A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eerstelingen


Eerstelingen 

 

In de Bijbel wordt vaak geschreven over de ‘eerstelingen”.

De 'eerstelingen' in Xian, China

 

De 'eerstelingen' onder de Papua's

Dat is geen nieuw soort aardappelen. Eerstelingen waren voor Israël de verplichte offergaven uit de eerste opbrengst van veld of kudde. Bij het Paasfeest was dit de eerste schoof van de nieuwe gersteoogst.”De priester moet de schoof ten overstaan van de HEER omhoog heffen opdat die als offer zal worden aanvaard (Lev.23:9-14).Bij het Pinksterfeest moet vervolgens ten overstaan van de HEER twee broden van tarwebloem omhoog geheven worden uit de eerste opbrengst van de nieuwe oogst. (Lev.23:15-21). Die eerstelingen slaan dus op de eerste schoven, maar de betekenis is dat de grote oogst nog komt, want dit zijn pas de eerste schoven, de eerstelingen.  

Jezus als de Eersteling uit de doden 

 Tegen die achtergrond  moeten we ook de volgende tekst uit 1 Kor.15:20 verstaan:”Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn” .De betekenis is hiervan duidelijk: de groot oogst komt nog. Het is nu nog geen zomer. Maar straks zul je nog eens wat beleven, namelijk op de grote dag van Jezus’ paroesia’ (= zijn komst in heerlijkheid). Dan zal de ontzagwekkende verrijzenis van alle Christusgelovigen plaats vinden. Dan zullen ook wij opstaan, net zoals Christus is opgestaan. Hij was toch immers de ‘eersteling? Wij zijn zijn volgelingen! Dan kan het niet anders zijn of we moeten Hem volgen ook in zijn verheerlijking. Deze tekst uit het Nieuwe Testament kunnen we dus pas goed begrijpen vanuit het Oude Testament. Christus  was de Eersteling. Hij was de eerste die uit het graf opstond. En daarom komt u er ook wel uit! 

 Eerstgeboorten

Naast de eerstelingen is er in de Bijbel sprake van eerstgeboorten.

Trouwens niet alleen in de Bijbel, maar bij veel volken komen we vanaf de vroegste tijd met de gewoonte van het offer van de eerstgeboorten in aanraking. \

Hinnomdal  ten zuiden van Jeruzalem, waar kinderoffers gebracht werden door heidense volken

 

Er waren zelfs volken die hun eerstgeboren kinderen offerden. Ik denk aan Moloch.

Ik denk aan de Sumerische koningen van Ur, waar vandaan God Abraham heeft geroepen en met wie Hij een nieuw begin heeft gemaakt.

Uit de vorstelijke graven van Ur in Mesopotamie zijn niet alleen kunstvoorwerpen te voorschijn gekomen, maar ook de overblijfselen van staatsiekoetsen, compleet met de ossen, lijfwachten, muziekanten en hofdignitarissen. Ze werden bedwelmd en vervolgens met hun dode heersers levend begraven!!!

Wat moeten dat  vreselijke  begrafenissen geweest zijn. Mensenoffers kwamen vaak voor bij de laatste  eerbewijzen van een monarch.

 Nooit heeft God van Israël een kinderoffer  of mensenoffers gevraagd.

Wel is duidelijk dat de eerstgeborenen,( en dan de eerstgeboren zonen), Hem gewijd waren.

Daarom moest elke eerstgeboren zoon worden gelost door een stuk kleinvee.

Heel het leven behoort God toe. De eerstelingen  vertegenwoordigen  alle veldgewassen, de eerstgeborenen alle mensen en de eerstgeboorten alle dieren. Jezus wordt ook genoemd ”De eerstgeborene der doden”. 

Pinksterfeest feest der eerstelingen 

Hieronder Chinezen, Koreanen en Papua's als 'eerstelingen' van de nieuwe oogst in het Godsrijk dat Jezus heeft verkondigd.

Uitgaande kerk Peking China

Korea Kerkdienst

Levende kerkgemeenschap Papua's Allemaal op de foto na de kerkdienst.

Het Joodse Pinksterfeest was een dankdag voor de oogst. Vandaar dat het ook genoemd werd het ‘feest der eerstelingen’.

Die eerstelingen bleken de duizenden pelgrims  te zijn die uit heel de wereld naar Jeruzalem gekomen waren om het Pinksterfeest te vieren. Hand. 2: 1 vermeldt nadrukkelijk dat de uitstorting van de Heilige Geest plaatsvond toen de gemeente bijeen was om het Pinksterfeest te vieren.

 Daaruit mag worden afgeleid dat het niet toevallig was dat de Heilige Geest op de Pinksterdag  kwam.

Het was ook niet toevallig dat Jezus stierf op het Paasfeest.

We moeten het komen van de Heilige Geest verbinden met het Pinksterfeest als oogstfeest! Het Pinksterfeest is het feest van de volheid.

De garven van de laatste oogst moeten aan God de HERE worden toegebracht. We zijn op weg naar de grote Zomer van de eindtijd.

Op weg naar de oogst van het Godsrijk. De komst van de Heilige Geest en het wonen van die Geest in de harten der mensen is het laatste grote heilsfeit voor de terugkeer van de Christus.

Net zoals in Hand. 2 : 41 voegt de Heilige Geest  van Jezus Christus nog dagelijks  velen toe aan het nieuwe volk van God.