A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Christologie


Christologie

 

Waarom noemen we Jezus de Christus?  Christus komt van Messias=Gezalfde. Het volk Israël in het Oude Testament verwachtte de Messias. Hij zou een koning zijn als David. En nog veel sterkerker. Hij zou de mensheid verlossen. Maar als de Messias komt ziet hij er zo heel andere uit dan je op grond van het Oude Testamenmt zou verwqchten De vervulling is zo heel anders dan de verwachting. Men verwachtte een sterke held, een super sterke koning. Hij verschijnt als een slaaf, iemand die zich laat bespotten, een gekruisigde. Hij was een outcast: Hij reed op een ezel en stierf aan een kruis. Jezus is exclusief.sommigen noemen hem profeet of koning, maar dan staat hij nog steeds in een rijtje. Hij springt niet it de band van de soort. Maar Jezus wel.

 

Is Jezuzus Gods zoon?

 

In de vierde eeuw botsten de visies, Er was in 318 een cxonflict tussen bisschop Alexander en priester Arius die niet langer over Jezus als Gods zoon wilde pspreken Hij had in Egypte  regelmatig mensen ontmoet die in meerdere goden geloofden. Wij geloven toch niet in twee goden? Hij las in Deuteronomium dat God één enig God is. Jezus is  of God, of mens. Een tussenweg was er volgens  hem niet. Hij koos voor het laatste; Jezus was een mens Keizer Constantijn wilde eenheid in zin rijk. Hij iep het concilie van Nicea samen in 325. Daar viel de beslissing: Jezus was eenswezens met God

Maar de discussie kwam niet tot rust  Er kwam   een  tweede concilie in Constantinopel in 381, Inmiddels was bisschop Athanasius  de opvolger van Alexander  geworden  en hij pleitte in Constantinopel   er voor om strikt vast te houden aan de beslissing van Nicea, Men voegde er aan toe:

 

 

dat Hij ‘geboren is uit de Vader voor alle tijden.God uit God, Licht uit Licht, waaraachtig God uit waaraachtig God, geboren niet geschapen, één in wezen met de Vader, door wie alles is gewoden’

Jezus heeft deel aan het goddelijke wezen. Hij is eenswezens met God, maar Hij is niet God zelf. Hij is en blijft de Zoon van God, Dat Jezus eenswezens is met de Vader is geen theologishce ontwikkeling van een lage naar een hoge christeologie. Jezus Christus is niet de gersponifieerde  Wijsheid van Salomo dat zou een lage christologie zijn. Nee, Jezus was vanaf het begin bij God en het Woord van God.(Joh.1:1). Het is zeker niet zo dat van het begrip ‘wijsheid’ een persoon gemaakt is. Nee, in de oudste geloofsbelijdenis lezen we dat Jezus in de gestalte van God is (Fil2:6)

Wat maakt de mens Jezus uniek?

Uniek is zijn solidariteit. Hij werd één met de mensen. Er waren dingen die Hij ook niet wist. Het tijdstip van de voleinding wist Hij ook niet. Hij was wel de Messias van Israël. Hij was ook de ‘Mensenzoon’ die moest lijden. Dat was een plaatsvervagend lijden.  Zo noemde Jezus zich zelf. Jezus is de ware, de door God bedoelde mens.Hij is de ware mens Hij is het beeld van God (Kol 1:15,2 Kor. 4:4)

Jezus Koning van Israël

 

De smalle strook land aan de Middellandse zee is Bijbels gezien het beloofde land Wat hebben we vandaag op het oog als we spreken over Israël?  Het Bijbelse volk Israël of het staatkundige Israël dat sinds 1948 een eigen staat is? Moeten we denken aan de koninkrijken Israël en Juda.?Een van de beloften aangaande Israël is dat er weer weer een koning uit het geslacht van David op de troon van Israël zal zitten. Als we dit politiek- staatkundig bekijken is er natuurlijk direct de vraag: geldt dit Juda het tweestammenrijk of  Israël het tienstammenrijk? Het waren beide koninkrijken met een koning aan het hoofd. Het is duidelijk dat we hier moeten denken aan het geestelijk Israël. Aan dat geestelijk Israël zullen we ook moeten denken bij die bekende tekst, waar we lezen dat  als de volheid der heidenen is ingegaan, geheel Israël zal behouden zal worden. Pilatus heeft in het proces van Jezus      hem gevraagd;”Bent u de koning der Joden? Ook de discipelen dachten dat dit een staatkundig koningschap zou zijn dat Jezus zou herstellen. Hij is wel de zoon van de aardse David, maar zijn rijk is geen aards rijk. Het is het Koninkrijk der hemelen waarvan Hij koning is en zijn koningschap begon bij zijn hemelvaart, dat is de troonbestijging van de opgestane Paasvorst.

 

Mohammed en Jezus

 

Jezus in de Bijbel en ‘Isa’ in de Koran

 

Vaak worden Jezus en Mohammed met elkaar vergeleken. Het lijkt zo logisch om Jezus en Mohammed met elkaar te vergelijken. Beiden staan aan de basis van twee verschillende religies. Wanneer we  beide religies met elkaar vergelijken,zien we dat Jezus en Mohammed in christendom en islam heel verschillende posities innemen. Het eerste wat ons opvalt is dat Mohammed in de Koran helemaal niet met name genoemd wordt.De islamitische geloofsbelijdenis noemt hem wel in één  adem met God. God is God en Mohammed is zijn profeet.

 

Moslims zijn geen Mohammedanen

 

 

Moslims geloven niet in Mohammed. Ze hebben daarom liever niet dat wij hen mohammedanen  noemen. Zij zijn geen volgelingen van Mohammed, zoals christenen volgelingen zijn van Jezus Christus. Mohammed maakt geen deel uit van de openbaring.. Jezus maakt wel deel uit van Gods openbaring en de Schnriften getujgen v an  hem. Nergens getuigt de Koran van Mohammed.

Jezus en Isa

De islamitische  traditie haalt alles uit de kast om Isa tot grote hoogte te verheffen. Moslims spreken met veel respect over Hem. Ze houden echter halt bij het goddelijke. Isa is wel een groot profeet, maar hij blijft mens.Isa is geen verlosser. De mens hoeft ook niet verlost worden. Isa heeft hem de weg van Allah  gewezen. Isa is niet gestorven voor de zonden van de mensheid en Hij is niet opgestaan. De moslim moet de weg van de zelf verlossing gaan.Allah heeft geen zoon die eengoed woordje voor hen doet bij Allah. De moslim kent geen Heiland en Verlosser bij wie hij kan schuilen.God heeft veel profeten gestuurd naar de mensen. Ze heben zich niet tot Hem bekeerd. Tenslotte stuurde Hij zijn eigen zoon: Christus Jezus.Dat lezen we onder andere in Hebr. 1 :1 Jezus heeft daarover ook verteld in een bekende gelijkenis, die ik hieronder afdruk

 

Genadige Heer

Hij vertelde de menigte de volgende gelijkenis: ‘Een man legde een wijngaard aan en verpachtte die aan wijnbouwers, waarna hij voor geruime tijd op reis ging. 10 Na verloop van tijd stuurde hij een knecht naar de wijnbouwers, die het deel van de oogst dat de eigenaar toekwam in ontvangst moest nemen. Maar de wijnbouwers ranselden hem af en stuurden hem met lege handen weg. 11 Daarna stuurde hij een andere knecht. Ook die werd afgeranseld, en nadat ze hem hadden vernederd stuurden ze ook hem met lege handen weg. 12 De eigenaar stuurde toen een derde knecht, maar ook die werd afgetuigd en de wijngaard uitgegooid. 13 Toen zei de eigenaar van de wijngaard: “Wat moet ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon naar hen toe sturen, voor hem zullen ze toch wel ontzag hebben.” 14 Toen de wijnbouwers hem zagen, overlegden ze met elkaar en zeiden: “Dat is de erfgenaam! Laten we hem doden, dan is de erfenis voor ons.” 15 En ze gooiden hem de wijngaard uit en doodden hem.

Jezus heeft eens verteld over de genadige  Heer en de wijngaard. Het gaat over mensen die een wijngaard in pacht hebben en elk jaar de opbrengst moeten afdragen.Ze weigeren de pacht  te betalen. Als de Heer drie knechten stuurt, om de pacht in ontvangst te nemen worden ze mishandeld, onteerd en met lege handen teruggestuurd. Wat doet de Heer nu? Stuurt hij de politie op hen af? Laat Hij hen arresteren?  Nee, Hij stuurt zijn eigen geliefde Zoon. Deze is niet de vierde knecht, die de pachters  komt  waarschuwen..Hij is de geliefde zoon.. In de islam is Mohammed de ideale moslim, die het voorbeeld geeft door inde weg van Allah te gaan. In het christendom is Jezus niet de ideale christen, Hij is de Verlosser en onze Voorspraak.  En de knechts over wie Jezus vertelt, zijn de profeten  die God zond (Hebr. 1 :1)