A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jezus persoonsgeheimenis B


  

One-liners B

 

Jezus Christus is als de opgestane Paasvorst de enige die eeuwig leven hééft en gééft

De taal van Jezus was geen beschrijvende, maar appellerende taal.   Ik zeg u

Jezus is geen Loser. Zijn zaak is een gewonnen zaak

In Jezus is God Zelf ingedaald in de vuile erfstroom der geslachten

Jezus is de uitgestoken hand van God voor drenkelingen

Als Jezus geen God was, zou Hij een arrogante bedrieger zijn

Jezus is niet opgewekt uit de dood (abstract) maar uit de doden (meervoud)

Jezus zoekt geen meelopers, maar volgelingen

Hij vraagt geen kinds geloof maar een kinderlijk geloof

We hebben een echoputfunctie: de roepstem van Jezus als bij echo voortplanten

Jezus navolgen  is iets anders na Hem na te bootsen

Jezus is niet alleen onze Voorganger, maar ook onze Voorzanger

Met het Hallel is hij het grote lijden zingend tegemoet gegaan

De uitstraling van Jezus' liefde is als een warme vacht om ons heen

Jezus is het zichtbare beeld van de onzichtbare God

Jezus is niet het doel van onze pelgrimsreis.  Hij is slechts de Weg

Hij wijst ons de weg en Hij is ook de weg

Jezus is geen bodybuilder, popzanger of filmster.

Jezus heeft nooit gezegd Waar ik heengaat, weten jullie, maar weten jullie de weg

Als Priester heeft deze weg gebaand en als Profeet verkondigd

In de pretentie van deze presentie ligt de essentie van ons leven

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven

Dat is de meest provocerende uitspraak die een mens ooit heeft gedaan

Jezus is de Heer die als slaaf mijn voeten wil wassen en niet als criticus mijn oren

We mogen geen wig drijven tussen de 'historische Jezus" en de Christus der Schriften

"Zonder Mij kunt ge niets doen" zijn de meest provocerende woorden van Jezus

Jezus zei niet Ik ben met u tot het einde, maar tot de voleinding der wereld.

In het wereldomspannend proces van Jezus Christus verschijnen vele valse getuigen

Zie de Mens, die  onze schande draagt, onze schuld bedekt en onze schoonheid herstelt

Als de lijdende Knecht des Heren riep Jezus aan het kruis "Het is volbracht"

We moeten over Jezus spreken in termen van Gods handelen

Jezus als baby geboren is het mysterie van de  menswording Gods

Jezus is opgewekt als de Eersteling van hen die ontslapen zijn

De grote oogst komt nog.  Het is nog geen Zomer.

Het brandpunt en het speerpunt van onze Christusbelijdenis is Jezus is Heer (Kurios)

Christus is triomfator!

Christus is onze huiseigenaar. (Op dat Hij door het geloof in uw harten woning make)

We moeten telkens  vieren (gedenken) dat Jezus uit de doden is opgewekt (2Tim. 2:8)

Zonder de Opgestane blijft ons leven besloten binnen de krijtkring  van geboorte en dood

Jezus is de pion die God heeft ingezet op het schaakbord van deze wereld

Christus oefent zijn regiem uit aan deze en gene zijde van onze levenshorizon

Jezus kent geen dienstplichtigen, wel vrijwilligers

Jezus' opstanding is het bruggenhoofd van de nieuwe mensheid

Christus is onze Middelaar, onze Bemiddelaar, Hij bemiddelt tussen  twee partijen

Jezus is niet slechts een Boodschapper van het Godsrijk. Hij is ook de Boodschap zelf

Jezus  is niet slechts een Verkondiger, Hij is ook de Verkondigde Zelf!

Jezus is óf de Zoon van God óf een krankzinnige. Een tussenweg is er niet

Christus als Gods zoon belichaamt alle eigenschappen van God zijn hemelse Vader

Zo Vader, zo Zoon

Jezus is de echte  godgeleerde.  Hij is door God zelf onderwezen

Hij zegt: Ik ben de Weg en je volgt me  niet

Jezus is veel meer dan een "joodse rechtvaardige"  Hij is onze Heiland en Verlosser