A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Qoemran / Dode-Zeerollen


  

Qoemran Dode-zeerollen

Grot van Qoemran

De westoever van de Dode Zee is beroemd geworden door de ruïnes van Qoemran en Massada.In Qoemran kunnen we vandaag nog de ruïnes bezoeken van de kloostergemeenschap van de Essenen.

De Essenen

 

Vindplaats van de beroemde DodeZeerollen

Hier lopen we door de vertrekken van de Essenen. Zij meenden dat de godsdienst in Jeruzalem zo verwaterd was dat je per se in de woestijn moest gaan wonen, ver van die goddeloze stad.

 Zij maakten van het profetenwoord ten onrechte deze slogan :"In de woestijn maakt recht de weg des Heren en en niet in die goddeloze stad."

De profeet zei echter: Een stem van een die roept in de woestijn maak recht de weg van de Heer.. en daarmee wordt Johannes de Doper bedoelt.

Het klooster bevatte tal van ruimten

De Essenen haalden hier het water vandaan.

Jesaja

In hun klooster hebben de Essenen zich bezig gehouden met het afschrijven, het overschrijven van teksten uit het boek Jesaja.

Bijzonder waren zij getroffen door wat zij lazen in Jesaja 40: 3 “Hoor, een stem roept:'Baan voor de HEER een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God .

Het Rijk van de Messias was volgens hen niet te verwachten van de kant van de slechte priesters te Jeruzalem. Nee, in de woestijn zou het rijk van God tot openbaring komen

Hier lopen we langs de opslagplaatsen  van de Essenen.De Essenen waren erg wettisch, maar Jezus bond de mensen niet aan allerlei wetten, maar aan zichzelf; Hij zei Komt allen tot Mij en Ik zal u rust geven van elke wettische vroomheid.

De Essenen vroegen de mensen in afzondering te leven. Jezus laat zien dat het gaat om een bepaalde mentaliteit, die van de liefde

De Essenen dachten onder invloed van het Griekse denken dat het kwaad schuil ging in materiële zaken. Vandaar hun afkeer van vlees, wijn en seksualiteit. Jezus leerde dat het kwaad in het menselijk hart schuilt

In deze grotten zijn de rollen gevonden

De Essenen spraken wel vaak over bekering, maar niet over verzoeningHet Essenisme kwam niet verder dan een soort religieus moralisme. Het Evangelie is echter geen nieuwe moraal, maar een kracht, een heilsboodschap voor ieder die in Christus gelooft.

De Essenen propageerden de heilige oorlog, maar Jezus zei: Hebt uw vijanden lief”

 Zichzelf besneden

Als Jezus in Matth. 19 :12 het heeft over mannen die zich zelf  besneden hebben terwille van het koninkrijk der hemelen, zal Hij hiermee de Essenen op het oog gehad kunnen hebben.

Het kan zijn dat Johannes de Doper op de kostschool geweest is bij deze woestijnbroeders

Dode-Zeerollen

In de grotten van Qoemran zijn in 1947 de bekende Dode-zeerollen gevonden van deze ongeveer 4000 tellende leden van de sekte van de Essenen. Zij leefden in volstrekte afzondering.

1000 jaar ouder dan Masoretische tekst!

Tot voor kort was  de tekst van de oudste handschriften waarin ons het Oude Testament is overgeleverd, afkomstig uit de negende en tiende eeuw ná Christus.

 De zogenoemde masoretische tekst. De gevonden Jesajarol dateert uit de tweede eeuw vóór Christus.We beschikken nu dus over een handschrift dat 1000 jaar ouder is. Maar de verschillen zijn minimaal.

 De rollen met de profetieën van Jesaja zijn voor ons het belangrijkste. De gevonden Jesajarol dateert uit de tweede eeuw vóór Christus.

 Die bevat een  handschrift ( een overgeschreven tekst) van Jesaja die ongeveer 1000 jaar  ouder is dan de zogenoemde Masoretische handschriften die wij tot nu toe bezaten en op grond waarvan het Oude Testament is vertaald.

De oudste tekst waarin tot nu toe het Oude Testament aan ons is overgeleverd wordt de masoretische tekst genoemd. Die naam draagt hij naar de Masoreten die zich met de bijbeltekst hebben bezig gehouden.

Met een nauwkeurigheid en correctheid waarvan we ons geen voorstelling kunnen vormen hebben  zij de overgeleverde tekst verzorgd.

 De gangbare handschriften of teksten dateren uit de negende en tiende eeuw na Christus. Dat zijn dus al zeer oude handschriften.  De gevonden Jesajarol dateert uit de tweede eeuw vóór Christus.

Uiteraard beschikken wij niet over het origineel van de Jesajarol  die nog enkele eeuwen ouder is, maar het is toch wel een grote verrassing, dat wij nu beschikken over een handschrift dat ongeveer 1000 jaar ouder is.

Ook de gevonden rol is afgeschreven, gekopieerd zouden we vandaag zeggen.

 Dat is met zo'n grote nauwkeurigheid gedaan dat de verschillen minimaal zijn. Ze zijn eigenlijk te verwaarlozen.

We kunnen dus de conclusie trekken dat er in de loop van die duizend jaar helemaal niet met de tekst geknoeid is en dat we in de overgeleverde tekst van de Dode-Zeerollen  een betrouwbaar handschrift bezitten, dat niet afwijkt van het origineel.