bij de apocalyptiek is de voorzegging van de toekomst het allesbeheersende. 

Joodse apocalyptiek

Er zijn duidelijke verschillen tussen het boek Openbaring  en de Joodse apocalyptiek.

In de Joodse apocalyptiek is de auteur altijd anoniem.

Verder wordt het allemaal erg schematisch.

De geschiedenis wordt gezien als de uitwerking van een goddelijk plan.

Alles verloopt volgens dat plan, dat zich uitwerkt in min of meer vaste patronen.

Spoorboekje

Het apocalyptisch verhaal fungeert in de joodse apocalyptiek als een soort  spoorboekje

Het boek Openbaring is daarentegen allereerst een profetisch boek.

Het gaat daarin  niet om concrete toekomstvoorspellingen,

Het is  een profetische doorlichting van heel de geschiedenis

En dat vanuit eeuwigheidperspectief.

De visie van Johannes op de geschiedenis is ook niet door en door pessimistisch.

Hij weet dat de overwinning al behaald is. 

De overwinning van de kwade machten is aan het Lam, dat geslacht is. 

Dit element ontbreekt volkomen in de sombere Joodse apocalyptiek

Apocalyptiek is een vorm van profetie die helemaal gericht is op het wereldeinde

In de jóódse apocalyptiek wordt geschiedenis gezien als een soort spoorboekje

Spoorboekje

Het gaat daarbij om concrete toekomstvoorzeggingen en over concrete machthebbers

Daarbij wordt een soort blauwdruk gegeven van de politieke ontwikkeling

In het laatste bijbelboek gaat het echter om een profetische doorlichting van de geschiedenis

En dit vanuit eeuwigheidsperspectief

De overwining is aan Het Lam.