A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filistijnen / Militair


 

Filistijnen /Militair

De Filistijn, de Tyrër, de Moren zijn binnen u, o godsstad voortgebracht (Ps  87).

Echte vechters

In de bijbel lezen we dat de Filistijnen echte krijgslieden waren.Zij waren de eersten die ijzeren wapens gebruikten. Je ziet dat op de tekening ook aan de zwaarden die ze hanteren.In het conflict met Israël drongen zij steeds dieper het land in en kregen in de tijd van de Richteren (Rechters) zelfs de overhand

De Filistijnen zijn nadrukkelijk aanwezig in het Oude Testament en wel voornamelijk als de grootste vijand van het volk Israël.

Hun aanwezigheid in zuidelijk Palestina is in de tijd van de laatste rechters en de eerste koningen een grote bedreiging geweest voor met name de zuidelijke stammen. Na de nederlagen van de Filistijnen tegen David vermindert hun machtspositie aanzienlijk.

In de afgelopen twintig jaar is veel geschreven over de Filistijnen, vooral op grond van de resultaten van de recente opgravingen in Asdod, Ekron en Askelon, drie van de bekende Filistijnse steden.

Bijna 200 jaar lang hadden de Israëlieten last van de Filistijnen.De Filistijnen woonden langs de kust en beheersten de Zeeweg en de Hebreeën( zoals de Israëlieten ook wel genoemd werden) in het bergland.Het dieptepunt van de strijd tussen de twee volken was wel toen de ark door de Filistijnen werd buitgemaakt. Het heiligdom van Israël.!!DeFilistijnen bleken een geduchte vijand vanwege hun militaire organisatie en superieure wapens. De Israëlieten vochten nog met koperen en bronzen wapens, maar de Filistijnen hadden geleerd hoe ze  ijzer moesten bewerken.Dat was een geheim dat ze angstvallig voor de Hebreeën verborgen hielden. Volgens 1 Sam. was er dan ook in heel Israël geen smid te vinden(1 Sam.13:19)

 

IJzeren strijdwagens

 

 

De Filistijnen hadden ijzeren strijdwagens, getrokken door snelle paarden.

 

Op zo’n wagen bevonden zich meestal twee mannen: een menner en een boogschutter

Dit wapen hadden Jozua en David niet.

 

Zij waren dus in het nadeel in een oorlog waarbij de vijand  strijdwagens gebruikte.

Dit strijdwapen konden zij uitschakelen door de pezen van de paarden door te snijden.

 De bedoelde pees zit aan het achterbeen, aan de achterzjde direct boven de hak.

In de Griekse literatuur staat hij bekend als de Achillespees.

Wanneer je de pezen doorsnijdt, zakt het paard door zijn achterbenen. Zodat het niet meer kan lopen en de strijdwagen uitgeschakeld is. Joz. 11:6,2 Sam. 8:4 (de strijdwagens schakelde hij uit door van alle paarden de pezen door te snijden) en 1 Kron. 18:4

zie ook Zeevolken/Filistijnen

De Filistijnse steden lagen in de kustvlakte

Zo indrukwekkend zag een Filistijns soldaat er uitl Het is een afbeelding uit Egypte en dus waren deze soldaten krijgsgevangenen

 

Op de tekening hierboven zien jullie hoe de Egyptenaren met hun galeien de Filistijnen verdrijven tijdens de zeeslag bij Pelusium in de Nijldelta.Die galeien hadden wel roeiers. De schepen van Ramses III  zijn in de aanval zijn tegen de geallieerde zeevolken, onder wie vooral de Peleset=Filistijnen zich laten gelden met hun ijzeren wapens, die zeer modern waren voor die tijd

Hier  lag Sion. Het is verwoest door de Filistijnen

De Filistijnen namen de verering van Baal over van de Kanaanieten

Waar kwamen de Filistijnen vandaan? Hoe zagen zij er uit ?

De Filistijnen kwamen oorspronkelijk uit Kreta. In Amos 9:7 wordt de uittocht van Israël uit Egypte door God vergeleken met die van de Filistijnen uit Kaftor, als Israël zich blindelings beroept op zijn verkiezing. Heb ik de Filistijnen niet uitgeleid uit Kaftor? ( Kaftor is de Hebreeuwse naam voor Kreta.)Sommige geleerden noemen echter Cyprus.

Dit vind ik een geweldig indrukwekkende tekening. Toen ook al oorlog..Ik zag het op een machtig mooi reliëf in de tempel van  het Egyptische Medinet Habu. Het stelt een gevecht voor tussen de zeemacht van Ramses III van Egypte en de Filistijnen rond het jaar 1175 vóór Chr.

Links zie je het Egyptische schip. Het heeft één mast zoals je ziet en beschikt ook over roeiers met roeiriemen. De boot is versierd met een leeuwenkop(in het midden) die als stormram dienst deed.Het Filistijnse schip is ook een eenmaster, maar het heeft geen roeiriemen en zowel voor als achtersteven zijn uitgerust met een stormram in de vorm van een eendenkop.Vooral die aan de rechterkant is goed te zien.

 

Gerokt en Bevederde helmen

Maar wat je onmiddellijk opvalt zijn de bevederde en bepluimde helmen van de Filistijnen.Als je goed kijkt zie je dat de Filistijnen  uitgerust zijn met zwaarden ? en de Egyptenaren met zo iets als lange werpspiesen.

Op de onderste tekening zie je dit nog duidelijker.. Bovendien waren de Filistijnen gekleed in rokken..

Dat kun je daarentegen heel goed zien op de onderste rij van de volgende tekening waar deze Filistijnen als gevangenen worden weggevoerd.

De Filistijnen kregen bij hun aanval op Egypte steun van andere 'zeevolken'. Die droegen helmen met hoorns. Zie je twee van de gehoornde krijgers op de bovenste tekening rechtsonder? Even zoeken.

Op de onderste rij van deze tekening in de tempel van Medinet Habu zie je hoe de 'gerokte", met helmbossen versierde Filistijnen worden weggevoerd door de Egyptenaren.Na de nederlaag in Egypte trokken de Filistijnen naar de kust van Kanaän waar zij een aantal steden op de Kanaänieten veroverden.

I

 

Dieptepunt en keerpunt

Bij Eben –Haezer was het dieptepunt, maar ook het keerpunt. Zie aldaar. Op het kaartje beneden zie je dat die plaats vlak bij Afek ligt, waar de beslissende strijd werd gestreden.
Op het kaartje zie je ook helemaal rechts boven het plaatsje Silo waar de priester Eli woonde en waar de ark zich bevond.

 

Palestina

Wist u  dat de naam van de Filistijnen nog voortleeft in de naam Palestina?

De Grieken, die vanaf 700 voor Chr. regelmatig de zuidelijke kust van Israël bezochten, hoorden de naam in het Hebreeuws 'Pelisjtim'  en noemden het land daarom 'Palestin".Als officiële naam werd Palestina ingevoerd door de Romeinse keizer Hadrianus(117-138)na Chr.), die op deze wijze doelbewust de Joodse aanspraken op het land probeerde te vernietigen. Uiteindelijk zijn de Filistijnen volledig opgegaan in andere volken toen de Assyriers kwamen

Simson

U hebt natuurlijk ook wel eens gehoord van Simson.Welnu, deze Simson begon Israël te verlossen van het schrikbewind der Filistijnen.Die verlossing werd later voltooid door Samuël in de slag bij Eben-Haëzer. Zie ook daar.

Simson neemt onder de rechters een bijzondere plaats in omdat hij de strijd voor zijn volk geheel alléén voert.Hij wordt daarom vaak beschouwd als een type van Christus, die de strijd voor zijn volk óók alleen voerde.

Lees eens over hem in Nieuwe Bijbelvertaling van de  boeiende hoofdstukken Rechters 13 t/m 16.Over de geboorte van Simson,  Simsons huwelijk en over het beroemde raadsel dat Simson opgaf.

In hoofdstuk 16 treffen we het bekende verhaal van Simson en Delila..Romantisch gekleurd in de tijd van de ballingschap

Daarin lezen we hoe Simson zijn grote geheim prijsgeeft aan Delila zodat hij weerloos wordt tegenover de Filistijnen.

Delila knipt zijn haren af en dan is hij machteloos.De Filistijnen grepen hem, staken zijn ogen uit en voerden hem naar Gaza.(Rechters 16:21).

Maar bij zijn dood maakte hij meer slachtoffers dan tijdens zijn hele leven (Rechters 16:30).In de ballingschap hebben de schrijvers van Rechters een getuigenis willen geven van hun vast vertrouwen dat God zijn volk niet loslaat , maar telkens weer bevrijd.