A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filippi / Filippenzenbrief


  Maar wij  hebben ons burgerrecht in de hemel (Fil 3: 20). 

Op dit kaartje zie je Filippi, Tessalonica en Berea, plaatsen in Macedonie en Athene en Korinte in Zuid. Griekenland

De Romeinse centurio's zeiden Wij zijn burger van het Rominse rijk! Wat waren zij daar trots op!!

Dit is het opgegraven forumum. Elke Romeinse stad  bezat een forum

Wij zijn burgers  van het Koninkrijk der Nederlanden. De Filippenzen zeiden met ingehouden trots tegen elkaar :Wij zijn burgers van het Romeinse Rijk. Onze namen en  onze adressen staan ingeschreven in het  register van de burgerlijke stand op het gemeentehuis.

Er was een gebedsplaats   Daar kwam Lydia de purperverkoopster uit Tyatira ook en daar werd zij gedoopt                                

Een halve eeuw geleden had je in ons land vele zogenoemde Displaced Persons. Stateloze mensen, mensen  zonder paspoort. Niemand wist waar ze eigenlijk thuis hoorden. Ze stonden nergens ingeschreven.

Wij zijn burgers van het Koninkrijk der Nederlanden. De Nederlanden zijn de lage landen aan de zee, Ze zijn ontstaan op het aanslibsel van de grote rivieren, de Maas de Rijn, en de Waal.Nederlanders 

 Het zijn lage landen. Wij zijn geen  Hooglanders maar Nederlanders. Die naam herinnert ons ook aan het ontstaan van ons land. Die naam is een meervoud. Het waren oorspronkelijk zeven min of meer soevereine gebieden, die zich hebben aangesloten  tot  de Zeven Verenigde Nederlanden. Provincie Holland was verreweg de belangrijkste provincie. Vandaar dat Nederland dikwijls ook Holland genoemd wordt

De meeste burgers zijn burger van dit rijk geworden door geboorte.

Dit rijk heeft een koningin, zoals de koningen van Frankrijk vroeger een koning hadden.Maar wij  hebben geen absolute maar een constitutionele monarchie. Een monarchie die zich aan de grondwet houdt..Onder het koningschap van het Huis van Oranje hebben we vrijheid van godsdienst en vrijheid van geweten. Koninnkrijk Gods Er is nog een ander Koninkrijk. Niet te vergelijken met het Koninkrijk der Nederlanden. Het is het Koninkrijk van God Koninkrijk der hemelen.(Fil.3:20) Geen rijk dat gegrond is op macht en veroveringszucht. Geen rijk dat mensen hebben opgebouwd. Het is een rijk dat van God komt; Van Boven komt Een geestelijk rijk. Dit rijk is ook op aarde, maar het komt uit de hemel. Jezus is koning van dit rijk. In alle gelijkenis van Jezus verwijst Hij naar dit rijk. Hij zegt telkens: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan.....Hij wil dat de mensen zelf gaan ontdekken dat Hij de koning is van dit rijk, maar hij wil nooit dwingen.

Ook van dat rijk wordt je burger door geboorte, maar die heet wedergeboorte. Je wordt wedergeboren als de Pinkstergeest jou aanraakt.

En nu zegt Paulus :

Wij zijn hemelburgers. Dat wil zeggen: we hebben hemelse burgerrechten, hemelse burgerplichten en  hemelse burgerverwachtingenPaulus in de gevangenis  Paulus zit in de gevangenis te Rome. Vanuit die gevangenis schrijft hij bij een flikkerend olielampje een brief aan de gemeente te Filippi.

Heel veel Romeinse veteranen waren in Filippi gaan wonen toen zij gepensioneerd werden .Dat was al begonnen na de veldslag bij Filippi, toen Octavianus, (de latere keizer Augustus) Marcus Antonius overwon en hij zijn soldaten een stuk grond toewees bij Filippi. En toen Augustus eenmaal aan de macht was gekomen, kregen alle inwoners van Filippi dezelfde rechten als de burgers van Rome. Ze kregen allerlei privileges. Ze hoefden bijvoorbeeld geen belasting te betalen. Ze kregen ook allerlei economische voorrechten. De inwoners van Filippi waren er erg trots op dat zij burgers waren van het Romeinse Rijk.

Jullie zijn eigenlijk barbaren, maar wij zijn burgers van het Romeinse rijk.

Paulus schrijft: jullie kunnen daar wel hoog van opgeven, maar wij zijn burgers van een rijk in de hemelen.

De Romeinen zeiden: ons domicilie, ons thuis is in Rome. Dáár horen we thuis. Dáár is ons vaderland. Daar staan we ingeschreven.  Hemelse  burgerrechten  

De apostel schrijft:Ons domicilie als christenen is in de hemel. Dáár is ons vaderland. We leven wel op aarde, maar staatsrechtelijk hebben we het burgerschap Gods.

Wij zijn hemelse kolonisten. Onze namen staan ingeschreven in de hemelse burgerstand.

Door de hemelvaart van Jezus  de opgestane Paasvorst hebben we hemels burgerrecht gekregen.Geen asielrecht voor enkele jaren. Geen tijdelijke verblijfsvergunning zoals sommige asielzoekers die hier krijgen. Door Christus levenswerk hebben we het paspoort en het visum gekregen om voor altijd burgers te mogen zijn in het Rijk der hemelen.Dat is allereerst een grote troost. Vooral als je in de gevangenis zit, zoals Paulus. Als je het erg moeilijk hebt. Als je ziek bent, of eenzaam of er ongelukkig.Dan kun je je afvragen Is dit het nou, wat ik van het leven verwachtte ?

Nee, dat is het niet. Het mooiste, het beste, en het rijkste komt nog. Want wij zijn burgers van een Rijk in de hemelen.

Je zegt misschien Daar zie ik geen millimeter van. Wij zweren vandaag bij alles wat gewogen en gemeten kan worden, bewezen en berekend kan worden. Wáár is wat  je ziet, en wat je je kunt voorstellen.

Wij  mensen geloven niet meer in een wereld boven, deze wereld, achter deze wereld,of na deze wereld. e zijn in onze verwachtingen binnenwerelds geworden.

De zin en het doel van ons bestaan moeten we hier en nu zoeken. We willen hier en nu genieten. Alles moet amusementswaarde hebben, zelfs de religie. Zinvol is alles waar we plezier aan beleven. Want straks komt er einde aan ons leven.

Als spirituele nomaden zoeken we de zin van ons bestaan langs de kramen van het geluk, hier op aardeOnze gelukshorizon is beperkt. Binnen de kim van déze aarde.

Het Evangelie gaat hier vierkant tegen in Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen.

We hebben de beste levensverzekering die er is, gesloten. De premie is al betaald. We zijn erfgenamen van het Godsrijk. Aandeelhouders van het Eeuwigheidsleven.. God heeft iets heel moois voor ons in petto.

Want door het geloof zijn wij burgers van het Godsrijk. Dat is geen koele  en zakelijke  constatering, een terloopse opmerking. Nee.

Paulus roept het uit met groot enthousiasme. Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen.

Het klinkt zo uitbundig. De blijdschap straalt van zijn woorden uit. Je merkt het ook in heel deze brief aan de Filippenzen,  dat Paulus intens blij is. Als een watermerk straalt de blijdschap door elke bladzij van deze brief heen.De brief aan de Filippenzen is de brief van de blijdschap. Je moet er eens op letten hoe vaak dit woord blijdschap genoemd wordtVerblijdt u in de Here te alle tijde.

Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. Dat is de diepste bron van onze blijdschap.

Die blijdschap is niet afhankelijk van de omstandigheden. Als je goeie baan hebt, goed gezond bent, een lieve vrouw en een leuk stel kinderen. Dan is het vanzelfsprekend om blij te zijnAls Paulus deze brief aan de gemeente te Filippi schrijft, schijnt hij helemaal geen reden te hebben om zo blij en enthousiast te zijn. Hij zit in de gevangenis. Hij weet. Mijn domicilie is bij God. Daar hoor ik thuis Hemelse  burgerplichten We hebben niet alleen hemelse burgerrechten, ook burgerplichten. Onze hemelse burgerplichten

Juist omdat ons domicilie in hemel is waar Christus is, zullen we hier op aarde een leesbare brief  van Christus moeten zijn. Het doel moet niet zijn zo gauw mogelijk vanuit deze aarde de hemel binnen te glippen, maar hier al beginnen een hemel op aarde te brengen

Met tranen in de ogen denkt de apostel aan al die mensen die maar raak leven. Mensen die alleen maar leven voor het plezier, voor wijntje en Trijntje. Om naar zich toe te halen en niet om te geven of beschikbaar te zijn voor anderen. Voor het  genot, voor seks en drank, maar ook voor eer en macht  Populair willen zijn. Naam maken. Ze leven als vijanden van het kruis van Christus. Hun god is de buik, hun eer stellen ze in hun schande. Ze zijn aardsgezind. Wereldgelijkvormig.

Hemelburgers zijn  eigenlijk op aarde vreemdelingen. Eigenlijk horen we hier op deze geschonden aarde niet thuis.Als we thuis horen in die totaal andere wereld, waar de volmaakte liefde en barmhartigheid van God de grondwet van is, dan moet dit ook zichtbaar worden in onze manier van doen, in onze levenswandel.

Weest allemaal mijn navolgers, schrijft de apostel in  vers 17 en let op hen die ook zo wandelen.

Vele christenen passen zich aan aan de levensstijl van  de meerderheid. Wat iedereen doet, doen zij ook Er zijn vele egotrippers en levensgenieters die alleen maar voor zichzelf leven.Alles draait bij de meeste mensen om wat ze hier op aarde kunnen genieten. Alles draait om de drie g’s geld en genot en goederen.

Maar zegt Paulus Wij zijn anders. Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. Handlangers van zijn barmhartigheid, doorgeefluiken van zijn liefde, ambassadeurs van zijn ontferming

Hemel burgers hebben ook hoge verwachtingen. Hemelse verwachting 

Dat is dan het derde aspect. Wij zijn burgers van een Rijk in de hemelen, waaruit wij ook onze H.J. Christus als Redder verwachten.

. Ja, wat verwachten wij eigenlijk? Als je  jong bent kijk je vol verwachting naar de toekomst. Als je vrijgezel bent , verwacht je nog eens de ideale partner te ontmoeten. Leuke knul of charmante meid. Als je getrouwd bent kijk je vol verwachting uit naar nieuwe leven, wat fijn als je in blijde verwachting bent.. In Midden Oosten kijk je vol verwachting uit naar vrede. Als je oud bent geworden; denk je we hebben het gehad..Dat was het dan, blijft achter met een kist vol frustraties en teleurstellingen. .Petrus schrijft: wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

 Maar in dit tekstgedeelte verwacht Paulus niet iets, maar Iemand. Wij  als hemelburgers kijken vol verwachting uit naar de come back ,onze Redder. Jezus Christus.

Wij als kerk zijn als het ware in ondertrouw. Wij zijn de bruid van Christus. We hebben het ja-woord al gegeven, We zien uit naar de komst van de hemelse bruidegom. Wij zijn een adventsgemeente.

Vroegere christenen leefden heel sterk uit deze verwachting. Vaak werden zij vervolgd en verdrukt, maar als zij elkaar op de markt  en in de boetieks tegenkwamen of op straat staken ze hand op en riepen:Maranatha. De Heer komt! Net als men in Beieren met de woorden Grusgott elkaar begroet!

Paulus gebruikt hier de volle namen. Wij verwachten de Heer Jezus Christus. De huidige trend om is algemeen religieuze termen te gebruiken. We leven immers in een multireligieuze samenleving. Niet te concreet worden. Wij geloven in de mens, in de toekomst in de naaste. Dat geloof delen we met alle mensen, ook met humanisten en moslims. Paulus is heel concreet. Wij verwachten onze Heer Jezus Christus.

De christelijke eindtijdverwachting is voor velen als een  dure bonbondoos die als reclame in de etalage staat. Wel heel mooi, maar er zit niets in. Hij is leeg!

Onze toekomstverwachting  gaat daarom tegen de schijn der dingen in. Ze is niet af te leiden uit de moderne wetenschap. Ze is niet het eindresultaat van veel ingewikkelde berekeningen. Ze is slechts in het geloof te be-amen.Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij  in het geloof onze Here Jezus als Redder, Verlosser verwachten. O God, wij bouwen als ontheemden wij wonen en wij blijven vreemden bestemd voor hoger burgerrecht.

Wil ons o Koning der getijden een woning in de stad bereiden waar gij het fundament van legt