A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Opstanding en wij


 

 

Wie overwint zal Ik een witte steen geven waarop een nieuwe naam staat (Openb. 2:17) Hier zie je een dergelijke steen in Hierapolis. De NBV heeft ten onrechte  van de steen een steentje gemaakt

Jezus is opgestaan uit het graf

In Joh. 20;5 lezen we:De andere discipel zag de linnen windsels liggen. Hij ging echter niet naar binnen. Petrus die hem volgde ging wel naar binnen. Hij zag ook de windsels liggen, maar de zweetdoek, die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de windsels liggen maar opgerold terzijde op een andere plaats. Daarna ging de andere discipel die het eerst bij het graf geweest was naar binnen en toen hij het zag hij geloofde hij.

Zweetdoek?

Zweetdoek is een onjuiste vertaling. Ook onjuist is dat die zweetdoek boven op zijn hoofd was  

Het was een hoofddoek die zo om zijn hoofd was geknoopt dat de mond niet open kon vallen.

Die hoofddoek moest eerst ontknoopt worden, toen opgerold en tenslotte op een andere plaats gelegd worden.Maar toen de vrouwen bij het graf kwamen,  was dat allemaal al gebeurd. Wie zou dat toch gedaan hebben?Dat kan alleen als degene om wiens hoofd die doek geknoopt was, was opgestaan.

Bewijs voor Johannes

Dat was voor die  'andere' discipel een teken, een bewijs dat Jezus werkelijk was opgestaan. Die andere discipel was Johannes.

De 'windsels' was een langwerpige lap stof , de zogeheten lijkwade.  Gedrenkt in mirre en aloe. En als iemand was begraven lag de hoofddoek in de lijkwade. Dat was altijd zo.Wat ziet Johannes nu?? De hoofddoek bevond zich echter terzijde, keurig opgerold.

==========================================

Als Jezus niet is opgestaan dan is het kerkhof het eindstation waar alle wegen in de meest letterlijke zin van het woord dóód lopen.

Maar, roept de apostel en het klinkt als een juichkreet. Christus is opgewekt uit de doden

God heeft van Boven af ingegrepen. Hij heeft van Hogerhand iets gedaan met Jezus.

Toen God op het toneel verscheen heeft Hij niet handenwringend van machteloosheid om dat graf van Jozef van Arimathea heengelopen en gejammerd:dood is dood. Ik kan er ook niets meer aan doen. Nu is het te laat

Hij heeft geroepen met luide stem: Jezus van Nazareth! Jezus van Nazareth. Mijn zoon, komt uit! Sta op!

Jezus is in de doodsrivier ondergegaan en niet zoals de dochter van Jaïrus en de grote jongen van Naïn weer teruggekeerd op onze oever van de doodsrivier. Jezus bevindt zich op de andere oever, aan de overkan

t

Zo heeft God óók geroepen bij de schepping. Hij sprak en het was er.

Opnieuw heeft God zijn woord doen uitgaan. Kom uit dat graf.

Eersteling

Christus is opgewekt uit de doden. Het gaat om een meervoud. We zien ze voor ons. Christus is daaruit opgewekt. als de Eersteling van hen die ontslapen zijn.

Het woord eersteling is een term uit de landbouw van Israël. In het voorjaar waren er elk jaar korenaren die het eerste rijp waren. Men sneed ze af met de sikkel en maakte  er garfjes van. Op het Paasfeest bracht men ze als een beweegoffer voor de Here in de tempel

Hij is opgewekt als de Eersteling van hen die ontslapen zijn

Christusgelovigen gaan niet dood, nee, zij ontslapen.

Hij is opgestaan als de éérsteling.(1 Kor. 15 :18) van hen die ontslapen zijn en Hij wordt ook genoemd de Eerstgeborene uit de doden (Openbaring 1 : 5)

Christus is de eerste uit een heel lange rij. Als er áán  schaap over de brug is, volgen er meer.

Ons kortademige leven is opgenomen in het paasleven van de gemeenschap der heiligen

Het is te plat het zó voor te stellen dat de opstanding van Jezus de reanimatie is van een lijk. Het is veel meer. Het is geen regressief, maar een progressief gebeuren. Het is geen terugvallen in een oude situatie, maar een vooruitgrijpen op een nieuwe toekomst. Nogmaals: Jezus is de Eersteling

Verzonnen?

Als het opstandingsverhaal verzonnen was, had de schrijver geen discipelen laten twijfelen en geen vrouwen laten optreden. Iedereen nam aan dat de discipelen niet twijfelen en dat vrouwen vrouwenpraatjes vertellen. Je moet dus nooit vrouwen aan het woord laten als je iets serieus aan het nageslacht wilt doorgeven. Het wordt toch niet geloofd

Het geloof in de opgestane Heer maakte de discipelen van laffe deserteurs in de nacht tot moedige getuigen en strijders op klaarlichte dag

Opstandig geloof

Het christelijk geloof is een opstandingsgeloof en daarom een opstandig geloof, dat haaks staat op de heersende cultuur van de dood. Jeugd en vitaliteit worden vereerd en toch leven we in de Decade van de Dood.

Met Pasen viert de kerk de daden Gods! Met Pasen viert de kerk niet haar eigen geloof. Het nieuwe van Pasen is niet dat de discipelen hun sombere gevoelens over het debacle van Jezus één, twee,drie overboord gesmeten hebben. Met Pasen vindt er niet zo iets plaats als spontane zelfontbranding. Ineens zouden de discipelen van gedachten veranderd zijn. Ja, dat zou nou echt een mirakel zijn

In de glans van de Paasmorgen verdwijnt de nevel van de doodscultuur. Wees gegroet, gij eersteling der dagen morgen der verrijzenis!

De oude Grieken moesten niets hebben van de opstanding, omdat ze blij waren dat de ziel eindelijk uit de kerker van het lichaam verlost zou worden. Ze vonden het lichaam maar niks, een vuilnisvat van de geest.

Juist op het punt van de verkondiging van de opstanding, braken de Atheners het gesprek met Paulus af. (Hand. 17). Dat was absurd.

Grieken en Verlichting

Ziel zou onsterfelijk zijn

De oude Grieken splitsten de mens in tweeën:de ziel was het hoogste, dat onsterfelijkheid bezat. Stierf de mens dan ontsnapte de ziel uit haar gevangenis, het lichaam.

In de tijd van de Verlichting (18e eeuw) was het mode om te spreken over ‘God, deugd en onsterfelijkheid’. De mens heeft  echter geen onsterfelijkheid in zichzelf, maar ontvangt het eeuwige leven.

Tegenwoordig zeggen velen, dat leven en dood bij elkaar horen. De bijbel zegt dat de láátste vijand die te niet gedaan zal worden de dood is. De dood is dus een vijand.. Wie is de eerste vijand Wellicht de satan ?

De dood is een anti-utopie

Geen incident, maar overture

Christus opstanding is de garantie van onze opstanding God heeft op de dag van Jezus’verrijzenis aan Jezus van Nazaret gehandeld, niet als incident, maar als ouverture

Een onlichamelijk paasgeloof voltrekt zich buiten de wereld van de lichamelijkheid en stoffelijkheid om.

Geestelijke opstanding?

Een geestelijke opstanding is geen echte opstanding

Hoe zullen wij er op de dag van de opstanding uit zien? In 1 Joh. 3 : 2 lezen we dat we Hem gelijk zullen zijn, dus ook met een verheerlijkt lichaam.

Als we in Johannes 11 : 25 de woorden van Jezus horen:”Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, is dat leven met een totaal andere dimensies dan het biologisch leven, dat ons hart klopt en de ademhaling goed functioneert en dat we ons kunnen bewegen.

Het Hindoeïsme  spreekt van reïncarnatie= opnieuw vlees worden .In een eindeloze kringloop kom ik telkens weer terug op aarde , maar in een steeds andere gedaante. De bijbel kent geen kringloopzielen en wegwerplichamen

.

Er is een bijzonder mooi gedicht van Gerrit Achterberg dat heet

 Reiziger doet Golgotha.

Een reiziger, wellicht een handelsreiziger, passeert Golgotha juist op het ogenblik als de drie kruiselingen van wie het Evangelie spreekt, zijn opgehangen. Hij hoort daar de spot der soldaten, het huilen van de vrouwen en het gekerm van de kruiselinge. Als hij maanden later thuis komt op Cyprus, lees hij in de krant dat er geruchten gaan dat een zekere J. van N. uit de doden zou zijn opgestaan. Er is een bijzonder mooi gedicht van Gerrit Achterberg dat heet

Toen heb ik –’t was op Cyprus – in de krant gelezen:J. van N., - Christus geheten-  is – na voor drie dagen gekruist te wezen, zoals onze geachte lezers weten,

Niet in zijn graf gevonden, het was open Hardnekkige geruchten lope dat zijn discipelen de wacht beslopen, Toen deze sliep en zo het lijk ontvreemden

Geëxalteerde vrouwen echter meenden, Dat zij Hem zagen wandelen door de beemden. Maria moet gestameld hebben Here.

Er zijn ook vissers, die beweren:Hij heeft met ons gegeten bij de meren. Maar dit is van bevoegde zijde wedersproken Men. late zich geen knol voor een citroen verkopen