A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Chr. Dogmatiek (1)


Christelijke dogmatiek (1)

 

Auteurs  Dr. G. van denBrink en Dr. C. van der Kooi.

Enkele notities vanaf 1 juli 2014. Ik heb  opgetekend, wat ik ontcijferen en begrijpen kon ondanks mijn slechtziendheid.Het boek bevat tal van diamanten, maar is moeillijk leesbaar in ieder geval voor mij. Vertrekpunt is het geloof in de Drie-ene God. Het kent eigentijdse taal.Bijvoorbeeld;De belijdenis formuleerde, dat Jezus eenswezens met de Vader is. Nu lezen we:hij is van dezelfde soort als de Vader, hij is uit hetzelfde hout gesneden. Ik noteer wat mij interesseert.

 

Wat is theologie?

Theologie is fatsoenlijk nadenken over God mens en wereld. Theologie is een bestaanswijze..Wat is het verschil tussen theologie en godsdienstwetenschap?.Bij theologie is er sprake van  Deelnemersperspectef. Bij godsdienstwetenschappen is er het toeschouwserspersecrtief Geloven is veel meer dan een rationele reflectie. Leerstellingen uit het verleden hebben wel hun draagkracht bewezen De belijdenissen van de oudste kerk zijn nog steeds actueel Het leven van Jezus wprdt door de schrijvers gezien als toegangsweg tot het geloof. De mens is buiten Hem een continue fabriek van afgoden (Calvijn).

 Geen bewijzen

God laat zich niet onomstotelijk bewijzen.  Dat zou wel prettig zijn. Wij mensen Verdringen of verdraaien onze beseffen van God want we hebben het beeld vanGod vervangen  door iets van de schepping (Rom 1)

 

Andere route

 

Deze dogmatiek volgt terecht een andere route dan vroeger.Ze gaat uit van de drie-ene God.Vroeger kon je  lang met God bezig zijn,terwijl er nog helemaal niet over Jezus  of de Geest gesproken werd, wat toch essentieel is voor ons geloof in God  Hoe kun je verstandige dingen zeggen over God biten de Zoon om? En buiten Gods Geest om?

Het vertrekpunt is niet God als het hoogste zijnde, God als  onbewwqogen  Beweger, van de Griekse filosofie maar de drie-ene God. Vroeger werd God vaak gedefinieerd buiten  Christus om: almachtig, eeuwig, onveranderlijk enz enz,maar nu als de

God van Iraël en de Vader van Jezus  Christus.

Stelling is:

God kan alleen door God gekend worden. We kunnen Hem niet leren kennen via onze zintuigen, statistieken en berekeningen.God moeten we zien  diametraal tegenover de schepping. Hij kan door niets uit de schepping gekend worden.

Bijbel is ook archief van ervaringen en interpretaties van die ervaringen.

Claim en appèl 

De tekst van de Bijbel t heeft een claim, doet een beroep, een appèl olp de lezer.Als je sociale  achtergrond serieus nagaat, (contekst) moet je ook het appèlkarakter serieus nemen.Paulus en Johannes zijn geen handelaren in begrippen. In de Bijbel gaat het niet over  filosofische discussies die heel interessant zijn

 Evangeliën 

 Neem nou eens de evangeliën. Als literatuur zijn ze uniek. Nog nooit was deze vorm van literatuur voorgekomen in de GrieksRomeinse culuurwereld.. Ze doen een appèl op de lezer en hoorder.

 De evangeliën zijn  tendensliteratuur.Ze doen een bgeroep op je. Niet alleen maar weergave van feiten. Dat was in die tijd uniek.

 

Waarom zou je geloven?

 

Waarom is er zo wewinig ‘evidence’ om te geloven.? Evidence= het moet wel waar zijn, Je kunt er niet om heen.  Waarom heeft God niet dujidelijker laten blijken dat Hij er is? Waarom is het christelijk geloven niet algemeen  aanvaard zodat iedereen overtuigd was dat God bestaat? Alle religies zijn principieel onbewijsbaar. Het is maar goed dat we geen zekereheid krijgen op grond van afgeleide conclusies,  zekereheid is altijd persoonlijk en onmiddellijk! Je kent iemand ps als je hem hebt ontmoet..De profeten zijn  tegen God opgelopen. De dicipelen heben Jezus ontmoet.Zekerheid dat God bestaat,  krijg je uitsluitend door een relatie met God te

Omgangskennis

Gods kennis is altijd omgangkennis. l.

Samenvatting: doel van het geloven  is:

Om zo in de intieme ruimte en  gemeehschap van God de Vader, Zoon en Heilige geest binnengeleid te worden God is meervoudig. Hij is niet een-voudig. Geloven is altijd gezellig. Je word een metgezel van de Drie-ene.    

 De drie-eneGod 

De  triniteit is als een toegangspoort tot de Godsleer. God verschilt diametraal van de schepping. God kan alleen door God gekend worden. We kunnen Hem niet kennen door  welk fenomeen ook van de schepping :ons verstand, of door de ruimtevaart, noch door onze zintuigen. We kunnen Hem niet zien, niet horen. Hij is onkenbaar, tenzij... als Hij zich openbaart. De afstand tussen God en zijn schepping is duizelingwekkend groot! God kan ook niet on der ons wonen, tenzij... Wat is nu het grote geheim van God? Dat hij naar ons tegekomen is als mens en zich door die mens laat kennen en bewonen.. God heeft zich bekendgemaakt en mensen zijn Hm tegen het lijf gelopen, ze zijn tegen Hem opgelopen. In het Bijbels Godsbeeld zijn altijd twee aspecten;Hij is de Allerhoogste en tegelijk de Allernaaste. Hij is detranscendente de Verhevene en de Nabije.

 

Homoousios. (Eenswezens)

 

Dat  de Vader en de zoon tot dezelfde soort gehoren, dezelfde genus hebben was  van meet af duidelijk. De christelijke gemeente was er altijd van overtuigd dat God onlosmakelijk verbonden was met Jezus vaN Nazaret.

De Drie-eenheidsleer is noodzakelijk om het verhaal vanJezus te begrijpen als het verhaal van God De eeuwig rijke God bestaat in een rijikdom van weederkerige relaties. God is niet eenzaam. Hij heeft ons niet nodig Hij heeft zijn eigen gezellen: Zoon en Geest.

Islam 

Islam verwijt ons drie godenleer. Dat is een  groot misverstand.God is één, maar toch meer-voudig.Dat is de pluraliteit van God. De triniteitsleer zou een abstract dogmatisch leerstuk zijn. Kom nou.Dat is niet waar, want zij heeft een regulatieve betekenis. De drie-eenheid is zelf niet vooorwerp van geloof. We bidden niet tot de drie-ene. Ze is wel praktisch. Dat merk je  bijvoorbeeld als je nagaat tot welke opties van de spirituele markt de drie-leer afbakent

 Stellingen: 

Geen Zoon zonder vader.De Zoon kan dus nooit alleen maar een profeet of wijsheidsleraar zijn

Geen Vader zonder Zoon Men zal nooit een plek in het hart van de Vader kunnen vinden waar de gekrjusigde niet aanwezig is.

Geen Zoon zonder Geest.

Zonder Geest blijft Jezus op een afstand en is Hij niet de levende Christus die in het Nieuwe Testament op ons afkomt

Geen Geest zpmder Zooon

De Geest geeft altijd vreugde en troost vanuit krjuis en opstanding van Jezus.Nooit alleen maar beleving in het algemeen. Geen feelgoodgeloof, waarin het alleen gaa om zelfbevestiging

Geen Vader zonder Geest.

Het chrdistelijk geloof is nooit geesteloos

God is geen verre vreemde God, die de wereld wel geschapen heeft maaar  er zich niet verder mee bemoeit.Metzijn Geest is de Vader actief en ons nabij

Geen Geest zonder Vader

De Geest bremgt pns altijd in contact met het hart van de Vader en het Koninkrijk van de Vader (1.100 woorden)

 

.