A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dan tot Berseba


 Opgegraven stadspoorten van Dan Heeft Jezus alle steden vanIsrael bezocht van Dan tot Berseba? Wel in alle steden van Juda?? Dat is nog de vraag.

Jezus maakte het goede nieuws bekend in de synagogen  van Juda.(Luc. 4:44). Je zou denken dat Hij daar in veel synagogen gepredikt heeft.Veel vertalingen hebben hier Judea, terwijl we bij anderen Galilea lezen. Die tekst schijnt toch de juiste te zijn. Jezus heeft wel het evangelie verkondigd in de omgeving van Jeruzalem, want hoe vaak is Hij in de tempel geweest. De regio van zijn optreden lag in Galilea De historische achtergrond van zijn gelijkenissen moeten we ook daar zoeken. Zie ook Archeologie/Gelijkenissen De gelijkenis van de kostbare parel en het gesprek rond de beeldenaar van de Keizer zullen daarentegen Judea als achtergrond hebben.

 

Hogepriester in Israël (Bijbels museum)
De twaalf edelstenen vertegenwoordigen de twaalf stammen van Israël. De taak van de hogepriester wordt beschreven in het boek Hebreeën

 

Van Dan tot Berseba?

De Heer heeft zich twaalf discipelen, (leerlingen) gekozen. Het getal twaalf is heus geen willekeurig getal. Jezus heeft in dit getal  teruggegrepen op de twaalf zonen van vader Jakob. Deze Jakob heeft immers de grondslag gelegd voor het volk Israël met zijn twaalf stammen. Al die stammen kregen een stuk grond toebedeeld in Israël, van het uiterste noorden tot het uiterste zuiden. Van Dan tot Berseba. Dan was de noordelijke grensplaats en Berseba de zuidelijke grensplaats. (de stam Simeon).

Van Dan tot Berseba werd een vaststaande uitdrukking voor héél Israël. Op hun beurt waren de twaalf discipelen de  vertegenwoordigers van  het nieuwe volk van God.

Op dit kaartje zie je helemaal boven Dan en beneden de plaats Berseba.

Kan nu ook gezegd worden dat de Heer héél het land van Dan tot Berseba is doorgetrokken? Dat Hij het héle volk de prediking van het Koninkrijk der hemelen gebracht heeft?  Ik neem aan dat Jezus inderdaad in het grondgebied van alle stammen van  Israël zijn blijde boodschap gebracht heeft. Vlak voor de uitzending van de twaalf discipelen trok Jezus rond langs alle steden en dorpen (Matt. 9:35).

Zijn optreden moet op iedereen een ongelooflijk grote impact gehad hebben..Onnoemlijk veel tekenen heeft Jezus verricht bij vele duizenden in Israël.Het zou ook niet te doen geweest zijn al die plaatsen te noemen waar Hij van zich deed horen en al die wonderen te noteren die Hij heeft gedaan.

Overweldigend aantal wonderen

Johannes schrijft:"Jezus heeft nog veel meer gedaan; als al zijn daden, een voor een, opgeschreven zouden worden, zou de wereld te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden(Joh.21:25)" Waarschijnlijk heeft Johannes dit graag willen doen, maar het moet voor hem onmogelijk geweest zijn zich na de val van Jeruzalem in het jaar 70 op de hoogte te stellen van de situatie in bijvoorbeeld Hebron en Berseba. 
Door de Romeinse bezetter was het gehele gebied ten zuiden van Jeruzalem  hermetisch afgesloten van de rest van het Joodse land.
Dat was ook nog steeds het geval in de tijd waarin Johannes zijn evangelie schreef.

Hadden de andere apostelen, Petrus, Matteüs en Marcus die ver vóór de verwoesting  van Jeruzalem leefden, dan niet daarover kunnen berichten?

Zij vonden het nodig na de uitstorting van de Heilige Geest aan de bevolking van Jeruzalem uit de eerste hand informatie te geven aan de bevolking van Jeruzalem over alles wat zich had afgespeeld in de noordelijke streken.

Er was bij de Jeruzalemmers een diep geworteld wantrouwen ten opzichte van allen die uit Galilea afkomstig waren. "Kan uit Nazaret iets goed komen? vroegen velen zich af..

Daarom hebben de synoptische evangelisten zich geconcentreerd op Galilea.Zij hebben verteld over wat er in Kana, Nain, Kafarnüm en andere plaatsen was gebeurd.

Johannes vult zijn collega's aan over de gebeurtenissen in Judea

Johannes, die tientallen jaren later zijn evangelie optekende, legt andere accenten. Het zwaartepunt van Jezus 'werk ligt bij hem  in Judea. Bij hem lezen we de over Zacheüs , de tolbeambte bij Jericho, de opwekking van Lazarus in Betanië.

Hij vult dus aan wat hij bij de andere evangelisten heeft gemist.Waarschijnlijk heeft hij  nog veel meer willen vertellen wat ook uit geschiedkundig oogpunt voor ons interessant zou zijn, maar hij moest een keus maken. Hij schreef niet om onze nieuwsgierigheid te bevredigen, maar ons op te roepen tot geloof in Christus.

 Hij vond het ook nodig de confronterende gesprekken die Jezus in Jeruzalem gevoerd had met de joodse leiders weer in de herinnering terug te roepen. De plaats der handeling is bij hem herhaaldelijk Jeruzalem.