A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jezus de Jood


 

Joodse wortels van Jezus 

Er is de laatste tijd terecht veel belangstelling gekomen voor de joodse wortels van het christelijk geloof.

Er is ook weer aandacht gekomen voor het jood-zijn van Jezus.

Nu zijn er zijn theologen die zeggen dat we de vraag wie Jezus is, uitsluitend kunnen verstaan binnen de context van het jodendom.

Als dit zo zou zijn, mag je nooit meer zeggen dat in Jezus God zelf bij ons is gekomen.

Elke jood vindt het namelijk gruwelijk en afschuwelijk te beweren dat er naast de ene God nog een andere God zou zijn die Jezus Christus heet.

Daarom zijn er theologen die beweren dat veel woorden van Jezus die we in de evangeliën lezen, Hem in de mond gelegd zijn.

Geen aandacht  voor Jood-zijn  Jezus

Er wordt in het Nieuwe .Testament zo goed als geen aandacht besteed aan het jood zijn van Jezus.

Niet het jood-zijn van Jezus is beslissend voor de verlossing, maar dat Hij de Messias is.

Bovendien zullen we ons moeten afvragen welk jodendom dan representatief is voor de joodse Jezus. Het chassidische, het liberale of het orthodoxe jodendom?

En het jodendom uit de tijd van Jezus zelf?

Ook dat jodendom vormde geen uniform systeem.

Wie zijn de echte Joden?

Moeten we denken aan de joden van de Qumrangemeenschap, die zich terugtrokken uit de wereld om een heilige gemeenschap te vormen? Of moeten we denken aan de Zeloten de joodse verzetsstrijders die het land wilden zuiveren van de heidense Romeinen?

Jezus liet zich  veel meer bepalen door  de wil van God zoals Hij deze het diepst verwoord zag in het Oude Testament, dan door de diverse interpretaties van het jodendom zelf.

Uiterlijk zal Jezus  meer weg hebben gehad van een Saoedische man in Mekka of van een bedoeïen in Juda dan van een gemiddelde jood in Tel Aviv.

Om te begrijpen wie Jezus was moeten we Jezus vooral zien tegen de achtergrond van de oosterse cultuur.

Wie de jood Jezus is geweest, wordt ons niet alleen helder door ons te verdiepen in de wereld van het Oude en Nieuwe Testament of door het bestuderen van de joodse traditie maar ook door de oosterse cultuur te leren kennen.

Ook in  het Israël van vandaag kunnen we de wortels van Jezus niet ontdekken.

Waarin overstijgt Jezus zijn jood-zijn en ook de oosterse cultuur?

Jezus is de vervulling van Israel

Jezus overstijgt zijn jood zijn doordat Hij de vervulling van Israël is.

Hij was wat Israel had moeten zijn:de trouwe Knecht desHeren. Jezus overstijgt zijn jood-zijn doordat Hij de enige Israëliet is in wie geen bedrog is. Hij is de zondeloze.

Hij is als de gekruisigde Jezus door God opgewekt!!Wat blijkt daaruit?

De man die in het licht van de joodse wet een vervloekte was, blijkt een rechtvaardige te zijn.Jezus heeft dan ook veel méér gedaan dat wat Israël ooit had kunnen doen., Hij heeft God en mens verzoend.Hierin overstijgt hij dus het traditionele jodendom uit zijn tijd.

Tweede overstijging

Vervolgens  wordt het jood-zijn van Jezus   beslissend overstegen door het feit dat Jezus niet alleen mens was, maar dat ook God in Hem op een menselijke manier present was.

Dat kun je nooit herleiden uit de context van het Jodendom.

Een gewoon mens goddelijke trekken toekennen, dat zouden de joden vreselijk vinden.

Ze waren immers  het meest felle monotheïstische volk in die tijd. Hieruit kunnen we twee dingen concluderen

 

Wie Jezus echt geweest is, kunnen we nooit uitsluitend concluderen uit de context van  het jodendom

Het is uitgesloten dat de eerste christenen uit de joden Jezus vergoddelijkt hebben

Wie Jezus is kan noch jood noch moderne theoloog zeggen 

 

Jezus transcendeert, overstijgt alle gestalten van het jood-zijn en alle theorieen over Hem.

We zullen moeten concluderen dat de belijdenis dat Jezus Christus  zelf God was ten diepste zijn oorsprong moet hebben gehad in het woord en het optreden van Jezus zelf.

Wat men van Hem had gezien en ervaren was niet in uitsluitend menselijke categorieën te beschrijven.

Hij zei bijvoorbeeld telkens dat Hij de bevoegdheid had de zonden te vergeven.

Na de opstanding wordt de volle impact daarvan pas duidelijk en in dat licht verkondigen de geschriften van het Nieuwe Testament Jezus.

Als men dus wil proberen de ware Jezus te ontdekken door zich te beperken tot wat van iedere jood gezegd kan worden, tast men volkomen in het duister.

Jezus transcendeert alle vormen en gestalten van het jood-zijn!