A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Trend en traditie


De nieuwe NBV Studiebijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap zou recht doet aan de laatste stand van zaken in de wetenschap’.

De medewerkers hebben de opdracht gekregen de heersende mening in de bijbelwetenschap te verwerken en niet hun persoonlijke opvattingen.

Bij de voorbereiding van deze uitgave verschenen verschillende artikelen onder het opschrift

"Tussen trend en traditie"

Het is nu helaas duidelijk geworden dat men heeft gekozen voor de huidige trend en de kerklijke traditie waarin het Oude en het Nieuwe Testament als een eenheid golden, bewust heeft losgelaten.

Ik vraag me nu al af:”Is de visie van de kerk van alle eeuwen, dat we in het Oude en Nieuwe Testament te maken hebben met een diepe eenheid die haar eenheid vindt in het auteurschap van de Heilige Geest, ook een puur persoonlijke opvatting?

Nee, toch?

Ook niet Christus-gelovige uitleggers

Ik lees in de aankondiging van deze Studiebijbel: “De uiteenlopende achtergrond van de medewerkers - protestants, rooms-katholiek, joods en neutraal – staat garant voor een brede interconfessionele inbreng” .

Deze Nieuwe Bijbelvertaling verschijnt met uitleg, achtergronden en illustraties.

Ik blijf met enkele onbeantwoorde vragen zitten.

 

Geen affectieve band met inhoud

Is iemand die geen affectieve band heeft met de inhoud van de Schrift, wel in staat de Bijbel uit te leggen?

De meeste uitleggers zullen wel protestants of rooms-

katholiek zijn, maar er bevinden zich volgens de aankondiging van de StudieBijbel ook Joodse en neutrale schrijvers onder.

Kunnen ‘neutrale’ ,humanistische en Joodse auteurs wel het persoonsgeheimenis van Jezus Christus zoals dit in de Bijbel wordt verteld, goed weergeven en uitleggen, ook al zijn ze in wetenschappelijk opzicht up to date?

Wat is hun apriori?

Net zo belangrijk als hun wetenschappelijke scholing vind ik hun vóórwetenschappelijk uitgangspunt.

Er zijn tal van bijbelgeleerden die op een zuiver wetenschappelijke manier de Bijbel bestuderen, maar die in al hun studie de  Bijbel weliswaar beschouwen als een rijke en  zeer gevarieerde verzameling van menselijke ervaringen maar niet als een openbaring van de levende God Zelf in diverse culturen en plaatsen.

Eenheid Oude en Nieuwe Testament?

Gaan de auteurs bij hun uitleg wel uit van de eenheid van het Oude en Nieuwe Testament?

Juist bij de uitleg van de Bijbel en het laten zien van achtergronden van de Bijbel zullen de gevolgen zichtbaar  worden van het feit dat de opstellers van de NBV de eenheid van het Oude en Nieuwe Testament hebben losgelaten.

Dit is essentieel bij het laten zien van de achtergronden van de Bijbel. Ja, toch? Of is het soms een ‘persoonlijke interpretatie die eruit geredigeerd moet worden’?

Prof dr. C. Houtman

Prof. Dr.C. Houtman, die héél zijn leven met de studie van het Oude Testament bezig is geweest, merkte in zijn afscheidscollege aan de V.U in 2006 op dat de Nieuwe Bijbel Vertaling het uitgangspunt van de eenheid van beide testamenten heeft losgelaten.

De NBV heeft het Oude en Nieuwe Testament als twee op  zichzelf staande boeken vertaald.

De nieuwste stand  van onderzoek  heeft de NBV verwerkt en ze heeft de resultaten van het historisch-kritisch onderzoek hierbij gebruikt.

Ze wil het Oude Testament recht doen als een verzameling antieke Hebreeuwse geschriften, zonder daarbij te verdisconteren wat hierover in het Nieuwe Testament staat. 

Ik herinner me dat Prof. Houtman in zijn afscheidscollege twee jaar geleden de conclusie trok dat de NBV in tegenstelling tot de Statenvertaling en de NBG vertaling geen kerkelijke vertaling is.

De kerk is immers in haar belijden altijd uitgegaan van de eenheid van beide testamenten.

Wel historisch-kritisch onderzoek nodig

Nu is historisch-kritisch onderzoek wel noodzakelijk, maar beslissend daarbij is wel je voorwetenschappelijke geloofsovertuiging.

Volgens het getuigenis van Jezus ligt de eenheid van beide Testamenten in zijn eigen persoonsgeheimenis.

Hij is het stralende middelpunt.

Deze eenheid  is tot stand gekomen omdat de Heilige Geest ten diepste de auteur is van beide testamenten.

Hij heeft daarbij steeds gebruikt gemaakt van mensen in diverse situaties en culturen.

Geschiedenis Israel

De geschiedenis van Israël is de vóór-geschiedenis van Jezus en ook de vóór-geschiedenis van de nieuwtestamentische gemeente.

Die weg loopt via de woestijn naar het Beloofde Land, via de vernedering naar de verhoging, via lijden tot heerlijkheid, via de vergankelijkheid naar de opstanding. Dat is de rode draad die beide testamenten verbindt. Daarom blijf ik met de vraag zitten of genoemde

StudieBijbel ook in dit opzicht recht doet aan de inhoud van de Bijbel.

Trend in plaats van traditie

De trend is dat de traditionele visie op de bijbel steeds meer vervangen wordt door een algemene religiositeit als een rijpe vrucht van de huidige belevingscultuur.