A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tribalisme


Wat is dat eigenlijk? Tribalisme?

En wat is tribalisering?

Het woord triba betekent stam. Het komt hier op neer dat men liever geen contacten zoekt met mensen die tot een andere groep of een andere  'stam' behoren.

In het tribalisme verabsoluteert men bepaalde regels en normen.

Het gaat uit van een veronderstelde kloof.

Christelijk tribalisme houdt in dat men nooit banden aanknoopt  met mensen die geen christen zijn.

Isolatie en isolement 

Dan zoekt men de isolatie en het isolement. Men is erg huiverig om contact te zoeken met andersdenkenden.

Men voelt zich veilig in eigen groep of kerk en men houdt grote afstand jegens anderen.

Bij het tribalisme dreigt het gevaar dat men steeds meer voorschriften oproept.

Die worden vervolgens ook als een karakteristiek kenmerk gezien van eigen groep.

Er ontstaan dan meestal regels van vermenigvuldiging.

Extra voorschriften die niet in de bijbel te vinden zijn.

Kameleonsyndroom 

Het tribalisme is het tegenovergestelde van het kameleonsyndroom, waarbij men bij voorkeur de kleur aanneemt van de omgeving en eigen identiteit verloren dreigt te gaan.

Een bekend voorbeeld van bijbels tribalisme is het farizeeïsme.

De Farizeeën bemoeiden zich helemaal niet met de ‘schare die de wet niet kent’.

Het Farizese tribalisme uitte zich in drie zaken: zij hielden grote afstand ten opzichte van tolbeamten en zondaren (technische term voor zware jongens en vrouwen van lichte zeden) van  kinderen en van de schare die de wet niet kende.

Ik vind het kenmerkend voor Jezus dat Hij juist het gezelschap zocht van de tollenaren en prostituees; en zei ‘Laat de kinderen tot mij komen en houdt ze niet tegen’ en overal in het land contact zocht met de schare, die onder het juk van het wettische Farizeïsme gebukt ging.

Jezus afkeer van het tribalisme

Ook in sommige kerken komt het tribalisme voor. Daarbij heeft men zelf allerlei regels vastgesteld en houdt men afstand ten opzichte van hen die deze regels niet houden.

En die  regels worden geschilderd als grenzen van het christelijk geloof. Geen gebruik van TV, vrouwen mogen niet in het ambt e nz.

Tribalisme is ook een vorm van bekrompenheid en kortzichtigheid.

Bij de tribalisering van het geloof heeft men geen aandacht voor bepaalde cultuurverschillen.

Daarbij heeft men er helemaal geen oog voor dat bijvoorbeeld het dragen van een hoed (of een sluier  in de kerk door de vrouwen cultureel bepaald is en zeker geen algemeen voorschrift is voor alle gelovige vrouwen. (zie ook Onderwerpen,:hoed op naar de kerk).

Het tribalisme gaat  anderen regels opleggen, die echter cultureel bepaald zijn en tijdelijk van aard.

Zodoende kan er een christelijke jihad ontstaan. Een heilige oorlog tegen hen die tot een andere "stam" behoren

Tribalisme in de Bijbel

Een voorbeeld van christelijk tribalisme vinden we ook in Rom. 14.

Sommige christenen zeiden: bij ons moet je zijn, want wij zijn de ware christenen.

Wij eten nooit vlees dat van een heidense tempel afkomstig is.

Het eten van gewijd vlees van offerdieren was vooral voor Joodse christenen verraad aan God.

Het eten van gewijd voedsel  zou de christen verleiden tot het heidendom terug te keren.

Paulus schrijft echter, dat wij niet zo bekrompen moeten zijn. Wanneer een ongelovige u uitnodigt bij hem te komen eten en er komt vlees op tafel, is het niet nodig dat u omwille van uw geweten vraagt waar het vandaag komt ( 1 Kor. 10:27).

Paulus zegt niet: je mag onder geen beding vlees eten dat aan de afgoden is geofferd.

Hij zegt; je moet een ander geen ergernis geven. Als een ander daar aanstoot aanneemt, doe het dan niet.

In gereformeerd protestantisme

Vooral in het gereformeerde protestantisme komt tribalisme voor.

Er zijn vele afsplitsingen van de kerk ontstaan op grond van onbeduidende verschillen.

Tribalisme is een belemmering voor de kerk om een zoutend zout en een lichtend licht te zijn.

Wat zien we nu bij de vroegste christenen in het Romeinse rijk?

De  culturele  verschillen onder hen  waren  weliswaar zeer groot.

Maar toch was de liefde en toewijding voor elkaar zo opvallend dat de Romeinen hen "het derde ras' noemden.