A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eeuwig Woord


Eeuwig Woord 

 #1.jpg'>

 De eindopenbaring van Christus is duizelingwekkend

Er is bij God een eeuwig Woord, dat vlees geworden is in Jezus Christus. Vlees is een aanduiding van de mens in zijn vergankelijkheid en afhankelijkheid. Gods openbaring geschiedt in de tijd en moet vanuit de tijd worden begrepen. Ze is niet  tijdloos. Daarom is de Bijbel ook zo’n

 moeilijk boek. Jezus was een jood, maar als je de openbaring van Christus als het eeuwig Woord uitsluitend vanuit het Jodendom zou interpreteren, valt de prediking van de apostelen weg. Dan zou Hij niet meer kunnen zijn dan een profeet als Mohammed was., Maar je mag ook in die openbaring niet de invloed van het hellenisme of Griekse filosofie uitsluiten.

 Logos 

Het eeuwige Woord maakt ook daarvan gebruik. Als de apostolische ppredikig omtrent Jezus hellenistische trekken vertoont  (en dat is zeker zo),als het kerkelijke spreken  onder invloed is geweest van de Griekse filosofie van ,(en dat is zeker het geval), dan is dat nog geen reden om daar afstand van te nemen! Gopds openbaring geschiedt in de tijd en maakt gebruik vande taal en voorstellingen van een bepaalde tijd. In den beginne was het Woord en het Woord was God. Dat is geen trijdsaanduiding in Joh. 1:1 maar betekent: In beginsel, in principe was het Woord het Woord van God  De openbaring maakt gebruik van het Griekse woord Logos..Gods openbaring is historisch. De slang was vroeger symbool van demonische machten, In Gods openbaring wordt dit overgenomen. De slang heeft gesproken en spreekt  telkens weer. Dat lezen en horen we toch nog elke dag.

 Openbaring is historisch 

Gods openbaring komt niet uit de lucht vallen maar is historisch. Gods openbaring geschiedt ‘ergens’ en op een bepaald moment in de tijd. Daarom kunnen we spreken en schrijven over  Bijbelse plaatsen. . Hoe heel anders is de oorsprong van de Koran. Dat is een ‘vóórgegeven’ boek. Die komt uit de lucht vallen,regelrecht van Allah vandaan en is niet ontstaan  op een bepaalde plaats en in een bepaalde tijd

 Eindopenbaring  

De eindopenbaring van de openbaring in Christus zal veel meer inhouden dan wij ooit hebben kunnen beseffen. Zo heerlijk en zo uitbundig en zo alles ,omvattend!!  Die eindopenbaring  is de staat der verlossing.  De openbaring van de staat der verlossing zal die van de vezoening – waarin we nu nog steeds leven- overtreffen. Dat zal de hoogste vorm van openbaring zijn. Het centrum van Gods geschiedenis  de openbaring in Christus.

 Persoon en werk 

Er is een continuïteit tussen de predikende Jezus en de gepredikte Christus  Die loopt over Pasen. Paulus schrijft inII Kor. 8 : 9 Christus is, hoewel hij rijk was,  arm geworden omwille van ons. opdat we door zijn armoe rijk zouden worden.

 

Hoewel hij rijk was.

Van die rijkdom kunnen wij ons geen voorstelling maken. Hoe kan een blinde spreken van kleuren en een dove over muziek? De armoe van de Cheristus moeten we zien in tegenstelling  tot  zijn rijkdom bij de Vader. Een  wisseling vond plaats: de Rijke werd arm, opdat wij armen rijk zouden worden. Jezus’  armoede is geen armoede  in vergelijking met andere mensen, maar in vergelijking met het  het rijk van licht en leven,blijdschap en heerlijkheid liefde en vrede!! In Fil 2:6 spreekt Paulus over de rijkdom van Christus Hij was in de gestalte van God en ook aan Hem gelijk Maar Hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen en is de mensen gelijk  geworden. Zo alleen is de Heilige voor ons bereikbaar en verstaanbaar geworden.