A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Doopplaats van Jezus


Doopplaats van Jezus

 (Zie ook Doopsymboliek en Doophuis) 

Waar lag nu precies de doopplaats van

 Jezus?

 

 

 

 

Waar lag de doopplaats van Jezus langs de meanderende Jordaan??

 

Johannes predikend in de woestijn naar een schilderij van Cornelis Krusemans. Zijn boodschap is: maakt in de woestijn (=desolate geestelijke toestand van Israel rechte wegen voor de Heer.  Johannes was een wegbereider

 

 Johannes vertelt: Dat was bij Betanië aan de overkant van de Jordaan. (Joh.1:28).We weten niet meer waar dat Betanië heeft gelegen. Het was in ieder geval niet het Betanië op de Olijfberg. Wel heeft Jordanië onlangs een nieuw doopcentrum gerealiseerd aan de Jordaanse zijde. Dat centrum kon geopend worden dankzij een gift van koning Abdullah. Maar aan deze zijde van de Jordaan zijn ook enkele plaatsen die als de doopplaats worden aangewezen. De traditionele doopplek is in het zuiden van de Jordaanvallei bij Qasr El-Yahud ten noorden van Jericho bij de Dode Zee.

 

 

Bij de Deganiasluis ten zuiden van het meer van Galilea is aan Israelische zijde een gelegenheid om gedoopt te worden. Het water is hier nog niet vervuild

 

 

 

 

Maar de plaats waar de meeste toeristen zich laten dopen ligt  de laatste jaren achter de Degania-sluis even ten zuiden van  het meer van Galilea. Daar is het water nog zoet en niet vervuild. Daar is de doopplaats Ydanit aangelegd. Johannes de Doper is  trouwens ook meer naar het noorden toe actief geweest .Hij doopte immers ook te Enon bij Salem ter hoogte van Galilea. Nu weten wij dat Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan kwam om zich door Johannes te laten dopen (Matt 3:13).Ligt het niet voor hand aan te nemen, dat de doopplaats van Jezus  dichtbij Galilea heeft gelegen en niet bij Jericho?  Van Galilea naar  de zuidelijke Jordaanvallei te lopen zou Jezus drie dagreizen gekost hebben. Daarom vermoed ik dat we de doopplaats van Jezus veel noordelijker moeten zoeken.

 

  

.jpg'>

  Jezus is gedoopt aan de overzijde van de Jordaan, bij Betanie 

  

 

In de tijd van Jezus was de Jordaan een machtige rivier/1

  

Nog één keer terug

Zeker is dat Jezus aan het einde van zijn leven nog een keer teruggekeerd is naar de plaats waar Johannes voor de eerste keer doopte.(Joh. 10:40)  Ik denk dat Hij - vlak voor zijn levenseinde – nog eens bevestigd wilde worden in zijn hoge roeping te moeten lijden en sterven voor de zonden van de mensen. Had Johannes niet geroepen:Kijk daar gaat het lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt? (Joh.1:29) Dat is de heilzame werking der herinnering waarover ook Petrus heeft geschreven (2 Petr.1:3-15).Het blijkt dat velen na drie jaar zich nog heel goed herinnerden wat Johannes toen zei.”Hij deed weliswaar geen enkel teken, maar wat hij zei was waar (Joh. 10:42)”.Nu Jezus op het punt staat zijn leven te offeren, wil Hij nog een keer teruggaan naar de plaats waar Hij gedoopt is. Daar bleef Hij enige tijd. Zo is Hij bemoedigd  door de woorden van Johannes de Doper die Hij zich nog zo goed herinnerde:”Zie het lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt”!

 

Vier gestalten van  dopen

 

We moeten onderscheiden tussen vier verschillende soorten van dopen. De Joden kenden  allereerst de doop ook in eigen kring  als een reinigingsritueel, zoals het reinigen van je lichaam in het badwater van Silóam ook een reinigingsritueel was. Zei Jezus niet tot de blindgeboren man “Ga heen en was u in het badwater Siloam ? (Joh.9:11)

 

Proselietendoop

 

Daarnaast moesten  personen die vanuit een andere religie tot het Jodendom overgingen  ook een doopritueel ondergaan. Dat is dan de tweede vorm van dopen. Die stond bekend als de zogenaamde ‘proselietendoop’. Wat is een proseliet? Een proseliet is iemand die zich van de ene religie tot een andere bekeerd heeft. Je zou kunnen zeggen dat het een bekeringsdoop was .Die doop ondergingen mannen en  vrouwen en ook kinderen.

 

Bekeringsdoop

 

 

Vindplaats van de Zeerollen bij Qumran. Net als bij de Essenen, een kloostergemeenschap bij Qumran, was de Johaneische Doop een bekeringsdoop. Maar Johannes   roept de mensen niet op tot een ascetische levenswijze, ze moeten in de plaats blijven wonen waar ze wonen en bovenal wijst Johannes op de gekomen Christus, in Wie het Koninkrijk van God  vlees en bloed is geworden

 

In de derde plaats kennen wij de doop van Johannes de Doper. Ook die doop was een bekeringsdoop. Alleen Johannes voegde er een extra dimensie aan toe. Niet allee de gojiem, de niet-joden moesten de doop ondergaan om deel te kunnen uitmaken van het door God uitverkoren volk, maar ook de joden zelf hebben de doop nodig. Iedereen moet tot zondebesef komen en als teken daarvan zich laten dopen. De doop van Johannes is een doop van berouw en bekering. Een ‘doop der bekering tot  vergeving der zonden’. De uittocht die daar bij de Jordaan plaats vindt,loopt uit op een doop op belijdenis van zonden. Die doop van Johannes de Doper zou je ook een boetedoop kunnen noemen die iedereen nodig heeft, ook de leden  van het uitverkoren volk. Ook Jezus? Ook de Zoon van God? Nee toch? Hij hoeft toch geen boete te doen? Hij heeft toch geen zonden? Waarom wil Jezus pers se door Johannes gedoopt worden?

Dat heeft Hij gewild uit solidariteit. Hij wilde zich met ons identificeren Hij wilde één met ons zijn. Hij zelf had geen zonde, maar Hij heeft zich onze zonden aangetrokken in de meeste letterlijke zin van het woord. Zo diep heeft Hij zich vernederd dat Hij begeerde ook gedoopt te worden met de doop der bekering tot vergeving der zonden. Dat kunnen we ons niet voorstellen.

 

 

 

Deze foto nam ik van het doopvont in de Johannesbasiliek in Efeze. Je ziet hier de staangaten voor de voorganger die de doop door onderdompeling voltrok, maar als je goed kijkt zie je ook de openingen voor het stromend= het levende water waarmee gedoopt werd. De dopeling daalde af in dit doopvont aan de westkant en klom aan de oostkant weer uit het doopvont, richting de zon.

 

Gihon bron. Het levende water wordt hier geleid naar het Siloambad, een ritueel bad van de Joden. De blindgeboren man (Joh. 10) werd door Jezus hierheen gezonden. Waarom ? Jezus wil zeggen om echt te kunnen zien, om zicht en visie te hebbenop het Koninkrijk Gods dat in Jezus is gekomen moet je eerst wederomgeboren worden, gereinigd en opgewekt. Het levende water is symbool van de Heilig Geest! (zie Joh. 3:5 het gesprek met Nicocemus; als iemand niet geboren wordt uit water en Geest kan hij het Koninkrijk gods niet binnengaan!

 

Christelijke doop

 

Nu zijn er gelovigen die zeggen, dat wij net als Jezus  ons als volwassenen moeten laten dopen. We mogen echter niet  vergeten dat de doop van Jezus uniek was. Hij ontving niet de christelijke doop. Wat betekent dan de christelijke doop?

Bij de christelijke doop  wordt ons het teken gegeven, dat de dopeling wordt opgenomen in de bestaanswerkelijkheid van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Alle nadruk komt nu niet te liggen op boete,berouw en bekering, maar op verbondenheid met de drie-enige God. Pas na zijn opstanding geeft Jezus de opdracht aan zijn leerlingen anderen het evangelie door te geven en hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

 

Doop van Jezus uniek

 

De doop van Jezus is dus heel uniek. Het is te gemakkelijk als wij zeggen: Jezus heeft zich als volwassene laten dopen. Nu moeten wij ons ook als volwassenen laten dopen. Waarom is dit argument onjuist? Omdat wij Jezus niet zijn.

Het is onjuist omdat de doop van Jezus  uniek was en onherhaalbaar. Hij heeft zich laten dopen als onze Middelaar, als Heiland der wereld. Wat is namelijk het geval? Johannes legt in zijn prediking er de nadruk op dat degenen die zich bekeren en laten dopen, deel krijgen aan het komende Koninkrijk der hemelen dat in Jezus vlees en bloed is geworden. Om in de symboliek van de Bijbel te blijven: ze verlaten de woestijn en mogen het Beloofde Land binnengaan. Bij Jezus gebeurt precies het omgekeerde. Direct na zijn doop wordt Hij de woestijn ingestuurd door de Heilige Geest om verzocht te worden door de duivel. Daar moet Hij de confrontatie aangaan met de satan alvorens Hij definitief kan beginnen met het werk waartoe God Hem heeft geroepen.