A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zelfstandigheid, zelfbestuur en zelfuitbreiding zijn de drie criteria


Er zijn in China 40.000 zondagscholen, maar er is grote behoefte aan materiaal De organisatie 

Op de foto zien we hoe christenen uitkijken naar komst van Open Doors 

 

Het platteland

Open Doors bericht dat de vraag naar bijbels in China verandert.De vraag naar ‘gewone’ bijbels is nog altijd hoog. Maar er komt steeds meer vraag naar studiebijbels, kinderbijbels en bijbels in minderheidstalen.Open Doors heeft in de eerste negen maanden van 2006  2.2 miljoen boeken en andere materialen gedistribueerd in China waarvan 375.000 bijbels.

Mao TseToeng

In 1966 lanceerde Mao Ts-toeng in China de Culturele Revolutie. Deze betekende een totale oorlog tegen  het christelijk geloof.Buitenlandse zendelingen werden het land uitgezet, kerken werden gesloten, voorgangers werden gearresteerd. Op het bezit van de bijbel stond gevangenisstraf. Die zware tijd van vervolging is nu achter de rug. Maar de kerk is echter nog steeds niet vrij in haar handelen en evangeliseren. In de jaren vijftig en zestig waren de preken in de Drie-Zelfkerk politiek getint en waren  de kerken leeg.De leiders waren toen politiek geïnteresseerd en de liberale theologie politiek was gekleurd. Maar nu worden de leidinggevenden met name door het reformatorische en evangelische gedachtegoed geïnspireerd

Drie-Zelf-Beginsel

 In het verleden was de Chinese kerk een buitenlandse religie.

In 1950 hebben de Chinese kerken het Drie-Zelf-beginsel aanvaard. Dat houdt in zelfstandigheid, zelfbestuur en zelfuitbreiding.

 Een deel  van de protestantse  christenen in China is lid van de Drie-Zelf-kerk, die officieel erkend is en onder controle staat van de overheid.Alle door de overheid  goedgekeurde activiteiten die te maken hebben met de officiële kerk, vinden plaats onder leiding van de Chinese Christelijke Raad. Veel protestantse christenen behoren echter tot de niet erkende huiskerken, omdat ze vinden dat de Drie-Zelf-beweging door overheidsinmenging geen zuivere christelijke kerk kan zijn.Deze kerk wil post-denominaal zijn, dat wil zeggen dat zij haar identiteit niet zoekt in het lidmaatschap van een bepaalde denominatie of bepaald kerkgenootschap.De Wereldraad van kerken zoekt contact met deze kerk

Vandaag draagt de prediking een hoog evangelisch karakter. De kerken laten veel werk verrichten door onbetaal de yigong,vrijwilligers, zowel jong als oud. Zij preken, bezoeken de zieken , geven advies en evangeliseren.

In 2006 verscheen van de hand van de Brit Tony Lambert het boek  China voor Christus. Dit is het beste boek over de kerk in China totnutoe. Bisschop Ting heeft geklaagd dat de overheid veel te veel betrokken is bij kerkelijke zaken en dat zelfs communisten van het bureau voor Godsdienstzaken als atheistische kerkelijke leiders  zijn benoemd. De meerderheid van de leden zijn echter toegewijde christenen.

Nu worden jaarlijks een half miljoen toetreders tot de Drie-Zelfkerk gedoopt.

Dat is dus zonder de grote aantallen dopelingen van niet-geregistreeerde huisgemeenschappen.Het aantal christenen in China wordt naar betrouwbare gegevens geschat op een aantal tussen de 60  en 80 miljoen miljoen.

Huisgemeenten

Buiten de Drie-Zelfkerk  hebben de leiders van vier grote stromingen van de huisgemeenten een geloofsbelijdenis opgesteld, die wortelt in een wereldwijde reformatorische traditie.

Typisch voor deze kerken is de overtuiging dat bijzondere tekenen niet beperkt waren tot de apostolische tijd.

Deze kerken hebben zich niet willen laten registreren door de overheid.

De kerken hebben een diep doorleefde afhankelijkheid van de verzoening door het kruis van Christus, een groot ontzag voor de heilige God en een geweldige zendinsgdrang met groot enthousiasme.

 Er is grote behoefte aan betrouwbare bijbelse training.

Verworpen wordt de mening dat de overheid zich mag bemoeien met de kerk.

Explosieve groei

De Chinese kerken groeien enorm. Wat zijn de oorzaken?

Desillusie van het communisme

De door Confucius geleerde goedheid van de mens

Platheid van het materialisme

Vooral het warme en enthousiaste getuigenis van de Chinese christenen!

Gevaarlijk is echter  ook het sektewezen. Het gevaarlijkst is “Het Licht in het Oosten”met zijn vrouwelijke messias. Daarom is er goede voorlichting nodig vooral ook via internet.

 

Impressies van Dr Bas Plaisier van de PKN

 

Om een ‘zo breed en helder mogelijk beeld’  te krijgen van de Chinese christenen, reist dr. Bas Plaisier samen met zijn vrouw geregeld door het enorme land.

 Hij was landelijk scriba van de Protestantse Kerk Nederland. Hij legt nu contacten met kerken, organisaties en  universiteiten.

 In het Nederlands Dagblad vertelt hij over zijn ervaringen.Nu kun je natuurlijk de verbazingwekkende groei van de Chinese kerken aantonen met allerlei cijfers en grafieken.

 Maar het spreekt  je veel meer aan als je iemand daarover laat vertellen die alles met eigen ogen heeft gezien.

Daarom laat ik hier even Dr.Bas Plaisier aan het woord. Hij heeft zojuist een huisgemeente  bezocht waar vele diensten op zondag en door de weeks gehouden worden

 Je weet niet wat je ziet: van de benedenverdieping tot de vierde verdieping is het hele huis kerk geworden, met in alle ruimten en kamertjes kerkbanken. Tot in de keuken toe. 

Kantoorkerk  

Een huiskerk in Peking, die we een paar weken geleden bezochten , is weer het andere uiterste.

Zij hebben een verdieping in een groot kantoorgebouw gehuurd.

Er komen tijdens de drie diensten zo’n 250 mensen en elke week zijn er vele tientallen nieuwkomers. De mensen lopen op zondag net zo openlijk deze ‘kantoorkerk’ binnen als de officiële kerk:

Er zit niets geheimzinnigs meer aan. Wij krijgen steeds meer het idee dat registratie bij de overheid al lang niet meer het belangrijkste punt is.

Deze  huiskerk-Chinezen  zijn ‘echte’ protestanten die de autonomie van de eigen groep hoog hebben staan. Ze hebben het gevoel dat een groot instituut alleen maar belemmerend werkt. (B. Plaisier in ‘Brandtrap”)

Heel andersMijn collega heeft ook de stad Beichuang  bezocht die door een aardbeving verwoest was. Vreselijk!

Zo moeten ook de Bijbelse plaatsen Kolosse, Pergamum, Laodica en vele andere steden er hebben uitgezien na de aardbevingen die ze tot een ruïne gemaakt hebben.

Plaisier schrijft hierover in zijn artikel ‘Heel anders’ :Ook de kerken rond Beichuang hebben veel geleden.

We zagen verwoeste kerken maar ook noodkerken. Een dienst in zo’n noodkerk maakte grote indruk op ons.

De jonge vrouwelijke predikant sprak met zoveel mededogen en passie en stond zo dicht bij de mensen, dat het ons over alle taalbarrières heen raakte. Ze is eind twintig maar kwam over als de moeder van de kerk. Veel oude mensen hingen aan haar lippen. Nabijheid, steun en voortdurende zorg – dat zijn de kenmerken van deze gemeente. Dat hebben ze ook laten zien aan de slachtoffers in hun omgeving. Toen anderen al lang weg waren, kwamen zij nog steeds langs en stonden de mensen bij.

 Het heeft zo’n indruk gemaakt dat de kerk in een jaar tijd van 180 kerkgangers gegroeid is naar duizend. In de naburige gemeente zijn in deze tijd meer dan duizend mensen gedoopt. Diaconale bijstand laat mensen het gezicht van Christus zien waarover de christenen  hen vertellen.

“De kerk groeit niet door de dominees, maar door de uitstraling van de mensen’ zo vertelde mij een predikant.

Iedereen die je hierover vraagt zegt: We weten het niet. Het gebeurt zomaar – dit is het werk van Geest, waar we volverbazing naar staan te kijken. De mensen zijn ‘gegrepen’ en verlangen telkens daarvan te vertellen. Je ziet elke zondag  de kerkgangers in opperste concentratie en met een vurig verlangen de woorden van de Bijbel opdrinken.

Van Gods woorden verwachten ze alles en  daardoor kunnen ze het leven aan. Het is zo onvoorstelbaar, dat mensen die dat meemaken, anderen met die blijdschap aansteken. Iemand zei:”Christenen zijn heel anders”.  Geen ambulance 

Volgens een groep intellectuelen in Hong Kong hebben de Chinezen nauwelijks iets met het  ‘onbaatzuchtig’  helpen van de ander. Zij zijn vooral op zich zelf en hun familie gericht.

Ieder vecht voor zich zelf om te overleven en welvarend te worden. Je heb het daarom niet getroffen als je als vreemde op straat verongelukt.

In de grote miljoenensteden van China zijn geen ambulances om iemand eerste hulp te verlenen als hij op straat een ongeluk krijgt. Die zijn er uitsluitend voor om mensen van het ziekenhuis naar een ander instelling te brengen.

Bij een omgeluk op straat ben je op hulp van omstanders aangewezen! Daarom is de onbaatzuchtigheid van de christenen des te opvallender.