A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Geen davidster, halve maan of lotusbloem maar het kruis


 

 

Kruis belangrijste symbool christendom

Niet het oudste, maar wel het bekendste christelijke symbool is het kruis, dat ik aantrof op dit mooie kerkje in Griekenland.

Het oudste specifiek christelijke symbool is het christogram, met de letters X en P, (de chi en de rho) de Alpha  en Omega, de eerste en laatste letter van het Griekse alfabet.

Het mooiste christelijke symbool is het symbool van de Goede Herder die dat ene weerloze en gewonde lammetje op zijn schouders neemt en naar huis draagt.Ook wij lijken op dat weerloze, gewonde lammetje, maar wij worden door de Goede Herder opgepakt en gedragen. Je komt dit symbool vaak tegen in de catacomben van Rome!

 Het komt  vanaf de derde eeuw voor in de catacombe van Callixtus  in Rome.

In de vierde eeuw drukten christenen er de overwinning over de zonde mee uit.

Het kruis deed zijn intrede in de vierde eeuw, nadat keizer Constantijn zich tot het christelijke geloof bekeerde. Het kruis deed aanvankelijk herinneren aan de wrede Romeinse executies, maar langzamerhand ging het de overwinning over de dood betekenen.

Er zijn nog veel meer christelijke symbolen, maar ik beperk mij tot het noemen van de bekendste. Elke godsdienst en elke ideologie heeft haar zichtbare symbolen.

Het marxisme had zijn hamer en sikkel en Hitler koos voor het hakenkruis.  

Het boeddhisme heeft de lotusbloem als symbool. Deze bloem heeft de vorm van een wiel. Ze symboliseert de cyclus van leven en dood. Die bloem is een symbool van schoonheid en harmonie. Ze komt voort uit het modderige water van de chaos.

Het antieke Jodendom vermeed zichtbare symbolen. Men was bang in strijd te komen met het tweede gebod. Het huidige Jodendom gebruikt de Davidster, een hexagram dat is samengesteld uit twee gelijkzijdige driehoeken. Het duidt op Gods verbond met David dat zijn troon voor eeuwig gevestigd zou zijn. Uit zijn geslacht zou de Messias voortkomen.

De islam wordt gesymboliseerd door de halve maan. Zie bij maangodin

Het meest bekende symbool van het christendom is het kruis. Je kunt je  nog steeds niet voorstellen dat de christenheid het kruis gekozen heeft als symbool voor hun geloof. De antieke wereld beschouwde het kruis met grote afkeer en walging. Paulus schrijft:De boodschap van het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die gered worden is het de kracht van God. Een mens die bij zijn verstand was kon toch nooit iemand die de meest vernederende vorm van executie had ondergaan als een god vereren? Dat was toch geen reclame voor het christelijk geloof? Misdadigers werden gekruisigd. Het was toch helemaal absurd dat de christenen het kruis als symbool kozen  voor hun geloof?

Betekenis van het kruis   

Door het kruis van Jezus Christus wordt de mens met de heilige God verzoend. De kerk heeft beleden dat daarbij sprake is van twee bewegingen. Er is een beweging van God naar de mens toe. Zo lief heeft God deze wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren zoon gegeven heeft. Er is ook een beweging van de mens naar God toe. Jezus heeft namens en voor ons allen het offer der verzoening gebracht. God verzoent niet alleen, hij wil ook verzoend worden.

De kerk gebruikte in de eerste eeuw nog niet het kruissymbool. De christelijke symboliek duikt voor het eerst op omstreeks het jaar 200 in de catacomben.(zie Bijbelse Plaatsen onder Catacomben). Christenen leenden de symbolen uit de cultuur die hen omringde en ze gaven daar een eigen interpretatie aan. Dat geldt bijvoorbeeld voor de afbeelding van de goede herder. Grieken beeldden onder meer Hermes, de zoon van Zeus, af als herder die een schaap op zijn schouders draagt. Voor christenen is Jezus de goede herder.         

ICHTHUS 

In de tweede en derde eeuw begonnen ze ook de vis te gebruiken. Het werd een symbool waarmee ze elkaar herkenden. Ichthus, het Griekse woord voor vis, is de acroniem voor ’Jezus Christus, Zoon van God, Redder”. Christenen zagen in de vis ook het teken van de doop. De naam ICHTHUS is het Griekse woord voor VIS, het is een oud Christelijk symbool.Omdat in het begin van onze jaartelling, tijdens de Romeinse overheersing veel Christenen om hun geloof werden vervolgd, werd dit symbool als herkenningsteken vaak gebruikt. De letters van het woord ICHTHUS zijn de begin letters van de Griekse woorden:
I   èsous-Jezus
C hristòs-Christus
TH eòu-God
U iòs-Zoon van
S otèr-Redder/Verlosser

 

De betekenis van het woord ICHTHUS  luidt dus:Jezus Christus, Zoon van God, Redder, Verlosser. 


Onlangs is er een mozaïekvloer van de oudste christelijke kerk blootgelegd bij de Israëlische gevangenis bij Megiddo.

De kerk stamt uit de 3e eeuw. In het centrum van deze zeldzame mozaïekvloer zien we een korf met twee vissen.

Een ander bekend symbool vormen de Griekse letters alfa en omega (het begin en het einde) Het symbool van het kruis duikt pas op in de vijfde eeuw

toen de kruisiging als straf voor halsmisdrijven al was afgeschaft.

De vloer is een indrukwekkende herinnering aan het vroege christendom.

 In de rooms-katholieke kerk kent men de crucifix, een kruisbeeld  met de figuur van de gekruisigde Christus. in de protestantse kerken is het kruis kaal.

 Het lege kruis is voor hen teken van Christus’ verrijzenis. Bij een crucifix denkt men meer aan het offer van de lijdende Christus.