A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Joods denken


 

 

 

Leerhuismodel: rechte handelen 

Kenmerkend voor het joodse denken is de nadruk op het handelen van de mens.

De eerste vraag bij dit denken is: Wat wil God ? en de tweede vraag is voor de Joden: hoe vind ik mijn weg ?

Het gaat om de dáád. In het joodse leerhuismodel gaat het juist niet om de rechte leer, maar om de rechte daad en een rechtvaardige samenleving.

Kenmerkend voor het joodse denken is ook het ontbreken van een goddelijk leergezag.

Je kunt niet zeggen; zó is het! Het is een open proces. Elke generatie zal de tora weer anders moeten interpreteren.

Stellen juiste vraag

Kenmerkend voor het joodse denken is ook het stellen van de goede vraag.

Het joodse leerhuis wil antwoorden vinden op de vragen die het leven stelt.

Er is een groot verschil tussen de boodschap van de profeten van het Oude Testament en het latere joodse rabbinale denken.

Het is inderdaad wáár dat de Oudtestamentische begrippen relatiebegrippen zijn. God en mens werken in het verbond als partners samen.

Wederzijdse afhankelijkheid

In het na-nieuwtestamentische jodendom is echter  het beginsel van de wederkerigheid en de wederzijdse afhankelijkheid van God en mens het wezen van de joodse religie geworden. (correlatiegedachte -Miskotte 1932)

Rekening-couranthouding

Er bestaat in het joods-rabbinale denken als het ware een rekening-couranthouding van de mens met God.

Goede tegenover slechte of mislukte daden.

Het evangelie zegt ons echter dat wij uitsluitend door de genade van Jezus Christus behouden worden.

 

Joods-rabbinale uitleg

Het filosemitisme heeft het antisemitisme vaak vervangen.Als je het evangelie van Jezus Christus op een modern joods-rabbinale wijze gaat uitleggen, wordt het evangelie onthoofd!

De huidige judaïsering van het geloof is een uiting van modieuze theologie.

Hierbij speelt het talmoedische jodendom een grote rol Dit Talmoedische jodendom heeft het Diaspora-jodendom overvleugeld door een strakkere organisatie. Velen willen de bijbel benaderen vanuit het Talmoedische jodendom, omdat ze zeggen het Nieuwe Testament is toch een joods boek.

Toewending OT

De modieuze toewending tot het Oude Testament (de Tenach) is zo radicaal, dat men niet meer spreekt over het Oude Testament als belofte en over het Nieuwe als vervulling, maar dat men het Nieuwe Testament liever aanduidt als vervolg op het Oude Testament.

Het nieuwe van het Nieuwe Testament valt dan weg. Het zou te Grieks zijn. Maar het Nieuwe Testament kent het Grieks als openbaringstaal. Zie Grieks denken.

Messiaanse vrijheidsbeweging

Die nadruk op de Tenach betekent een nieuwe wijze van geloven. Er is een messiaanse vrijheidsbeweging op gang gekomen,die weer met het volk Israel alle nadruk legt op de wereld, de geschiedenis en de toekomst.

Het Nieuwe Testament is daarvan onderdeel, deel van de messiaanse geschiedenis waarin God handelend aanwezig is.

Geen metafysica

Maar dit betekent dat deze wijze van denken elke metafysica heeft afgeschud.

Daarbij past geen Grieks denken dat op een bovenaardse werkelijkheid is gericht.

Grieks denken?

Voor het Griekse denken zou God de God van de transcendentie zijn,de God daar-boven, terwijl voor het joodse bijbel niet naar boven maar naar voren wijst.Hij is voor hen de God van de toekomst, de exodus, de migratie en de bevrijding.

Dit denken heeft ook gevolgen voor de belijdenis aangaande Jezus Christus.

Het oudkerkelijk belijden over Jezus Christus als waarachtig mens en waarachtig God valt weg.

Nicea en Chalcedon hebben geen betekenis meer voor die modieuze judaïserende  theologie.

Nieuwe Nieuwe Testament valt weg

Jezus is slechts een van de vele messiaanse figuren.

Het Nieuwe van het Nieuwe Testament valt dan helemaal weg. Het is slechts een voortzetting van het Oude Testament met andere namen.