A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Termijnteksten


 

Moeilijke tekst? 

Hoe moeten we de zogenoemde termijnteksten verstaan zoals bv. in (Matt. 16:28 NBG):
”Voorwaar ik zeg u er zijn sommigen onder degenen die hier staan, die de dood voorzeker niet zullen smaken, voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in zijn Koninklijke waardigheid.

In de NBV staat echter dat zij niet zullen sterven.

 Het typische Hebreeuwse idioom is zo wel heel vlak vertaald met ‘sterven’ , alsof het een cliché was.

Jezus heeft het ook gesproken over ‘ de dood smaken of proeven” maar daar mee bedoelde Hij de eeuwige dood niet ondergaan of het eeuwige leven missen, verloren gaan.

Over deze tekst is heel veel nagedacht en deze tekst is zeer verschillend uitgelegd.

 Het schijnt een van de moeilijkste teksten uit de Bijbel te zijn.
Een bekende theoloog heeft eens beweerd:Jezus heeft zich vergist en vergissen is menselijk.

Jezus was ook een mens.

 Volgens moderne historische maatstaven klopt dit immers niet.

Maar: deze tekst zegt mijns inziens niets over de tijd van Jezus wederkomst, maar twee dingen over sommigen mensen die bij Jezus stonden en Hem volgden.

Deze mensen hebben Jezus gevolgd en zij zullen de Zoon des mensen zien komen in zijn grote glorie.

En in de tweede plaats, voordat het zover is, zullen zij al deel hebben aan het eeuwige leven en zullen zij de eeuwige dood niet smaken.

Om het eeuwige leven te ontvangen hoeven ze niet te wachten tot die geweldige dag aanbreekt.

 De dood proeven of smaken is dus in de bijbel het tegenovergestelde van ‘ eeuwig leven hebben

Dood hier geen biologische dood

 Met de dood wordt hier dus niet de biologische dood bedoeld, maar de DOOD met hoofdletters.

Weet je wat een termijntekst is?
Dat is de tekst waarin we van de oude Simeon lezen dat hij niet zou sterven vóórdat hij de Messias zou hebben gezien. In Marcus 9:31 wordt heel iets anders bedoeld.

Daar staat echter dat sommigen de dood niet zullen proeven(of smaken), zij zullen dus deel hebben aan het eeuwige leven totdat zij het rijk van God hebben zien gekomen in kracht Jezus heeft vaak gezegd, dat zij die Hem volgen ‘de dood niet zullen proeven, maar eeuwig leven zullen hebben.

DOOD NIET SMAKEN=EEUWIG LEVEN

Zo zullen sommigen die bij Jezus staan in de tijd die nog voorafgaat aan de komst van de glorie van het Godsrijk de dood niet smaken of proeven maar nu al eeuwig leven hebben (Jacob van Brummen, Marcus-commentaar blz 193.)

 

En als de geweldige dag van Jezus’ komst aanbreekt wordt het nog oneindig veel rijker, maar tot dat die dag aanbreekt zullen Jezus volgelingen de DOOD niet proeven. Ze hebben immers nu al deel aan het eeuwige leven!

Tot zover mijn uitleg.

==================================

Wat anderen zeggen

Anderen zeggen: Kan het soms zijn dat Jezus met die woorden wil zeggen, dat wij zo moeten leven dat we elke dag zijn komst moeten verwachten?

Gaat het hier niet om een andere tijdsbeleving waarbij elke generatie opgeroepen wordt om waakzaam te zijn.

Het zou dan gaan om een denken vanuit de toekomst, vanuit de grote Advent.

Moeten we misschien zo genoemde termijntekst  verstaan? Is er soms in de bijbel sprake van een ander tijdsbesef, waarin de afstand tussen de toenmalige en huidige generatie wegvalt.

Paulus heeft het in 1 Tess. 4: 15 over ‘wij levenden, die achterblijven tot de komst des Heren.

Het tijdsbesef  tussen nu en toen valt daar weg.

Weer een ander zegt de uitdrukking “termijntekst’ zet ons op het verkeerde been.

De evangelisten Matteüs, Marcus en  Lukas vertellen breeduit dat na zes dagen deze profetische woorden van Jezus hun vervulling vonden op de berg der verheerlijking.

 Daar zagen Petrus, Johannes en Jacobus met hun eigen ogen het koninkrijk van God in de verandering van de verschijning van de onbeschrijflijke kracht en heerlijkheid van de koning van het Koninkrijk.

Wanneer je daarnaast het getuigenis van Petrus legt (2 Petr. 1 : 16) is het plaatje helemaal compleet. Petrus predikte in zijn dagen de toekomstige kracht en de komst van de Heer Jezus Christus en vertelde erbij dat hij dat al een keer eerder meegemaakt en met zijn eigen ogen gezien had en dat juist dit feit nóg méér kracht verleent aan het door hem verkondigde profetische woord.

Het heeft mij getroffen dat  Joseph Ratzinger (Benedictus XVI) in zijn boek “Jezus van Nazaret” dezelfde uitleg geeft. Hij schrijft dat overtuigend is aangetoond dat  de woorden uit Matt.16:27, zo vlak voor de Gedaanteverandering geplaatst, slaan op wat er volgt.

 Aan een paar mensen, de drie mannen die met Jezus de berg op gaan, wordt gezegd dat zij Gods koninkrijk ‘met kracht’ zullen zien komen.

Op de berg zien deze drie dat de heerlijkheid van Gods rijk in Jezus oplicht. Ze worden op de berg overschaduwd door de heilige wolk van God.

Op de berg –in het gesprek van de verheerlijkte Jezus met Wet en Profeten – beseffen ze dat het ware Loofhuttenfeest is aangebroken.

Op de berg beseffen ze dat Jezus zelf de Thora in levenden lijve is. Hij is het Woord van God.

Op de berg zien ze de  ‘kracht’(dynamis) van het Rijk dat in Christus aanwezig komt.

Ze moeten echter in deze ontzagwekkende ontmoeting met de heerlijkheid Gods ook leren wat Paulus aan de leerlingen van alle tijden voorhoudt in de eerste Korintiërs brief:

’Wij verkondigen  een gekruisigde Christus, voor joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn, joden zowel als Grieken, Gods kracht(dynamis) en Gods wijsheid (1 Kor. 1,23v).

Deze ‘kracht- dynamis’ van het komende rijk verschijnt hun in de verheerlijkte Jezus, die met de getuigen van het Oude Verbond spreekt over het feit dat Hij ‘moet’ lijden en zo zijn heerlijkheid binnengaan(zie Lc. 24,26).

 Voorproefje

 Zo maken ze de geanticipeerde parousie mee. Zo worden ze geleidelijk binnengeleid in de volheid van Jezus’ geheim.

Tot zover Ratzinger.

Toch blijf ik erbij dat we de uitdrukking ‘het smaken van de dood’ niet op de biologische dood moeten laten slaan, maar op de eeuwige dood.

Sommigen van de omstanders die naar Jezus luisterden, zullen daaraan zeker ontkomen. Zij zullen de Zoon des mensen zien komen in volle glorie!