A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dekapolis


 

 Dekapolis = de tien steden

En zij kwamen aan de overkant van het meer, in het gebied van de Gerasénen (Marcus 5:1)

Bezetene wordt evangelist!

 

Stond  hier de oudste christelijke kerk in Gerasa? .jpg'>

Tempel te Gerasa

Zuilenstraat in Gerasa .  Heel de regio rond Gerasa  werd genoemd het gebied der Gerasenen

Jezus woonde in Kapernaum, gelegen aan de noordelijke oever van de zee van Galilea. Lucas en Marcus  vertellen ons dat Hij met zijn discipelen eens het meer overstak en in het land der Gerasenen aankomt.

Mattheus heeft hier het land der  Gadarenen.

Gadara was een stad die ongeveer 5 kilometer ten zuidoosten van het meer van Galilea lag. 

Gerasa  daarentegen was een grotere stad die ongeveer 30 kilometer landinwaarts lag. Dus veel verder weg.

 Misschien werd Gadara gerekend tot het land der Gerasenen, omdat Gerasa een beroemde stad was

 Het is onwaarschijnlijk dat de ontmoeting tussen Jezus en de bezetene plaats vond in Gerasa.  Dat was immers nog altijd 6 uur lopen vanaf het aanleggen van de boot uit Kapernaum op de oostelijke oever van het meer. 

 De Gerasenen hadden hun wooncentrum in Gerasa. En Gerasa was één van de tien Grieks-Romeinse steden van het oostelijk kustgebied van de zee van Galilea.

Die tien steden hadden een stedenverbond met elkaar gesloten en daarom werden zij in de volksmond genoemd de Deka(10) Polis (steden).

 

Op dit kaartje zie je hoe Jezus is overgestoken van Kafarnaum   in het noorden van het meer naar het land der Gaderenen in het zuiden.

Je ziet dat ze Tiberias voorbij voeren.  Daar woonde Herodes Antipas, die stad werd door de Joden vermeden omdat ze op de ruines  van een joodse nederzetting was gebouwd.  Onrein dus.   Ook Jezus is er niet geweest, hoewel Tiberias gesticht is in het jaar 26 door  Herodes. Gloednieuw was de stad dus in de tijd van Jezus.

Dit gebied behoorde  tot de streek van het Overjordaanse en is een van de meest interessantste regio's van Jordanië in archeologisch opzicht.

Daar hebben archeologen onlangs een kerk gevonden die mogelijk het oudste christelijke bedehuis is waarvan overblijfselen zijn gevonden. De ruïne wordt voorlopig gedateerd op de tweede eeuw. De kranten maakten daar melding van in juni 2004.

 

 Oudste kerk in Jerash

Onder de Artemistempel van Jerash, ongeveer vijftig kilometer ten noorden van de Jordaanse hoofdstad Amman heeft men die ontdekking gedaan.

Jerash is dezelfde stad als het bijbelse Gerasa, waar de Gerasenen vandaan kwamen. 

Helaas is Jerash bijna dertien eeuwen geleden  door een aardbeving met de grond gelijk gemaakt.

We weten nu door die opgravingen in ieder geval dat er in Gerasa een christelijke gemeente geweest is, net als in Pella, dat ook in de Decapolis lag en waarheen vele joden-christenen net vóór de verwoesting van Jeruzalem in 70 zijn heen gevlucht, omdat zij niet tegen de Romeinen wilden vechten. 

En wat is nu zo interessant?  Dit natuurlijk dat het voor de hand ligt aan te nemen dat het begin van die christelijke gemeente gezocht moet worden bij die ene man met een "onreine geest".(bij Mattheus zijn het er twee) 

We lezen immers in Marcus 5:20 De man ging weg en maakte in Dekapolis bekend wat Jezus voor hem had gedaan, en iedereen stond verbaasd

Natuurlijk eerst in Gadara vlak bij de oever van het meer, maar in heel de Dekapolis en zeker ook in Gerasa heeft deze man het evangelie verkondigd. De christelijke gemeenten in Dekapolis zijn  ontstaan uit verwondering over  de macht van Jezus. Jezus is trouwens vaker in Dekapolis geweest, Marcus vertelt daar ook over..

Waarom ging Jezus naar Dekapolis?

Jezus is minstens  twee keer in Dekapolis geweest. Dat is opvallend omdat Jezus tijdens zijn verblijf op aarde zich niet tot de volkeren richtte, maar alleen tot het huis van Israël. Dekapolis behoorde (net als Samaria) zeker niet tot Israël.

Toch heeft Hij zowel in Samaria als in Dekapolis contact met de bevolking gezocht. Wat was daarvan toch de reden? Wel, wat Samaria betreft is dit duidelijk. Samaria was eens het kerngebied van de tien stammen van Israël!

En Dekapolis? Dit behoorde heel vroeger ook tot Israël. Israël had Og(de koning van Basan) die koning was over het gebied ten oosten van het meer van Galilea verslagen, zijn land veroverd en zich daar gevestigd.   In de tijd van Salomo behoorde deze regio nog steeds tot het heilige land. Later is het gebied verloren gegaan voor Israël, al heeft het nog één keer die streek met geweld bezet. Heel de regio kwam onder de invloedssfeer van de hellenistische cultuur en de bewoners moesten niets meer van Israël hebben.

 Stedenbond

Toen hebben de steden een stedenverbond opgericht tegen Israël. Het was dus verloren gebied. Ook in geestelijk opzicht wilden  de bewoners van deze Overjordaanse streek niets meer te maken hebben met de God van Israël. Vandaar het verlangen van Jezus om ook in dit gebied tot de verloren schapen van het huis Israël het Koninkrijk Gods te verkondigen dat in Hem was gekomen. Het is mogelijk dat de inwoners van Dekapolis het inheemse Aramees hebben gesproken, en dat Jezus daarom het bevelende woord Effata in het Aramees sprak. (Marcus 7:34). In ieder geval heeft Marcus'zegsman Petrus dit woord  zo aan Marcus doorgegeven

De belangrijkste stad van Dekapolis in het Overjordaanse was Gerasa. In Marcus 5 wordt heel het gebied aan de overkant van  het meer van Galilea het gebied van de Gerasenen genoemd.

Gerasa. Hier hebben Jordaanse archeologen in 2005 de fundamenten blootgelegd van een gebouw   waarvan zij met zekerheid beweren dat dit gebouw de eerste christelijke kerk is geweest. De kerk is uit de eerste eeuw.Daar was dus waarschijnlijk al heel spoedig een christelijke gemeente.Die zal dan gesticht moeten zijn door de  ex-bezetene over wie Marcus vertelt(Marcus 5:20) Ik vind dit heel indrukwekkend.

Gadara

Gadara ligt 5 km ten zuidoosten van het meer van Galilea.Hier stapte Jezus aan land  toen Hij in Dekapolis aankwam (Matt. 8:28).