A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Twaalven


In de roeping van de twaalven door Jezus zelf ligt het begin van de organisatie van de nieuwtestamentische kerk.

Het trof mij dat Jezus heel vroeg in de morgen de twaalven uitgekozen en aangesteld heeft als apostelen

Waarom toen al? Wel de hele nacht had Hij zich teruggetrokken op een berg in de eenzaamheid om te bidden en overleg te plegen met zijn hemelse Vader.(Lucas 6:12)!

De twaalven vormen nieuwe volk van God

Die twaalven vertegenwoordigen het nieuwe volk van God.

Het is zeer frappant dat Jezus niet uit elk van de 12 stammen één representant heeft uitgekozen .

Nergens in de bijbel wordt gezegd uit welke stam een discipel afkomstig is.

Stamverband onbelangrijk

Dat stamverband is blijkbaar totaal onbelangrijk voor Jezus! Hij is bij de keuze van de apostelen niet gebonden aan de banden van het bloed.

Als het stamverband niet belangrijk is, wat is dan wel belangrijk geweest toen Jezus zijn leerlingen riep om apostelen te worden?

We vinden het antwoord in de toespraak van Petrus op de Pinksterdag.

Toen er een vacature kwam in de kring der apostelen, moest er een ander aangewezen worden in de plaats van Juda.

Het moest één van de mannen zijn die steeds in de kring van de volgelingen van Jezus verkeerd hadden vanaf de doop door Johannes tot de hemelvaart van Jezus,

Alleen oog-en oorgetuigen!

Zij waren immers oog-en oorgetuigen van zijn opstanding (Hand. 1: 21).

Dat zal ongetwijfeld ook het motief van Jezus geweest zijn. Of ze uit de stam van Juda of Manasse afkomstig waren zal voor Jezus totaal onbelangrijk geweest zijn.

In het nachtelijk gebed met zijn hemelse vader zal Jezus in gedachten al die mensen de revue hebben laten passeren, die vanaf het begin met Jezus in contact waren gekomen.

Zij alleen waren in staat om van Jezus’ optreden te getuigen.

Lucas noemt daarbij het optreden van Johannes bij de Jordaan als eerste kennismaking.

Maar de roeping van de tolbeambte Levi dan? zul je vragen. Die kwam toch pas in het douanekantoor van Kafarnaüm in contact met Jezus?

Ik denk dat dit niet geval is geweest. Lucas vertelt namelijk dat ook tollenaars tot Johannes de Doper kwamen en dat ze hem vroegen wat ze voortaan moesten doen.

Johannes heeft hen de uitoefening van hun beroep niet verboden.

Ook Levi was wellicht daarbij.

Hij zal wellicht zijn leven veranderd hebben en “vruchten voortgebracht die aan zijn bekering beantwoordden.

Eerst leerlingen de Doper 

Vermoedelijk zijn al de leerlingen die door Jezus als apostelen waren gekozen, eerst  discipelen geweest van Johannes de Doper! Ook Matteüs!.

Ook deze tollenaar. Hij zal zeker niet zo abrupt Jezus zijn gevolgd.

De twaalven vormden een team, net zoals de twaalf zonen van Jakob. Toch was er onder hen onderscheid.

Drie groepen van vier

Het is opmerkelijk dat de namen van de twaalf discipelen steeds gegeven worden in drie groepen van vier namen. Aan het hoofd van elke groep van vier komen met stipte regelmaat dezelfde namen naar voren.

Altijd vinden we aan het hoofd  van de eerste groep Simon Petrus, aan het hoofd van de tweede Filippus en Jakobus is de kop van de derde groep.