A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Toekomstverwachting


 

  Jezus " ja-woord

 

Het eerste woord dat in de laatste uitspraak van Jezus is vermeld in de Bijbel is het woordje “ja”. In Openbaring.22 :20 lezen we:Hij die deze dingen getuigt zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, Kom Here Jezus”.

Dat “jawoord” van Jezus is rijk en verrassend. Tijdens zijn leven op aarde heeft Jezus veel vijandschap en tegenwerking ondervonden. Op grond van alles wat hij heeft meegemaakt van de mensen zou het begrijpelijk zijn geweest als hij “nee” had gezegd. Nee, Ik kom niet. Jullie moeten zelf de troep die jullie gemaakt hebt maar opruimen.

Daarom is dit “ja’ het ja van zijn oeverloze genade. Het is een hartstochtelijk en hartverwarmend “Ja”. Het licht van dit “ja” blijft branden tot de jongste dag.Dit “ja” van Jezus is niet vrijblijvend.

 

Amen zeggen op het Ja van Jezus

De gemeente mag Amen zeggen op het “ja” van Jezus. Het Hebreeuwse woordje Amen betekent zoveel als “Zo is het”. Of: Dát is waar!!“Ja Ik kom spoedig’ verzekert Jezus ons.

 Hier spreekt Hij over zijn tweede komst waardoor Hij eens op de jongste dag van de voleinding van alle dingen voor ieder zichtbaar zal zijn.

 Jezus zegt niet “Ik zal spoedig komen”, maar Hij gebruikt de tegenwoordige tijd: om zijn toekomst aan te geven “Ik kom spoedig”.

We kunnen die woorden dan ook omschrijven met “Ik ben bezig met haast te komen: Het is een vermaning, maar vooral een troost.

Je kunt ook vertalen met “Ja, Ik kom al.´of “Ik kom er aan”  Wees maar niet bang. Laat je niet uit het veld slaan door alles wat jullie meemaken. Ik kom er aan!! 

  

Vier visies over de dood

 

 Er zijn vier visies over het leven na de dood.

1) De eerste visie is dat met de dood alles is afgelopen.

2) De traditioneel-kerkelijke visie is altijd geweest dat er een dubbele uitgang der geschiedenis is. (Hemel en hel). Zij die in Jezus Christus geloven gaan naar de hemel. Anderen gaan verloren.

3) De derde visie is dat alle mensen behouden worden.

De zogenoemde universalistische  visie.b.v. Origenes (Fil. 2 dat alle knie zal buigen en alle tong zal belijden)

4) De vierde visie is de opvatting van de conditionele onsterfelijkheid of annihilatio.

De mens werd weliswaar niet onsterfelijk geschapen, maar had de belofte van onsterfelijkheid als hij in Gods wegen zou gaan. Deed hij dit niet dan werd hij  vernietigd tot niets, tot nihil gebracht= annihilatio

Voor de tweede en de derde visie kunnen we ons op de bijbel beroepen. Jezus waarschuwt zijn hoorders dat, als zij niet geloven naar de gehenna =de hel zullen gaan. Hij gebruikt ook de uitdrukking ‘buitenste duisternis’ en ook  ‘onuitblusbaar vuur’ waar de worm niet sterft.Vooral in Matth.b.v.5,27,/10,28/23/15/22,13/25’3

Buitenste duisternis 

Als Jezus spreekt van de buitenste duisternis , moeten we denken aan de bouw van huizen uit die tijd.

Aan straatzijde waren geen vensters.

 Die waren wel binnen en gaven uitzicht op een binnenpleintje.

Als de lampen ’s avonds werden aangestoken was er ook op die binnenplaats nog een beetje licht.

Maar aan de andere kant van de buitenmuur, was  men reddeloos uitgeleverd aan de duisternis zonder straatverlichting.

Dan was de mens in de buitenste duisternis

Onuitblusbaar vuur

Bij onuitblusbaar vuur moeten we denken aan de vuilnisbelt ten zuiden van Jeruzalem, waar het vuur altijd smeulde en ‘de worm niet stierft’

Daar waar geween is en tandengeknars (Matth. 25,30)

Als Jezus spreekt over de hel, gehenna, dan doet Hij dat altijd in de context van een oproep tot geloof en waarschuwing voor ongeloof.

Jom Jahweh

Er komt een dag van het goddelijk gericht. In het Oude Er Testament b.v Amos 5 : 18 ‘Wee hen die verlangen naar de dag des HEREN’ Die dag heet in  het Hebreeuws de ‘Jom Jahweh’. En in het Nieuwe Testament:’Wij moeten allen voor de rechterstoel van God openbaar worden (2 Kor. 5 ,10) en in Rom 14 ;10‘We worden allen gesteld voor de rechterstoel van God en  zo zal een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven aan God.’

Op die dag zal ook het leven der gelovigen dóórlicht worden tot op de bodem.

 

We zullen allemaal door het oordeel heen moeten. We kunnen er niet omheen. Allemaal zullen we beschaamd zijn, beulen en slachtoffers.

Redding door het oordeel heen

De redding komt niet ná het oordeel, maar de redding komt dóór het oordeel heen.

Als je zegt eerst worden de mensen geoordeeld en daarna gered, scheidt je Gods rechtvaardigheid van zijn liefde

De oordeelsdag zal voor ons allen een verschrikking zijn. Ook voor ons als gelovigen.

In 1 Kor. 3 : 15 gaat het over gelovige leraars die op het fundament staan.

Ook zij zullen met wat ze gedaan hebben door het ‘vuur’ heen moeten en dan zal het vuur wel uitmaken hoe ieders werk is.

In 1 Kor. 3 : 15 staat ’Als iemands werk verbrandt zal hij schade lijden, maar hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen’ Dat betekent ’ternauwernood”  of “op het nippertje’ 

Ook in Zach. 3:2 komen we dit tegen; Is Jozua niet een zwartgeblakerd hout dat gered is uit het vuur ? Dus ook: op het nippertje

 

Gerichtsteksten en universele teksten

 

Er zijn twee reeksen van teksten in de bijbel als het gaat over het definitieve lot van de mensen.

Aan de ene kant zijn er de zogenoemde gerichtsteksten, die spreken van hemel en hel.

Aan de andere kant zijn er de zogenoemde universele teksten die spreken van  ‘één gestorven voor allen’.

En ”God zal alles zijn in allen’

Beide reeksen moeten we serieus nemen en niet tegen elkaar uitspelen.

 In de traditie vielen de universele teksten vaak weg. Men sprak altijd over de dubbele  uitgang der geschiedenis : eeuwig leven en eeuwige dood

Berkhof  heeft gesuggereerd dat deze reeksen niet náást elkaar maar ná elkaar gelezen moeten worden. Eerst zouden de teksten van oordeel en gericht gelezen moeten worden en daarna de andere. Het laatste woord zou dan aan de universele teksten zijn.

Maar dan worden de gerichtsteksten niet serieus genomen.

De hel is geen louteringsweg.

Dat was ook niet nodig toen wij tot geloof in Christus kwamen

Stil zwijgen over gericht

Vandaag wordt meestal gezwegen over het komende gericht van God.

Het woord ‘toorn’ is een heel vies woord geworden.

De waarheid van de toorn van God komt niet meer ter sprake.

Het grote bezwaar tegen ’hel-en verdoemenis preken’ is echter niet dat zij over de toorn van God spreken, maar dat zij niet zeggen hoe je daarvan verlost kunt worden.

Het is Jezus die ‘ons verlost van de komende toorn’ zoals Paulus zegt

We denken meestal dat de oordelen van God alleen maar in de eindtijd voorkomen.

Uit paradijs verdreven 

Maar dat is niet waar. Ook nu gaan zijn gerichten over de aarde over hen die kwaad doen. Volgens prof. Ganzevoort heeft het lijden van de mensheid als geheel ook te maken met het feit dat wij uit het paradijs zijn verdreven.

Dit geluid hoor je zelden.

Het lijden zou dus iets met het Godsgericht te maken hebben. Lijden heeft in ieder geval iets  te maken met de breuk en de gebrokenheid van het leven.

Maar we kunnen het lijden niet verklaren, want verklaringen zoeken begrip en het lijden is onbegrijpelijk.We kijken wel met de anderen in een afgrond

In haar proefschrift  De overwinningsgedachte bij Johan Christoph Blumhardt heeft mevr. Dr. J. C.Schreuder gewezen op de samenhang tussen Rom. 1 en  Rom. 8.

 In Rom. 1 wordt Gods toorn openbaar in een drievoudige overgave van de mens aan zijn eigen van God af gerichte denken en doen en in Rom. 8 wordt dit oordeel van God zichtbaar aan de vruchteloosheid en de vergankelijkheid waaraan de schepping is onderworpen.

Juist in haar boek komt ook de triomf der genade van Christus over deze ten dode gedoemde schepping helder naar voren.

Wij christenen zijn reizigers onderweg, van de woestijn naar het beloofde land, van de Dood naar het Leven (niet van het leven naar de dood) en van het donker naar het Licht

Trekkracht Gods beloften

De trekkracht van Gods beloften is sterker dan de zuigkracht van de dood

Twee rupsen zaten op een koolblad.

De ene rups dacht dat de koolstronk de hele wereld was en het koolblad zijn vaderland.

De andere rups zei tegen hem; Straks ga je in een kistje (cocon) en dan kom je er heel anders weer uit.

Dan gaat er een wereld voor jou open.

Wat een schitterende kleuren zul je dan zien.

En wat kun je dan wijd vliegen!

Christenen  zijn van die rupsen.

Ons rupsenleven moet een vlinderleven worden.

Op het kompas van Gods woord, geleid door de radar van de Geest zijn we op weg naar de haven van het Nieuw Jeruzalem.

We weten niet zoveel van de Stad van de toekomst.

We hebben geen plattegrond van het Nieuw Jeruzalem en geen landkaart van het Godsrijk aan de overzijde van het graf. Maar we blijven pelgrims

We kunnen de contouren van het Nieuw Jeruzalem nog niet zien en het silhouet van de Lichtstad nog niet waarnemen    .

We zijn geen reizigers met een onbekende bestemming, maar pelgrims naar de Godstad

Op zondag 8 april 1945 kreeg Ds Dietrich Bonhoeffer, opgesloten in het concentratiekamp Buchenwald het bericht; Gevangene Bonhoeffer, klaar maken, meekomen. Hij werd opgehangen op beschuldiging van een aanslag tegen Hitler.

Zijn laatste woorden tot zijn medegevangenen waren; Dat is het einde – voor mij het begin van nieuw leven

 

De laatste bazuin

De romanserie De Laatste bazuin  van de eindtijdschrijver Tim La Hay gaat uit van een bedelingenleer, waarin het einde van de wereldgeschiedenis in een strak schema is vastgelegd.

Het is een raster dat over de bijbel wordt gelegd en geen andere uitleg meer toelaat.

Het is eindtijdtheologie. Bepaalde teksten worden ingevoegd in een profetisch scenario

De twaalf delen van De Laatste Bazuin worden in feite 'opgehangen' aan één tekst waarin het over de opname van de gemeente zou gaan.

 Dat is 1 Thess.  4 : 17). Het is een apocalyptische thriller. Lijken verdwijnen uit het mortuarium, vliegtuigen storten nee enz.

Wedergeboren christenen worden opgenomen.

Eerst dus de opname of wegrukking der gemeente, dan komen de zeven jaren verdrukking en rampspoed en pas daarna de uiteindelijke Wederkomst. Ik vind dit nogal fantastisch.