A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filippi / Minigemeente


 

 

Helemaal rechts boven heeft men waarschijnlijk de gevangenis opgegraven waar Paulus en Silas gevangen zaten

 

De christelijke kerk in Filippi is begonnen als een minigemeente met drie personen. De purperverkoopster uit Tyatira, het slavinnetje met een waarzeggende geest en de cipier van de plaatselijke gevangenis. Twee vrouwen en één man.  

Minderheidsgroep 

De gemeente is begonnen als een minderheidsgroepering, maar zij is geweldig gegroeid. Zij ging stralen als een heldere ster in de nacht. Dat was niet het resultaat van veel inspanning of een gestroomlijnde organisatie. Die enorme groei bleek  van het begin tot het einde Gods werk te zijn. Drie keer greep Gods Geest in toen Paulus en Silas door Anatolië (het huidige Turkije) trokken. Eerst wilde Paulus zo graag het Woord van God in Asia, dat is een Romeinse provincie met Efeze als hoofdstad) verkondigen. Nee, dat mocht niet. Dat werd Paulus op de een of andere manier duidelijk. Bij Mysië wilde hij doorreizen naar Bitynië. Maar ook dat stond de Geest van Jezus hun niet toe (Hand.16:7).Daarom trokken Paulus en Silas  Mysië door totdat ze de kust bereikten en in Troas  kwamen.  

Gods leiding 

 

Daar greep God weer in. Dat gebeurde  ’s nachts via een visioen waarin Paulus een Macedoniër zag staan. “Steek over naar Macedonië en help ons”. riep hij. Macedonië was een Romeinse provincie in Noord-Griekenland en Achaje een dergelijke provincie in Zuid-Griekenland. Het visioen riep de apostel  naar een ander continent. Griekenland was immers Europa. Paulus voelde dat God hem riep de grote oversteek te maken naar Europa. Zo kwam hij in Filippi. Het is  dus heel duidelijk dat die mini-gemeente niet is ontstaan door een goede organisatie, maar door de roepstem van God. Dat is trouwens ook de grondbetekenis van het Griekse woord voor kerk: ekklesia, zij die eruit is geroepen. Dat wordt nog   duidelijker als we horen over de zakenvrouw Lydia uit Tyatira. In Filippi  bezat  zij een filiaal waar zij purperstoffen verkocht aan Romeinse officieren. Filippi was namelijk een garnizoensplaats van Romeinse veteranen. Daar hoorde zij Paulus spreken. In Hand. 16 staat niet dat zij onder de indruk kwam van het imponerend optreden van de apostel, maar dat de Heer haar hart opende voor de woorden van Paulus.  

Waarzegster 

Korte tijd later worden Paulus en Silas geconfonteerd met een Griekse waarzegster (Hand.16:16). Het meisje met de Python-geest. Het was een slavin, die -  zo staat het er letterlijk – een Python-geest bezat.

Python

 

Python was volgens oude sagen een slang die in een rotsspleet van Delfi huisde. Daar in Delfi woonde ook de priesteres die op haar met pythonvel beklede drievoet ging zitten en haar orakels gaf.  De slang bezat volgens de Grieken ook krachten die mensen konden genezen.  Vandaar het embleem van het slangetje op de vooruit van de auto van de dokter. Rijke en machtige mensen bezochten het orakel van Delphi. Maar in Filippi waren er mensen die zeiden: je hoeft helemaal niet naar Delfi te gaan om te weten wie een bepaalde wedstrijd zal winnen of hoe duur de meloenen zullen  opbrengen dit jaar,  want wij hebben hier in Filippi een meisje dat ook de Python-geest bezit en je de toekomst kan voorspellen. En bij ons betaal je veel minder voor zo'n orakel dan in Delfi. Voor hen was Python een bemiddelaar tussen goden en mensen

 

In naam van Jezus

 In naam van Jezus gebiedt de apostel de geest het meisje te verlaten (Hand. 16:18).Ook dat was dus het werk van God. Als Paulus en Silas later in de gevangenis terecht komen, doet zich een heftige aardschok voor waardoor de deuren van de gevangenis openspringen en de apostelen bevrijd worden. Dat was natuurlijk al heel bijzonder. In Troas en Filippi kun je nu nog zien hoe een aardbeving geen steen op de andere laat staan.  Aardbeving  In het boek Openbaring komen de meeste aardbevingen voor, maar die zijn altijd onderdeel van het eindgericht. Daar is het ‘tenslotte’ taal. Genoemde  bevrijding  uit de gevangenis van Filippi was natuurlijk al een groot Gods wonder, maar nog groter wonder was dat de cipier met al zijn huisgenoten tot geloof kwam en God ging loven (Hand. 16:34).Dat was allemaal het werk van God.  Paulus schonk gehoor en was gehoorzaam Paulus heeft zich ook laten gebruiken. Hij heeft met zijn hart geluisterd naar wat God van hem wilde. Wat zou hij graag naar Asia gegaan zijn, naar Efeze en andere plaatsen in die Romeinse provincie, en later ook naar Bitynië maar hij stelde zich open voor wat God wilde en daarom koos hij een andere weg. En toen hij dat meisje met die waarzeggende geest tegen kwam,heeft hij geen moment bij zich zelf gedacht: laat ik haar maar rustig haar gang laten gaan. Haar eigenaren zullen mij veel last bezorgen als zij ontdekken dat zij hun bron van inkomsten kwijt zijn.   

Wordt vervolgd

 Tenslotte hebben Paulus en Silas ook de consequenties aanvaard. Omdat ze niet wilden zwijgen, kwamen ze in de gevangenis terecht.Als je maar vrijblijvend praat over de religie, als je algemeen religieus bent en geen duidelijk getuigenis  geeft, heb je geen problemen, maar zodra je uitkomt voor je overtuiging, ontmoet je weerstand. Als je door je getuigenis de inkomsten van anderen in gevaar brengt, ontmoet je fel verzet. De prediking van de apostel Paulus in Efeze bracht de zilversmeden  behoorlijk in verwarring omdat zij hun brood verdienden door het maken van beelden van Artemis. Geld en godsdienst zijn dikwijls  de gebieden waar de christenen aangevallen worden als zij hun protest laten horen. Daar moet je niet aankomen. Door de waarzeggende geest van het slavinnetje het zwijgen op te leggen, was Paulus een gevaar voor de plaatselijke religie en de inkomsten van de meesters van het slavinnetje. Als Paulus gezwegen zou hebben, was hij nooit in de gevangenis gekomen. Religieus besef We zien vandaag een opleving van de religie en het religieus besef. Net als in de tijd van Paulus zijn de mensen vandaag erg nieuwsgierig naar het hiernamaals, de toekomst en de wereld van de onzichtbare dingen. Maar als je net als Paulus zegt dat er maar één weg tot behoud is, gaan alle stekels overeind staan en krijg je veel weerstand.  Paulus zei tot de cipier: Geloof in de Heer Jezus en jij zult gered worden(Hand. 16:31). Door zijn getuigenis in Filippi kwam hij met Silas in de gevangenis. Later zou hij aan de Filippenzen  schrijven; Aan u is de genade geschonken, niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van Hem te lijden (Fil 1:29).

Mithrascultus? 

Sommigen denken dat in Filippi door de aanwezigheid van vele Romeinse officieren ook de Mithrascultus het heftige verzet tegen de verkondiging van Paulus heeft opgeroepen.  Ik denk  dat dit vooral het geloof in het orakel van Delfi was. De verering van Mithras had weliswaar veel ingang gevonden onder de Romeinse soldaten,maar dat was vooral vanaf 140 na Chr. pas het geval. De eerste vermelding van de Mithrascultus is pas in het jaar 80. De schrijver Statius maakte toen voor het eerst melding van het doden van een stier, dat in genoemde soldatengodsdienst een grote plaats innam. Of het nu gaat om het orakel van Delfi, de Mithrascultus of de Islam, de verkondiging van het evangelie heeft altijd verzet opgeroepen bij elke andere levensbeschouwing!