A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Diepten


We wensen jullie een goede Goede Week!Diepten

Uit diepten roep ik tot u, o HEER (Ps 130:1)

 

 Op de dwarsbalk die in de    gleuf van de staander is gelegd lezen we de letters J.N.R.J. Jezus de Nazarener, Koning der joden. Johannes wijst met zijn wijsvinger naar de Gekruisigde en hij zegt Zie Hij is het lam gods dat de zonden der wereld wegdraagt. In de meeste vertaling lezen we wegneemt. 

Dit is het centrale paneel van het Isenheimer Altar toegeschreven aan Matthias Grünewald en gemaakt in de 16e eeuw

Wachttoren

 

 

 

 

Waar zijn die diepten?

De roerist kan die diepten opzoeken. Aardrijkskundig zijn de diepten de diepe dalen die de tempelberg omringden. In Jezus’ tijd was het Kedrondal wel heel diep. Pelgrims die op weg waren naar de tempel moesten vanuit Jericho  wel heel erg klimmen. Om precies te zijn: 960 meter. Het Kedrondal was in de tijd van de psalmdichters nog veel dieper dan in onze tijd. De tempelberg lag in de hoogte en het Kedrondal in de laagte. Vanuit het diepe dal zag de pelgrim (de dichter is een bedevaartganger!)hoog in de verte al de tempel schitteren in het felle licht van de oosterse zon. Meestal benaderen we Jeruzalem vanuit het  westen. Vanuit de  woestijn door het Kedrondal is indrukwekkender. In dit dal bidt de dichter van psalm 130 ‘Uit de diepten roep ik tot u, o HEER’. De tempel was vroeger de woonplaats van God.

 

Niet alleen geografisch

 

Deze diepe dalen zijn méér dan aardrijkskundige plaatsen. Ze hebben een bijzondere betekenis. Wij zeggen zo gemakkelijk: die diepten zijn de zorgen en  ziekten van het bestaan. Voor de dichter gaat het nog dieper. Dat lezen  we in vers 8:’Als Gij Here de ongerechtigheden in gedachtenis houdt,(als u de zonden blijft gedenken)wie zal bestaan? Wie kan ontsnappen aan de dodelijke dreiging van het eindgericht?  Alleen vanuit de diepten leren wij inzien dat God de Heilige is. Alleen vanuit het  besef dat er vergeving is, leert men God eren  met ontzag(bij U is vergeving opdat Gij gevreesd wordt).

 

Net als de wolken

 

Zoals de diepten in de psalm méér zijn dan dalen, zijn wolken meer dan regenwolken in de Bijbeltaal. Van de hemelvaart lezen we:’Een wolk nam Hem weg. Een wolk is een zichtbaar teken van Gods verborgen, mysterieuze aanwezigheid. Jezus komt terug op de wolken van de hemel: Hij zal straks Gods mysterieuze  aanwezigheid laten zien

 

Diepste diepten

 

De diepste  diepten waren Getsemané en het kruis. Daar zijn de woorden van Psalm 130 huiveringwekkend beleefd door Jezus. Op die twee Bijbelse plaatsen heeft God de ongerechtigheden van ons mensen in gedachten gehouden. Onze zonden en onze schuldenlast werden op Jezus’ schouders gelegd. Voor de gelovige zijn genoemde diepten overwonnen diepten. In de nachtzwarte duisternis op Golgota heeft Jezus psalm 130 ‘vervuld’. Er wordt overal in de wereld gezucht en geschreeuwd  uit de diepten. Maar in psalm 13o heeft  dit zuchten een richting:”Tot u o HEER hef ik mijn ziel op.Uit de diepte roep ik tot u HEER.” Mijn God,mijn God waarom heb jij mij in de steek gelaten? Zo schreeuwde en gilde Jezus van het hout der schande.

Diepten zijn nachten vol diepe duisternis. In deze diepten is God neergedaald met zijn vergeving n ontferming. Nu zijn onze diepten overwonnen diepten.

 

 De dageraad komt.


 

De nachtwakers bij de wijngaarden waren bang van  de nachtelijke duisternis. Ze konden de huilende wolven niet zien. Hoe verlangden zij naar de nieuwe dag en  een nieuwe dageraad “Mijn ziel verlangt naar de HEER. Meer dan wachters uitzien naar de morgen (Ps.130:6) Het leven kan ons omlaag zuigen, maar door het geloof in de levende Paasvorst, worde we omhoog gestuwd naar zijn nabijheid.