A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ur der Chaldeeen


  

  Ur der Chaldeeën

NB!

Ur ligt in het vroegere Mesopotamië. Veel meer tekst en foto’s vindt u onder Mesopotamië/ Talen, Mesopotamië/Wonen en Mesopoamië/ Religie.

 

De HEER zei tegen Abram”Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook   je naaste verwanten en ga naar het land dat ik jezal wijzen. (Gen. 12

Zie ook bij Abraham uit Oer, Abrahamitische oekumene, Urfa, Aramees, Edessa en Haran

Omdat je ,UrfaUr uitspreekt als Oer,  zul je nooit zoeken bij Oer, maar wel bij Ur, omdat die spelling bekend is.Je zult wel zoeken bij Ur en Abrahamn uit Oer

 

 

Groep Aziaten in Abrahams tijd 19e eeuw v.Chr. Deze schitterende tekening komt uit de graftombve van Farao Cnoemhotep in  Beni-Hassan. De jongen vervoert een blaasbalg op een ezel. De vrouwen hebben schitterende kleren aan. Ur was trouwens een rijke stad!

Tempeltoren of Ziggurat

Tempeltoren te Ur. Deze toren werd een 'ziggurat' genoemd. Astrologie en astronomie speelden  daarin een grote rol

Fundament van de gerestaureerde tempeltoren van Ur , een astrologisch observatorium. 

Reconstructie van zo'n tempeltoren of ziggurat

Spijkerschrift

Spijkerschrift was het schrift in de tijd van Abraham

Dit is een voorbeeld van het spijkerschrift. Je ziet hier wigvormige inscripties in kleitablettten die door het bakken een grote duurzaamheid hebben gekregen. Je ziet hier dat de tekens de vorm hebben van spijkers. Vandaar  de naam ‘spijkerschrift’

De naam Ur der Chaldeeën stamt uit een latere tijd dan die van Abraham.

Toen  Abraham in Ur opgroeide, woonden de Chaldeeën er nog niet.

Nebukadnezar  die eeuwen later leefde was een Chaldeeër. Er zijn ook archeologen die aannemen, dat  met het bijbelse Ur de Turkse stad Urfa is bedoeld, die vlak bij Haran of Charan ligt.

Is de stad Urfa gelijk aan Ur? 

Zo denken de Turkse archeologen. In ieder geval vond de roeping van Abram niet plaats in Ur, maar in Charan (Gen. 12:4).In Ur is Abram geboren, (We laten nu in het midden of die plaats in Zuid-Mesopotamië lag of  in Urfa, dus in Noord-Mesopotamië)

In Charan (Haran) is Abraham geroepen.

Zie voor Urfa de plaats Edessa.

Bijenkorfachtige huisjes in de huidige stad Charan. Hier werd Abraham geroepen. Gen.11:31 en12 : 1

Ur was een Sumerische stad. En Charan was een Aramese (Syrische) stad

Het oudste cultuurvolk van Mesopotamië was het volk der Sumeriërs.Zij hebben het spijkerschrift uitgevonden en de pottenbakkersschijf.Hun schrift en beschaving zijn door andere volken overgenomen, o.a. door de Babyloniërs. In Ur zijn duizenden kleitabletten gevonden waarop de geschiedenis van de stad staat beschreven.

=========================================

 Ur-spreek uit: Oer

Ur  is de stad, waar duizenden jaren geleden Abraham werd geboren en waar hij zijn jeugd heeft doorgebracht.Je kunt nog steeds een pelgrimstocht ondernemen naar dit oord.

 Het ligt ten oosten van de Eufraat (Joz. 24:2) op een afstand van 120 km van de Perzische golf. Daar ligt een eenzame puinheuvel, midden in een onafzienbaar wijd en troosteloos landschap.Nergens een boom of struik te zien.

Het is vreselijk kaal en leeg.

Je kunt je niet voorstellen dat hier ooit een middelpunt van beschaving is geweest.

Hier lag vroeger de stad Ur .Hier waren straten en pleinen, tempels en paleizen binnen sterke muren die een omtrek hadden van 4 km.

In de tijd van Abraham waren er twee havens en tal van kanalen doorsneden de stad.

De straten waren erg nauw, maar de huizen behoorlijk groot.

Heeft Abraham in deze stad gewoond?Hij zal de stad zeker vaak bezocht hebben om inkopen te doen, maar ik denk dat  hij niet  in de stad zelf woonde, want hij was een herder, een nomade.

Waarschijnlijk zal Abraham met zijn vader wel de tempels van de plaatselijke goden bezocht hebben (Jozua 24:2).
Er werden in Ur vele goden vereerd.

 

Sin de god of godin van de maan

Sin, de god van de maan

Een  herinnering aan de god van de maan, die Abraham ook vereerde voor zijn roeping, zien we terug  in  het symbool van de wassende maan  van de islam. De islam is ook ontstaan in die regio's waar de maan een belangrijke functie had vanwege haar licht in de nacht!! Zelfs in de naam Sinai komt de naam van de maangodin weer terug.

In de stad zijn de fundamenten gevonden van de maangod Sin, die in deze streek vereerd werd.En ook de sterren werden vereerd.

De nachtelijke hemel was zelden bewolkt en tegen het blauwzwarte gewelf stralen de sterren met een helderheid die wij ons niet kunnen voorstellen.

De puinheuvel van Ur heb ik niet gezien, maar wel ben ik in het noorden van Mesopotamië onder de indruk gekomen van de helderheid van maan en sterren in een gebied waar nergens enige verlichting is te bespeuren

In Genesis 15 :5 lezen we dat God de HEER Abram naar buiten roept en tot hemzegt “ Kijk eens naar de hemel en tel de sterren als je dat kunt.Zo zal het ook zijn met je nakomelingen”.

De karavanen reisden in de nacht. Overdag was het te warm. Het was de maan die hen de weg wees.Maar dan moest de maangod je wel gunstig gezind zijn en zijnzacht, vriendelijk licht over de wijde steppe zenden.

Ondanks de hoge beschaving in deze Sumerische stad, werden er ook mensenoffers gebracht. In de opgegraven  grafgewelven van de koningsgraven  zijn de resten  gevonden van deze offers.

Soms van 6- 80 personen in één graf.

Soldaten, muzikanten, slaven en slavinnen werden de koning in zijn dood meegegeven.

Abraham

Wat de verhalen in de Tora over Abraham zo uniek maakt is dat daarin voor het eerst de enkeling in zijn waarde en betekenis tot zijn recht komt.

 Iets wat in de omringende cultuurwereld als onmogelijk moet worden beschouwd.

 Abraham zal de geschiedenis ingaan niet alleen als die enkeling die God riep, maar ook als de vertegenwoordiger van allen die geloven.

 Hij zal de “vader van alle gelovigen” genoemd worden. Joden, christenen en moslims vereren hem als ‘aartsvader’ .

Met Abraham is iets begonnen wat ons allemaal aangaat.

Abraham was een nomade, een zwerver.

Hij heeft in Ur die stem gehoord: Abram, trek weg uit je land. En ga naar het land dat ik je wijzen zal” (Gen. 12) .

Toen is hij gehoorzaam geweest aan die stem.

Toen is hij op weg gegaan, niet wetende waar hij komen zou.

Zo kwam hij in Sichem  in het “heilige woud” der Kanaänieten, bij More.

Daarna vereerde hij niet langer de god van de maan, die in donkere nachten de nomaden de weg wees.Hij vereerde nu die éne God, de Almachtige, die niet gebonden is aan een bepaalde plaats.

Hij is een God die met de mensen mee op weg gaat. Eenmenslievend God, die als een nomade met de mensen mee optrekt.

Hij zal zich bekend maken als de God van Abraham, Isaäk en Jakob.Niet een natuurgod, maar een God die als de Schepper ook de zon, maan en sterren tot aanzien riep.

Abraham heeft op een beslissend ogenblik in zijn leven geweten, gevoeld en ervaren dat hij áángesproken werd.

Dat kun je niet begrijpen en verklaren met je menselijk verstand.

We kunnen met ons beperkte menselijke verstand niet uitleggen hoe die huiveringwekkende, overweldigende ervaring geweest is voor de aartsvaders die de levende God hebben ontmoet.

 In Genesis 12 begint met de roeping van Abram de geschiedenis van het volk Israël.

 In Abraham zullen alle volken der aarde gezegend worden, want in de grote Zoon van Abraham, Jezus de Heer, zal God zelf onder ons mensen verschijnen.