God bestaat niet. Hij leeft!

Deze one-liners hebben een persoonlijk karakter. Op een goede dag heb ik ze eens bij elkaar gesprokkeld uit mijn aantekeningen.

Ze kunnen ons waarschuwen om niet telkens een blik cliché's te openen of gemummificeerde uitdrukkingen te gebruiken.

Ze kunnen ons soms ook op een nieuw idee brengen of stimuleren hetzelfde eens pittiger en puntiger te zeggen.Oneliner 2301 tot 2400


 1. 2301. Het humanisme zoekt naar hoogtepunten der mensheid .schoonheid en cultuur
 2. 2302. Het christendom voert terug naar het laagtepunt der mensheid: een Gekruisigde
 3. 2303. We verwaarlozen in deze tijd de binnekant van ons bestaan
 4. 2304. Elk denken, elk filosoferen heeft een Archimedespunt, een vertrekpunt
 5. 2305. Een reflector geeft uit zichzelf geen licht. Alleen als er een lichtbron op schijnt
 6. 2306. Er is vandaag een onzekerheidscultus. Bent u ook zo onzeker? Jazaker
 7. 2307. Elk religieus mens blijft God zoeken in het hogere, edele deel van de ziel
 8. 2308. God is echter te vinden in de modder, het slijk, de ellende in kribbe en kruis
 9. 2309. We hoeven ons niet geroepen te voelen om toch geroepen te zijn
 10. 2310. God is daar waar je Hem nooit zou verwachten.
 11. 2311. Sinds de Verlichting staat geloven op gezag van anderen in een kwaad daglicht
 12. 2312. Sinds de Verlichting wordt geloven geassocieerd met onmondigheid
 13. 2313. Er schuilt in ieder mens een ongeneeslijk verlangen naar het absolute, het ultieme
 14. 2314. De mens blijft vermoeden naar een Werkelijkheid die het alledaagse transcendeert
 15. 2315. Ik kan het geloof niet bewijzen, wel motiveren
 16. 2316. Het diepste wezen van onechtheid is gebrek aan eenvoud.
 17. 2317. In de psalmen. komen we overal in aanraking met een man die de wet onderhoudt: de tsaddik
 18. 2318. Voor velen wordt God een steeds kleiner wordende stip aan de horizon van het bestaan.
 19. 2319. Wij zijn geen zak knikkers of stapel stenen, allemaal gelijk, wij vormen het lichaam van Christus
 20. 2320. Zoals kralen een ketting vormen omdat ze aan één snoer geregen zijn zo zijn wij één organisme . . .
 21. 2321. Zonder Gods Geest zijn we lege batterijen waar geen kracht meer in zit.
 22. 2322. Vroeger was de vraag Hoe krijg ik een genadig God?. Nu: Hoe krijg ik mijn auto geparkeerd?
 23. 2323. Elk mens heeft een masker, een soort omhulsel waarmee hij zich afschermt en tevens isoleert
 24. 2324. We leven in een oppervlakte-samenleving waarin het ene omhulsel communiceert met het andere
 25. 2325. Elk mens heeft bemoediging en bevestiging nodig: jij mag er zijn.
 26. 2326. Bemoediging is meer dan een complimentje of een schouderklopje
 27. 2327. Bemoediging is de ander laten merken dat je hem emotioneel verstaat.
 28. 2328. De kern van het evangelie is dat de eeuwige Christus niemand anders is dan de historische Jezus
 29. 2329. Herinneringen zijn als vlinders of wespen, ze fladderen van bloem tot bloem of laten een steek na
 30. 2330. Als Jezus niet is opgestaan heeft het continu bedrijf van de dood een monopoliepositie
 31. 2331. Hemingway dacht een grote vis gevangen te hebben, maar hij kwam thuis met een skelet
 32. 2332. We zijn net als hij op zoek om de vangst van ons leven te hebben, eer, macht, rijkdom geluk
 33. 2333. De dronkemansliederen van de cultische drinkgelagen: zijn een diep contrast met zingende gemeente
 34. 2334. Glaasje op laat je rijden. Glaasje weg laat je wijden
 35. 2335. Ongetraind is weerloos in de militia Christi
 36. 2336. Zoekt de dingen die boven zijn. (Col 3:1) De bovendingen zijn de Christus-dingen
 37. 2337. Paulus bedoelt niet te zeggen zoekt Boven naar deze dingen, maar zoekt de bovendingen beneden
 38. 2338. De werkelijkheid waarmee we in het geloof verbonden zijn is een verborgen werkelijkheid.
 39. 2339. De heerschappij van de Christus is een verborgen heerschappij, niet zintuiglijk waarneembaar
 40. 2340. Het diepste mysterie van de christenen is dat zij goddelijke inwoning hebben.
 41. 2341. Tot geloof komen is: God de sleutel overhandigen, Hem onderdak geven en huisvesten
 42. 2342. Elke kerkdienst is een godsdienstoefening en een spiritbuilding
 43. 2343. We moeten telkens gedenken(vieren) dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt (2Tim2:8)
 44. 2344. We geloven in de kracht van het ongeboeide Woord dat mensen boeit en bindt aan de Levende!
 45. 2345. Lorrendraaiers en konkelfoezen knijpen de kat in het donker
 46. 2346. Velen hebben een geweten zo groot als een hooischuur
 47. 2347. Ambtsdrager! U draagt het ambt niet! Het ambt draagt u!
 48. 2348. Een gelovige is altijd conservatief. Hij wil blijven bij wat hem is overgeleverd.
 49. 2349. Filemon was vroeger a-chrestos= onbruikbaar, maar nu eu-christos, = bruikbaar (in Christus)
 50. 2350. De kerk lijdt vandaag onder infantilisering,een verkinderlijking, die het denken niet voedt
 51. 2351. We moeten alle aankoeksels, aangroeisels en aanslibsels van het instituut losweken en loslaten
 52. 2352. De weg van de christen is géén paradeavenue die onder machtige triomfbogen doorvoert.
 53. 2353. De weg van de christen is géén paradeavenue die onder machtige triomfbogen doorvoert.
 54. 2354. De weg van de christen wordt in Hebr.12 vergeleken met een renbaan voor atleten
 55. 2355. Godsdienst is voor op macht beluste politici een ideaal vehikel
 56. 2356. Onverbondenheid is het sleutelwoord van onze tijd
 57. 2357. Velen kiezen voor een ongebonden leven en willen geen enkele binding of band aanvaarden
 58. 2358. Het wezenlijke van de mens is dat hij zich tot zichzelf verhoudt; hij is een tweegesprek
 59. 2359. Het zelf is onterecht tot een zelfstandige categorie uitgeroepen. Zelfverwerkelijking b. v.
 60. 2360. Onze láátste toekomst is nieuwe lichamelijkheid, onze nááste toekomst is bij de Heer
 61. 2361. We moeten de hemel niet ophemelen, de hemel is een wachtkamer voor de nieuwe aarde
 62. 2362. Als de bel gaat voor de laatste ronde is de grote Finish bereikt
 63. 2363. Dan worden doden levend, komen ballingen thuis en worden vreemdelingen erfgenamen. .
 64. 2364. Paulus de apostel van het geloof, Johannes de apostel van de liefde en Petrus apostel van de hoop
 65. 2365. In het loflied wordt de speculatie opgeheven
 66. 2366. Zonder de Opgestane blijft het leven besloten binnen de krijtkring van geboorte en dood
 67. 2367. Lendenen omgorden is het overkleed bij de heupen opbinden en je reisvaardig maken
 68. 2368. De Heilige Geest heeft geen bouwvakantie en kent geen vorstverlet. De Kerk-bouw gaat door
 69. 2369. Wij zitten door de tweecomponentenlijm van het eigen belang vastgeplakt op onze posities
 70. 2370. De Geest verlaagt de mensen niet tot wajangpoppen, marionetten of willoze instrumenten
 71. 2371. In de Schrift hebben mensen van Godswege gesproken= bij God vandaan gesproken
 72. 2372. De bijbel is wel in een bepaalde tijd ontstaan, maar niet tijdgebonden.De tijd is bijbelgebonden
 73. 2373. God heeft zich in de bijbel uitgezegd, uitgelegd en uitgesproken als de eeuwig Trouwe
 74. 2374. Bijbel is meer dan een neerslag en weerslag van menselijke ervaringen
 75. 2375. Onze persoonlijke toekomst is onthulling van wat in Jezus al volbracht is:
 76. 2376. Een altijd nieuwe lichamelijkheid is het einde van al Gods wegen
 77. 2377. Het Godsrijk zal komen, heilspellend, veelbelovend en onweerstaanbaar
 78. 2378. In deze verscheurde wereld, op deze betraande aarde is zoveel vergoten bloed en geronnen leed.
 79. 2379. Wij zijn geen sombere begrafenisgangers maar vrolijke bruiloftsgasten
 80. 2380. De trekkracht van Gods beloften is sterker dan de zuigkracht van de dood.
 81. 2381. We leven in een tijd van allerlei apocalyptische eindtijdverwachtingen: the End is at hand
 82. 2382. Geestelijke volwassenheid is kinderlijk geloven en opwassen in de genade
 83. 2383. Een neurotische behoefte aan genegenheid en angst voor liefdesverlies is onvolwassen
 84. 2384. Het lijden komt niet uit de handen van God, maar uit de klauwen van de duivel
 85. 2385. God komt niet door het lijden tot ons, maar is in het lijden met ons
 86. 2386. Bijbelwoorden zijn geen zeepbellen die uit elkaar spatten of zandkastelen die in elkaar storten
 87. 2387. Als je het hart uit een levend lichaam snijdt hou je een lijk over
 88. 2388. Met de stethoscoop van het geloof horen we hoe het hart van God klopt van liefde
 89. 2389. We worden vandaag van alle kanten ingelicht en doorgelicht maar weinig vóórgelicht.
 90. 2390. We worden vandaag van alle kanten ingelicht en doorgelicht maar weinig vóórgelicht.
 91. 2391. De adventsverwachting heeft een dubbele bodem: we denken aan Hem die kwam en die komt
 92. 2392. Het Boek des Levens dat is Gods receptiealbum
 93. 2393. Die tekst is als een steen die door een etalageruit wordt gegooid, een stoorzender
 94. 2394. De duivel doodzwijgen is zwijgen ten dode
 95. 2395. Het geloof in de afwezigheid van de duivel is een direct resultaat van zijn aanwezigheid
 96. 2396. De duivel heeft een spitse geest en een scherpe tong
 97. 2397. Hij verspreidt het gifgas van de haat en verbergt zich achter nevelgordijnen van onzichtbaarheid
 98. 2398. Gebluste ogen, verlepte levens en zielloze leegten zijn overal
 99. 2399. Jezus is de pion die God heeft ingezet op het schaakbord van deze wereld
 100. 2400. Je hebt van die mensen die overal gevarendriehoeken neerzetten de de stormbal hoog in de mast hangen