A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jozef Marias man


Anders dan Lucas tekent Mattheüs in het eerste hoofdstuk de stamboom van Jozef. Uit de manier waarop hij dit doet kunnen we mijns inziens drie dingen leren

Wat Matteus bedoelt te zeggen 

In de eerste plaats valt mij op de woordkeus in Matth. 1:16 Jakob verwekte Jozef, de man van Maria uit wie Jezus is geboren. Dat is eigenlijk heel vreemd. Het is een uitzondering in een lange reeks van verwekkingen. Abraham verwekte Izaäk, Juda verwekte Perez , David verwekte Salomo enz.

Rij doorbroken

Maar dan inééns wordt deze rij abrupt afgebroken. We lezen niet: 'en Jozef verwekte Jezus', maar:'Jozef, de man van Maria uit wie Jezus is geboren.'

Mattheüs  wil zeggen dat Jozef niet in de gewone zin van het woord vader is. Hij is slechts de man van Maria. Deze woordkeus van Mattheüs wordt duidelijk bepaald door het wonder.

Op het beslissende moment wordt Jozef uitgeschakeld. Hij wordt aan de kant geschoven.

Het mysterie van Jezus' geboorte wordt trouwens ook door Lucas aangestipt als hij schrijft dat Maria bij de aankondiging van Jezus' geboorte te horen krijgt:"De Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogste zal u overschaduwen".

De geboorte van Jezus is een geheimenis, dat wij niet biologisch kunnen doorgronden.

In de tweede plaats wil Mattheuüs met deze woorden ook zeggen, dat niet alleen Jozef wordt uitgeschakeld, maar ook het hele voorgeslacht van Jozef. Ook Davids huis en Abrahams geslacht. Die kunnen de Messias niet voorbrengen. De Christus zal aan Abrahams huis en aan Israël geschonken moeten worden. De Messias moet van Góds kant komen. De kerk heeft in de Apostolische geloofsbelijdenis beleden dat Jezus geboren is uit de maagd Maria en ontvangen van de Heilige Geest.

Ook voorgeslacht uitgeschakeld 

Mattheüs schreef voor de joden en juist de joden met hun superioriteitsbesef (wij zijn het geslacht van Abraham) moeten weten dat zij zich  er niet op kunnen beroemen, de Messias te hebben voortgebracht als verdienste.

Hoge Komaf van Jezus beleden 

Hier heeft de kerk niet ht vaderschap onder de vloek gelegd, maar de Hoge Komaf van Jezus beleden.

 God Zelf heeft Jezus ingeplant in Davids geslacht. Toen Jezus werd geboren, werd een mens geboren, die niet in zonde was ontvangen en geboren. God heeft in Jezus een nieuw begin gemaakt.

 

Wel zoon van Adam, maar Adam niet zijn vader

Hij was wel de zoon van Adam, maar Adam was zijn vader niet. Hij was wel de zoon van Abraham, maar Abraham was zijn vader niet. Hij was wel de zoon van Jozef, maar Jozef was zijn vader niet. God is zijn vader.  Zo heeft Hij het ook gezegd;De Vader en ik zijn één. Jezus staat helemaal aan de kant van de mens en hij staat helemaal aan de kant van God.

Tenslotte nog een derde opmerking. Als Jozef niet Jezus' vader was, waarom noemt Mattheus dan toch de stamboom van Jozef?. Voor de joodse wet werd Jezus beschouwd als de zoon van Maria's man. De joden zelf zagen hem dan ook als de zoon van Jozef.