A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Duizend jarige Rijk


 Dit is de eerste opstanding. Zalig die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heefrt de tweede dood geen macht (Openb.20:6). 

Zie ook Getallen in Openbaring

Chiliasten (aanhangers van het duizendjarige rijkop aarde) verwachten dat de Joodse tempel, de tempel van Salomo, herbouwd zal worden. Zij hebben al een een maquette ontworpen van de toekomstige tempel!!

Niet alleen plaatsen, maar ook getallen htbben in Openbaring vaak een symbolische  betekenis. Wat betekenen die duizend  jaren in Openb. 20:4?  “Zij heersten duizend jaren samen met de messias.” Daarover is heel veel geschreven. Bekend zijn de opvattingen van de zogenaamde ‘chiliasten’ .Chilias is het Griekse woord voor duizend. De aanhangers ervan leggen Openbaring 20 :4  zó uit¸dat zij er in willen lezen, dat er een opstanding der doden  is vóór de grote opstanding op de jongste dag en ook een wederkomst van Christus vóór  de grote wederkomst.

Christus zal in de eerste opstanding alleen de gelovigen opwekken en Hij zal dan een aards koninkrijk oprichten, waarin Hij  gedurende duizend jaren met de zijnen op aarde heersen zal.

 

 

 

 

 

 De wolf zal met het lam om gaan Symbolische voorstelling

 

Daarop slaat volgens de chiliasten de tekst :Zalig die deel heeft aan de eerste opstanding, over hen heeft de tweede dood geen macht (Openb. 20:6.) Men droomt dan  van een nieuw op  te richten  koningschap van David, van een terugkeer van Israël tot de God der vaderen en sommigen zelfs van een nieuw op te richten tempel van Salomo.

 Symbolisch 

Ik ben van mening dat dit niet terecht is. Hier houdt men geen rekening met het symbolisch-visionaire  spreken van de Christus  in dit Bijbelboek. Het getal duizend zullen we symbolisch moeten verstaan. Net als andere getallen in dit Bijbelboek behoort het getal duizend tot de getallensymboliek waarvan Christus zich herhaaldelijk heeft bediend. Duizend is tien maal tien maal tien, en een getal dat grote volkomenheid uitdrukt. We zullen mijns inziens moeten denken aan een periode van Christusregering, die begin met het Pinksterfeest, de uitstorting van de Heilige Geest,en die voorduurt tot de wederkomst. Door zijn Geest zal Christus van kim tot kim regeren. Door de uitstorting van de Heilige Geest is de werkingskracht van Satan afgeremd. Hij is als het ware gebonden, gevangen. Het duizendjarige vrederijk (Openb. 20:6)is dus een geestelijk rijk. Dat rijk wordt gevormd door mensen die deel hebben aan de eerste opstanding. Die eerste opstanding moeten we ons niet voorstellen als een lichamelijk opstanding, maar een geestelijke verrijzenis. Zo schrijft Paulus ook aan de Kolossenzen .

 

 De eerste opstanding: een geestelijke

 

 

Als u met Christus uit de dood bent opgewekt, zoekt dan de dingen die Boven zijn, waar Christus is. (Kol 3:5)  De ‘bovendingen’ zijn de Christusdingen. En die dood is niet de lichamelijke dood, maar onze geestelijke verlorenheid, dood door  onze zonden en onze schuld. velen zijn verslaafd aan de ‘benedendingen” :afgoderij, hebzucht enz. Dat noemt Openbaring de tweede dood. Zalig zij die deel hebben aan de eerste opstanding,  dat betekent :zalig zij die met Christus zijn opgewekt  in een nieuw leven, want over hen heeft de tweede dood geen macht. Er zijn inderdaad  twee vormen van verrijzenis: een geestelijke en een lichamelijke. Die geestelijke gaat aan de lichamelijke vooraf.

 

Een hoogebejaarde

 

Vorige week vroeg mij een zeer hoogbejaarde (103 jaar!) die veel las en veel nadacht over de vragen rond leven en dood over de eerste opstanding.  Hij vroeg ook naar de betekenis van Gog en Magog. Vandaar dat ik de serie  over Bijbelse vrouwen even heb onderbroken. Zijn vraag was:is er misschien ook nog een derde opstanding, want in Openb. 20:5 is sprake van een eerste en een tweede opstanding. De meeste vertalingen wekken m.i.de indruk dat het in Openb. 20: 4 en 5 gaat over de lichamelijke opstanding (en zij werden weer/weder levend) in de toekomst. 

Het woordje ‘weer’ of  ‘weder’ staat er ten onrechte omdat de suggestie gewekt wordt dat het om een lichamelijke opstanding gaat, terwijl er in vers 6 toch zeer nadrukkelijk staat: dit is de eerste opstanding!!Namelijk van de Dood naar het Leven. Christenen kunnen immers zeggen: ik benj dood geweest en ik leef Zo formuleert Johannes het in ieder geval Wij zijn overgegaan van de dood in het leven.De hoogbejaarde feliciteerde ik met de woorden :Van harte gelukgewenst, want u hebt deel aan de eerste opstanding. Over u heeft de tweede dood geen macht.!!