A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zonnetempel


Zonnetempel in On. 

 

 

Hoe zag de tempel waar Potifera- de priester van Heliopolis (On)- aan verbonden was- er uit? Daar  zjn wij erg nieuwsgierig naar, want daaar  is Jozef de jongste zoon van Jakob waarschijnlijk ook priester geweest. Bij de dochter van Potifera kreeg Jozef trwee zoons.  Die tempel was – evenals de  zonnetempel van de ketterkoning te El Amarna -  totaal anders dan de gewone Egyptische tempels met hun driedeling van voorhof, heilige en heilige der heiligen.De tempel van Salomo had hier veel weg van.

Open lucht

 

De eredienst van de zonnetempel vond plaats in de open lucht.Ten zuiden van de zonnetempel bevond zich de zonneboot. Dat was het schip waarmee de zonnegod Re dagelijks langs de hemel voer.Het eigenlijke  heiligdom was niet het allerheiligste maar de obelisk Er stonden twee obelisken voor de zonnetempel.De tempel was eigenlijk een heel groot plein dat van alle kanten door de zon werd beschenen.Tegen de westelijke muur bevond zich een massieve obelisk  met een altaar er voor.

 

Natuurverwering

 

In dit heiligdom vond een natuurverering plaats. Het was een natuurgodsdienst. .Een schepsel werd v ereerd in plaats van de Schepper De mensen waren gefascineerd door de zon. In Egypte ook door de Nijl, die als godin werd vereerd. Nu begrijpen  waarom baby Mozes als kinderoffer aan de Nijlgodin werd geofferd.Vandaag krijgt de aarde religieuze betekenis.(zie Aarde als Ruimteschip)Heel anders dan het heiligdom waar de grote Egyptische goden vereerd  werden zoals Amon, Ptah en Osiris. Geen zuilenzalen, geen gedenkkapellen, geen   pylonen. Alleen maar een grote ronde vlakte. Eindeloos wijd. De zonnecultus had haar centrum in On, En hier had Jozef een fujnctie. On wordt ook in de Bijbel genoemd. Inhet Grieks heette het Heliopolis. Die plek is nu een voorstad van Cairo De verering van Re werd verbonden met de verering van Amon van Thebe en zo ontstond de naam Amon-ReHeliopolis. De schoonvader van Jozef – Potifar-  was hier priester. On is het tegenwoordige Heliopolis, dat nu al weer een stadsdeel van Cairo is geworden. Veel later kwam er de gewone Egyptische tempel met drie delen. De traditionele tempel bestond altijd uit drie gedeelten, de voorhof, het heilige en het allerheiligste.Deze tempel  had veel weg van de tempel van Salomo,U (Uiit moederbestand “Egypte/ Tempels) Voor foto’s zie daar!

  

Toevoegen aan Zonnegod

 

Maangodin Sin

 

En als u omhoog kijkt en de zon, de maan en de sterren ziet, al die lichten aan de hemel, laat u er dan niet toe verleiden daarvoor neer te knielen en te vereren (Deut. 4:19)Wisten jullie dat de mensen heel vroeger ook de maan als godheid vereerden? In Egypte werd de zon vereerd, maar in Mesopoptamië was het de maaangodin Sin die aanbeden werd. De berg  Sinai  herinnert ons nog daaraan. Daar zit het woord je Sin in.Ook Abraham heeft die woestijngod aanbeden, eerst in Ur en later ook in Haran. Daar stond de grootste Maantempel van heel het Oosten. Daar heeft God hem geroepen. Daar hoorde hij die stem. Daar heeft God een totaal nieuw begin begonnen met de mensheid. Weg van de zonnecultus. Weg van de maancultus. Uiteindelijk zou Hij nar ons toekomen in de gestalte van een mens.Als God roept, roept Hij de mensenook niet alleen ergens héén

 

,omaar ook ergens vandáán. Die roeping loopt via Abraham en Dvid uiteindelijk uit in de geboorte Jezus Christus(zie ook Ur en Haran en maangodin)Van  de vroegste tijden af werd de maan als een godin vereerd. Archeologen hebben over het hele Midden-Oosten.tempels ontdekt die opgedragen waren aan de maangodin Sin  

Maansikkel 

Van de bergen van Turkije tot aan de oevers van de Nijl was de  aanbidding van de maangod  de meest   verspreide religie van de oude wereld. In de eerste geschreven geschiedenis hebben de Sumeriërs ons duizenden kleitabletten nagelaten waarin zij hun religieus geloof beschrijven. Het symbool van de maangod  was de maansikkel. In Ur bevond zich de maansikkel boven op het hoofd van de maangodin, omdat zij het hoofd der goden was..       Islam en de wassende maan De islam kent ook  het ideogram van de wassende maan. Op minaretten en moskeeën staat de maansikkel  van de oorspronkelijke maangodjn .Vóór de geboorte van Mohammed aanbaden de Arabieren 300 heidense goden.De maangod was er één van. Ze aanbaden de maangod in de Kabbah in Mekka door tijdens  hun gebeden te buigen in de richting van Mekka. Ze maakten ook een pelgrimstocht naar Mekka. Veel van deze oude rituelen zijn bewaard gebleven.De vijfpuntige ster was oorspronkelijk het symbool van de vijf dochters van de maangodin, maar  in de islam vertegenwoordigen ze de vijf plichten van de moslim

Van de Sumeriërs 

 

De vier schijngestalten van de maan zijn vaak afgebeeld als maangodin. Zij heeft de maansikkel om haar hals.
De maan vertoont  schijngestalten doordat gewoonlijk alleen het maanoppervlak dat door de zon wordt verlicht zichtbaar is. De mens lijkt op de maan. Hij kan zich telkens anders vertonen. Ook de mens heeft een donkere achterkant! De aanbidding van de maan was de dominante religie van de Sumeriërs. De cultus van de maangod was de meest populaire religie in geheel Mesopotamië. Geschiedkundigen beweren dat de verering van de maangod ten grondslag heeft geleden aan de opkomst  van de islam. Het ideogram van de wassende maan komt op nog veel moskeeën voor. De Assyriërs, Babyloniërs en  Akkadiërs kenden het woord  Sin als de naam van de maangod.. In de stad Ur zijn de fundamenten gevonden van de maangod Sin, die in deze streek vereerd werd.En ook de sterren werden vereerd. Waarom werd de maan als god of godin vereerd?Waarom vereerde Abraham de maangodin  vóórdat hij door God werd geroepen? Dat is me pas duidelijk geworden toen ik zelf  eens bij de woonplaats van de aartsvader ‘s avonds op het platte dak van een hotelletje zat. Nergens in het  gehucht brandde licht, en toch kon je heel goed je weg  vinden. Dat kwam door de verlichting van de maan. Ze gaf een helder licht!Zo was het ook in de tijd van Abraham. De karavanen reisden doorgaans in de nacht, omdat het overdag veel te warm was. Als ’s nachts echter de maan niet scheen vanwege de bewolking, was reizen onmogelijk. Je zou  verdwalen. Het was de maan die altijd weer de   weg  wees. Maar dan moest de maangod je wel gunstig gezind zijn en zijn zacht, vriendelijk licht over de wijde steppe zenden. In Haran bevond zich vroeger de grootste maantempel van Mesopotamië.Zou Abraham daar ook geofferd hebben, voordat God hem riep? Hoe moeten we ons dit voorstellen? We weten het niet. In ieder geval heeft Abraham  de Stem gehoord en beseft dat de levende God hem riep en begint de heilsgeschiedenis (Gen. 12) met de doorbreking van het cyclische denken, de eeuwige terugkeer van alle dingen. De mens wordt nu pelgrim.Inhoudskopierechten worden uitgegeven door Reinier van den Berg of Stichting Nederlandse Volkszending