A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Doopsymboliek


Doopsymboliek

 

(zie ook Doopvont en Doopplaats)

 

Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood (Rom 6:4) en zijn met Hem opgewekt in een nieuw leven

Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God (Rom 5:1)

  

 

Een van de doopplaatsen van Johannes was ongeveer daar waar de Jordaanuitstroomt in de Dode Zee

 

 

Nergens heb ik de doopsymboliek beter verstaan dan bij het doopvont bij de Johannesbaisliek in Efeze De dopeling daalde af in het doopvont en aan de andere kant  kwam hij er weer uit. Hij ging kopje onder maar kwam ook weer boven.

 

Om de betekenis van Jezus’ doop te kunnen begrijpen, moeten we weten dat heel veel in die doopgeschiedenis een symbolische betekenis heeft.

Het begint volgens mij al met de beschrijving van het schoeisel van Jezus.

 

 

De Messias ten voeten uit.

 

 Hij draagt sandalen!.

 

Johannes voelt zich nog minder dan een slaaf. Hij acht zich zelfs niet waardig Jezus’ sandaalriem los temaken, wat de taak was van een huisslaaf bij het  binnenkomen van de gasten.  De grote Opvolger en Voorganger van Johannes de Doper is geen hemelse gestalte, die ver boven de aarde zweeft. De Messias is een mens die sandalen draagt. Dat is de Messias ten voeten uit!!! Zo gewoon en zo menselijk!

 

Jordaan

 

 

 

We lezen vervolgens dat zijn doop plaats vindt in de Jordaan.

 

 

Ik vermoed dat de doopplaatsen bij doorwaadbare plaatsen lagen zoals op deze foto

 

 

 

Een echt paar uit Drachten doopte zichzelf. Zij zijn van mening dat dit ook in de Schriften staat als optie.Ja zeker als rituele reiniging voor de joden. Maar de Schrift is een weg, geeft een route aan. We zijn verder als nieuwtestmentische gemeente!!We moeten niet omkeren naar het begin. Wij dopen zelf niet, we worden gedoopt. We zijn passief om dat het initiatief bij God ligt en zijn Verbond. Onze inbreng bij de realisatie van Gods beloften is naast het geloof nihil.

 

Doop eerste eeuw

 

Was in de eerste eeuw kinderdoop of volwassen doop gebruikelijk?  Baptisten zoals prof.H. Bakker menen dat de kinderdoop pas in de vierde eeuw op het toneel verschijnt. Dr. A.G. Luiks is in zijn boek Baptisterium tot een heel andere conclusie gekomen. Hij heeft allerlei opgravingen onderzocht in Noord-Afrika (Tuniesië) en concludeert daaruit dat de kinderdoop gangbaar geweest is vanaf de eerste eeuwen. Hij ziet dat bevestigd door doopbeschrijvingen uit dezelfde eeuwen. En hij voegt er aan toe:Opgravingen liegen niet.

  

Ook de kinderen van de cipier

 

Jeuzs is niet gedoopt  in het meer van Galilea, Middellandse Zee of Dode Zeem maar in de Jordaan. Jezus werd gedoopt in stromend water en stromend water is symbool voor levend water,levenwekkend water. Ook het bad Siloam had levend water rechtstreeks uit de Gihonbron. De dipier van Filippi zal waarschijnlijk ook gedoopt zijn instromend water. Het riviertje de Gangitas stroomde immers door deze plaats. Frappant is dat bij deze doop ook zijn huisgenoten betrokken waren. God is in de doop altijd de eerste. De doop is een  bevestiging van zijn beloften: Zo zei Petrus het op het Pinksterfeest; want voor u is de belofte en  voor uw kinderen (Hand. 1:39).

 

 

 

 

Rembrandt:Filippus doopt de kamerling

 

 

De Jordaan had niet alleen stromend water, hij was ook een  grensrivier in tweevoudige zin. Om in het Beloofde Land te komen, moest Israël de woestijn verlaten, afdalen langs de over van de Jordaan en vervolgens de Jordaan oversteken. De Jordaan was een duidelijk gemarkeerde grens. Het vormt óók de grens met het hemelse Kanaän. Hij krijg ook de symbolisch e betekenis van doodsrivier:

En ook wij staan met Mozes op de berg Nebo. De stad Gods ligt aan de Overzijde.

Zo zingen wij in Gez. 290 “Er is een land van louter licht waar heilgen heersers zijn. Nooit gaat de gouden dag daar dicht in duisternis of pijn.God laat ons staan als Mozes hier hoog in uw zonneschijn, en geen Jordaan, geen doodsrivier zal scheiding voor ons zijn.” 

Water

 

Ook het water van de Jordaan waarin Jezus werd ondergedompeld  was meer dan gewoon water. Het water had een symbolische betekenis en verwees naar dood, ondergang, en ontbinding

Bij  zijn  doop in de Jordaan gaat Jezus kopje onder. In de Jordaan ondergaat Hij de ondergang,  wordt Hij als het ware begraven in het water, maar Hij verrijst uit het watergraf op de dag van zijn verrijzenis. Paulus schrijft aan de gemeente te Rome: Wij zijn met Christus ondergedompeld, met Hem door zijn doop begraven en met Hem opgestaan in een nieuw leven.(Rom 6:4)

 

Wanneer vrijgesproken?

 

Sommigen mensen zijn bang dat ze niet vrijgesproken zullen worden bij het eindoordeel.dat ze in de ogen van God niet OKE zullen zijn. dat hun aandeel te gering is.

 Het totaal verrassende van het evangelie is dat ze nu al OKE zijn en vrijgesproken zijn als ze in Christus geloven. Hij geeft ons zijn ' gerechtigheid" en hij neemt onze 'ongerechtigheid' over, dat is pas een vrolijke ruil!!

Als er twee ruilen moet er een huilen.Dat is de Heer in het Evangelie. En Hij woont exclusief onder zondaren.

 

 

 

 

De woestijn is symbool van onvruchtbaarheid. Zo bracht israel geen vruchten voort voor Gods eeuwigheid. Dit is een araba, een steenwoestijn. Er groeit en bloeit helemaal niets.De woestijn, het volk van God moest weer bloeien en groeien in liefde en trouw!

 

Woestijn

 

Ook de woestijn heeft diepe symbolische betekenis. Johannes de Doper krijgt de opdracht te verkondigen in de woestijn: “In de woestijn maak recht de weg des Heren” .De woestijn is beeld van de desolate toestand waarin Israël leeft.:”Hoor, een stem roept: Baan voor de HEER een weg door de  woestijn (Jes.4:3).En dan moeten we natuurlijk ons niet vragen of daarmee een zandwoestijn of steenwoestijn (midbar of een araba) bedoeld is, het gaat ten diepste om het volk van God. Israël is als een woestijn. Ook nu leven we in een tijd van een steeds toenemende verwoestijning.(zie ook Woestijn)

Johannes lijkt in zijn dooppraktijk veel op de Essenen van Qumran, maar hij roept de mensen niet op hun woonplaatsen te verlaten en ascetisch in de woestijn te gaan leven.

 

Iemand als Elia

 

Van Johannes de Doper lezen we tenslotte, dat hij zich voedde met sprinkhanen en wilde honing en dat hij een mantel droeg van kameelhaar en een gordel om zijn lendenen droeg .Hij is als de profeet Elia. Elia redivivus! De laatste tekst van het Oude Testament gaat over hem! “Zie Ik zend u de profeet  Elia, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt (Mal. 4:5).”Ook hier wordt Johannes de Doper getekend als de wegbereider van de Messias. Hoe zag die wegbereider er uit? Dat lezen we in 2 Kon.1. Koning Ahazia  van Israël had boden gezonden tot Baäl Zebub,de god van Ekron om te vragen of hij zou herstellen van de gevolgen van zijn verschrikkelijke val uit het bovenvenster van zijn paleis. Elia had een hele nare boodschap voor de koning: “U zult niet herstellen”. De koning vraagt:”Hoe zag die man er uit? “  De boden antwoordden:”Hij droeg een kameelharen mantel en hij had  een gordel om zijn lendenen”

“Dat kan niemand anders dan Elia zijn”,  was de reactie van de koning,want hij droeg een kameeelharen kleed en hij had  een leren gordel om zijn lendenen. Hij is een echte boetgezant!

Ook Jezus zelf heeft dit gezegd van Johannes de Doper; Hij is Elia die komen zou (Matt 11:15).Hij komt het volk dat de afgoden is gaan dienen oproepen om zich te bekeren.  Dat was toch ook de taak van Elia? Maar bij Johannes  staat de levende Heer in het middelpunt. Want in Hem is het koninkrijk van God heel dichtbij gekomen.