A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Efeze /Johannes


 

 

Opgegraven terraswoningen in Efeze Heeft Johannes hier ook gewoond?

Hij is er wel begraven

Niet alleen Paulus maar ook Johannes zou volgens de traditie in Efeze gewoond en gewerkt hebben. Dat vermeldt ons onder anderen  Grgorius van Tours. Maar is dit wel zeker? Gidsen wijzen vandaag weliswaar nog zijn graf aan op het plateau van Celcuk, maar er blijven vragen.Johannes heeft niet alleen een Evangelie geschreven  en het boek Openbaring, maar ook drie brieven. Zijn deze brieven  gericht aan de gemeente in Efeze of zijn ze van uit Efeze geschreven?. Ze hebben als hoofdthema de liefde. De kernwoorden in deze brieven, die vaak paarsgewijs en in tegenstelling tot elkaar gebruikt worden, bijvoorbeeld licht-duisternis, waarheid-leugen, leven en dood, cirkelen steeds over de ware liefde, de liefde van Christus, de liefde van God en de liefde onder elkaar. Des  meer is het opvallend dat juist deze gemeente later te horen krijgt:”Ik heb tegen u dat u uw liefde van weleer hebt opgegeven (Openb. 2:4). 

Niet voor 70

Het is zeker dat Johannes in Efeze gewoond heeft, maar mijns inziens in ieder geval niet voor het jaar 70. Er  is  geen enkele aanwijzing  bij één van de apostolische vaders of in één van de latere patristische geschriften dat Johannes vóór 70  naar Efeze is vertrokken.  Afgaande op de nauwkeurige beschrijvingen van Johannes van de toestanden na het jaar 70 is het erg aannemelijk, dat Johannes in Judea is gebleven en de verschrikkingen van de oorlog heeft meegemaakt. Slechts enkele plaatsen  zijn na de verwoesting van Jeruzalem nog gelijk gebleven. In Joh. 5:2  gebruikt Johannes de tegenwoordige tijd: In Jeruzalem is bij de Schaapspoort  een  bad met vijf zuilenhallen. In de tijd van Johannes was dat bad er nog steeds. De Romeinse soldaten zullen dat gespaard hebben om zelf te kunnen baden!! Voor andere plekken gebruikt Johannes de verleden tijd. Door de verwoesting van Jeruzalem waren die plekken niet meer herkenbaar.
Het is ook opmerkelijk dat als Paulus omstreeks 55 in Efeze komt, hij dan geen leerlingen van Johannes aantreft!. Dat zou ook niet mogelijk zijn als Johannes pas na 70 in Efeze was aangekomen. Het lijkt me daarom onwaarschinlijk dat  Maria met Johannes na het jaar 70 is meegegaan naar Efeze
Maria moet in dat jaar nog veel ouder geweest zijn dan Johannes toen al was. Ze moet dan wel tussen de 85 en 90 jaar zijn geweest Ik neem aan dat Johannes pas uit Judea naar Efeze  is vertrokken, toen de breuk tussen joden en christenen definitief was geworden door de uitstoting van de christenen uit de synagogen.
Johannes had  veel informatie kunnen geven over de catastrofe die Jeruzalem  had getroffen, maar hij beperkte zich tot enkele terloopse opmerkingen. 

Inderdaad Johannes heeft in Efeze gewoond

  Nog steeds blijft de vraag onbeanwoord of Johannes in Efeze gewoond heeft. Het meest duidelijke getuigenis geeft daarvoor de in Klein –Azië geboren bisschop Irenaeus van Lyon “Daarna gaf Johannes, de leerling van de Heer, die ook aan zijn borst gelegen had,ook zelf het evangelie uit, toen hij te Efeze in Asia verbleef.”. Dit getuigenis van Irenaeus is van bijzondere waarde  aangezien hij een leerling was van bisschop Polycarpus van Smyrna die de apostel Johannes nog had meegemaakt. En die  uit eigen herinnering over hem kon vertellen. Johannes heeft dus zeer zeker in Efeze gewoond. Daar is hij ook begraven.