A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aramees, taal van Jezus


 

 Taal van Jezus

Jezus heeft Aramees gesproken. Dat was de taal die de joden onder elkaar spraken. Aramees was gemakkelijk aan te leren en zo hebben joden en anderen die taal overgenomen. Oorspronkelijk had je in het 2e millennium Babylonisch spijkerschrift en de hieroglyphen.

 Dat waren internationale talen.

Ze waren echter  te ingewikkeld. Daarom werden in Voorazië en in Egypte  de meeste documenten in het Aramees geschreven

 Aramees was een wereldtaal.

Zoals Engels vandaag West-Aramees in  Palestina.  Oost-Aramees in Mesopotamie.

De taal van de straat is altijd een heel andere taal geweest dan die van tempel en kerk. J

ezus hoorde in de synagoge Hebreeuws, maar met moeder Maria sprak Hij Aramees.

 

 Verschillende religieuze talen

Taal van  de tempel in Babel was Sumerisch, in Jeruzalem Hebreeuws en de taal van de kerk in Rome  werd later Latijn. Die talen hebben het eeuwen langer volgehouden dan d

e taal van het volk. Vanaf 8e eeuw heeft het Arabisch weer het Aramees vervangen.

 

 Grafkist Jokobus

Oorspronkelijk kwamen de Arameers uit de Syrisch-Arabische woestijn De meeste joden spraken Aramees Dat blijkt ook uit de onlangs gevonden grafkist van Jakobus de broer van Jezus

 Op die sarcofaag werd geen Hebreeuws, Grieks of Latijn gebruikt, maar Aramees Er staat op de sarkofaag Jakobus zoon van Jozef, broer van Jezus in het Aramees Ýa'akov bar Yosef  akhui di Yeshua. De laatste toevoeging  kan als een uitroepteken gezien wo

rden: Broer van Jezus! U weet wel de Opgestane Heer. Die laatste toevoeging is alleen te begrijpen als Jezus heel goed bekend was

Men zou een overledene nooit aanduiden met  de naam van een gekruisigde man Dat was een grote schande voor de familie. Wat was er gebeurd dat de smaad van de gekruisigde Christus had weggenomen? Dat moet wel zijn opstanding zijn. 

Jezus sprak dus geen Hebreeuws, hoewel dat er veel op lijkt Hebreeuws was de taal van de schriftgeleerden en de taal van de tora Er waren in de tijd van Jezus twee soorten joden.

 Hellenisten

Zij die Grieks spraken en die Aramees spraken De eersten spraken het zogenoemde koine Grieks en werden Hellenisten genoemd De laatsten spraken Aramees en werden Hebreeën genoemd (Hand 6:1)

De oudste christelijke gemeente kende dus twee groepen De Aramees sprekenden trokken blijkbaar de Aramees sprekende weduwen voor in het begin Dat gebeurde ten koste van de Griekssprekende  weduwen(Hand 6 : 1)

 In het Griekse Nieuwe Testament zijn enkele woorden van Jezus in het Aramees bewaard Talitha Koem (Mc 5:41 )Effatha (Marc. 7:34) Marcus geeft de vertaling er bij De  Syrische taal is nauw verwant aan het Aramees dat Jezus sprak. Het Aramese christendom heeft als christelijke groepering de oudste papieren.

 Zij heeft geen invloed ondervonden van de Griekse cultuur van de oergemeente te Jeruzalem

Broer van Jezus

 

Die stond onder leiding van  Jakobus, de broer van Jezus. Deze gemeente aanvaardde Jezus als de Messias maar bleef trouw aan de joodse wet Deze joodse christenen waren tegen geweld en revolutie.

Ze deden niet meer aan de joodse opstand in het jaar 66 tegen de Romeinen Ze verlieten Jeruzalem en weken onder andere uit naar Pella in het Overjordaanse.

Vanuit Pella trokken de joodse christenen verder naar het Oosten en kwamen in Edessa. Daar hebben zij vele kerken gebouwd. Edessa is zo het cen

trum geworden van het Aramese christendom. Er zijn in Nederland nog enkele duizenden Aramees sprekende christenen Er zijn hier ook enkele Armeense kerken.  Armeens is een heel andere taal.