A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Judasevangelie


Gnostisch geschrift 

Judas verraad en afscheid bij Avondmaal

Als je dit evangelie bestudeert kun je niet begrijpen dat er vandaag nog mensen zijn die dit document beschouwen als een waardevolle aan vulling op het Nieuwe Testament.

Ik vind de inhoud absurd.

Het apocriefe evangelie van Judas is in het voorjaar van 2006 gepubliceerd in het Koptisch en in het Engels. Het is nu ook in het Nederlands vertaald.

Het geeft ons een dieper inzicht in de gnostische geschriften uit de 2e eeuw.

Het ontdekte document behoort tot de familie van de vondsten uit 1945 bij Nag Hammadi in Egypte. (zie ook bij Gnostiek, Nag Hammadi en Heilige Graal)

Het komt volgens mij uit gehelleniseerde joods-christelijke milieus.

Alexandrië zal hierbij een grote rol gespeeld hebben.

In dit zogenoemde Evangelie van Judas wordt Judas beschreven als de beste en meest ingewijde leerling van Jezus. Het feit dat hij Jezus overleverde aan de hogepriester en de schriftgeleerden wordt als een weldaad beschreven. Judas zou dus geen verrader maar vriend van Jezus zijn geweest.

 

Wereld op zijn kop

Prof. Van Oort vertaalt het Griekse werkwoord ‘ paradidonai’ dan ook niet met verraden, maar met ‘overleveren’ of ‘overhandigen’. Maar inhoudelijk zullen we toch moeten vaststellen dat paradidonai  gelijk staat aan prodidonai dat is:verraden.

 

Aantekeningen over Judas

Judas zou met het overhandigen van Jezus Jezus’ innerlijke bevrijding bewerkstelligd hebben. Door zijn sterven zou zijn  ziel immers bevrijd zijn van het lichaam.

Dit document geeft een totaal ander beeld van Judas dan de bijbel. Sommige schrijvers beweren nu dat Judas de ware apostel was en dat de kerk hem ten onrechte heeft verguisd.

Alleen Judas zou het begrepen hebben…

In dit ‘Judasevangelie’ zouden allerlei woorden van Jezus zijn overgeleverd.

Jezus zou zijn discipelen berispt hebben omdat zij als echte joden de God van het Oude Testament aanbaden. Jezus zou  zijn leerlingen met grote klem erop gewezen hebben dat Hij niets te maken heeft met die God van het Oude Testament. Hij zou van een andere god afstammen. Hij zou verwant zijn met een hogere God, een God die zuiver Geest en zuiver geestelijk was.

Judas zou de enige discipel geweest zijn die dit door heeft gehad en hiervan op de hoogte was.

Judas zou de enige leerling zijn geweest die het onderwijs van Jezus had begrepen. En wat was dan het onderwijs van Jezus? Jezus onderricht werd vooral gedragen door twee gedachten.

Allereerst hierdoor dat de ziel uit het lichaam bevrijd moet worden. Ten tweede dat de God van het Oude Testament een harde en wrede God was. Jezus zou een onderscheid gemaakt hebben tussen een hogere God en een lagere God.

Alle leerlingen van Jezus meenden dat Hij afkomstig was van een lagere God, namelijk die van het Oude Testament.

 

Bij Judas het ware licht

Bij Judas was daarentegen het ware licht opgegaan. Hij bezat de ware kennis, de ware gnosis. Jezus was afkomstig van een hogere God. Hij kwam van het hoge rijk van Barbelo.

 De God van de andere discipelen was een minderwaardige God. Hij had zich ingelaten met het scheppen van deze minderwaardige wereld en het scheppen van minderwaardige lichamen.Judas fascineert. De meest  voorkomende beschrijving in  het evangelie is: een van de twaalf. Hij hoorde bij de binnenste cirkel . Ik had ook Judas kunnen zijn zeggen sommigenRehabilitatie van Judasnodig? Hij had berouw en God laat toch een berouwvolle zondaar niet staan?Niemand noemt zijn kind Judas. Judaskus= geveinsde aardigheid. Judasbaard =rode baard. Judasstreek is valse streek. Eerherstel voor Judas? Maar hij was geen pion in het schaakspel der verzoening. Hij koos in vrijheid tegen Jezus In Kampen speelt de Judas passion, daarin ook milde toon over Judas Martin van Amerongen pleitte  zelfs voor de heiligverklaring van Judas. In de Rockopera Jesus Christus Superstar zegtg Judas: you want me tot do it.Was hij een berouwvolle zondaar op wie de Vader met open armen wacht?.  In de Matteuspassion zingt een wanhopige Judas  ‘Geef mij mijn Jezus terug. Zie het geld, het moordenaarsloon, werpt en verloren zoon voor u voeten neer.’Bert Aalbers in in 2001 gepromoveerd op Judas. De evangelisten omschrijven  Judas berouw met het zwaarste Griekse woord voor berouw