A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dal Josafat/Eindgericht


Dal Josafat/ Einddgericht

 

 Eindelijk heb ik een modelfoto van de Stad Davids gevonden die duidelijk ook de lokatie van de vele graven in het dal van Josafat laat zien Die bevinden zich links van de heuvel Ofel waar de stad van David op gebouwd was en die eerder de burcht Jebus was (zie bij Jebus)

 

 (zie ook Via Dolorosa, Olijfberg 2 en Getsemané!) 

Het dal van Josafat (Kidron-vallei) bevindt zich  aan de oostelijke rand van Jeruzalem, tussen de Tempelberg en de Olijfberg. Veel belangrijke gebeurtenissen uit de Bijbelse geschiedenis vonden daar plaats. Het dal wordt genoemd het dal van Josafat,omdat men dacht dat hier de plek was waarvan in Joël 3:2 vermeld staat:Ik zal aldaar met hen in het dal van Josafat in het gericht treden. Duizenden pelgrims zijn door dit dal heen getrokken op weg naar de tempel. Het wordt het tranendal geoemd vanwege de vele begraafplaatsen. Nog steeds kun je hier duizenden graven aantreffen van joden en moslims. In Psalm 84 wordt dit dal ten onrechte een dal van balsemstruiken genoemd. Al trekken zij door een dal van  balsemstruiken zij maken het tot een oord van bronnen. Dit moet dus zijn:al trekken zij door het tranendal

Drie belangrijke plekken in Jeruzalem

 

Er ijn drie belangrijke plaatsen in het Bijbelse Jeruzalem. Laat ik die hier eerst noemen. Met het kaartje hebt umeer inzicht. En kijkt u vooral bij het item Sion (soms geschreven als Zion

1)De tempelberg met de zogenoemde tempel van Herodes in oostelijk Jeruzalem op de berg Moria naast  de Kidron.

2)In de tweede plaats was er de berg Sion op de Sionsheuvel in het zuidwestelijke deel van de stad. Daar bevonden zich ook het paleis van Kajafas, de hogepriester en het paleis van Herodes. Een vrij steile trappenstraat leidde van het water van Siloam  omhoog naar dit paleis. Enkele jaren geleden is die trappenstraat blootgelegd. Hier heeft Jezus dus gelopen toen hij als arrestant van de tempelpolitie gebracht werd naar het paleis van de hogepriester voor een verhoor. Die Sionsheuvel bevond zich in de tijd van Jezus dus binen de muren van de stad. Nu buiten de huidige muren.

3) De Davidstad. Die was door  de Jebusieten gebouwd als een burcht. David heeft die veroverd. Dat is dus het oudste Jeruzalem. Die wordt genoemd de stad van David. Hij was gebouwd op de heuvel Ofel zuidoostelijk van Jeruzalem.Op het kaartje dus ten zuiden van de tempel. Die burcht heeft de vorm van een wormvorig aanhangsel Heel klein. De begrafplaats van de joden ligt in het dal van Josafat, links vande Ofelheuvel Niet de Sions heuvel is het oudste Jeruzalem wat velen denken, maar de  Davidstad was strategtisch ook belangrijker vanwege de Gihonbron voor watervoorziening Dal van Josafat was een deel van het Kidrondal

 

    

  

Bezoekers mogen nu hetdal van Josia bezoeken waar zuizenden scherven van afgodsbeelden zijn opgegraven 

De Kidronvallei was  doorgaans droog totdat in de winter de zware slagregens het dal onder water zetten. Daarom waren er in de tijd van Jezus over dit dal enkele bruggen, waar Jezus ook over is gelopen  “naar de overzijde van de Kidron” zoals Johanes vertelt (Joh. 18:2)De bodem van de vallei ligt nu 15 meter hoger dan in het begin  van onze jaartelling. 

 Trappenstraat 

 

Deze trappenstraat leidt van het hogepriesterlijk paleis naar de Kidron. Jezus is hier langs ook afgedaald naar het Kidrondal. Vermoedelijk heeft hij dit zingende gedaan (Matt.26:30). Met zijn leerlingen heeft Hij immers  na de viering van het pascha, waarin Hij de maaltijd van de Heer instelde, met zijn leerlingen bij beurtzang de lofzang gezongen.

 Jezus overtocht

 

 Het zogenoemde Hallel van de Psalmen 116-118! Toen Jezus na het laatste Avondmaal de Kidron overtrok, aan de ingang van zijn lijden, was dit van beslissende betekenis. Toen Julius Caesar de rivier de Rubicon overstak betekende dit ook een keerpunt in de geschiedenis van het Romeinse Rijk. Als Jezus de Kidron oversteekt om zich aan de overkant te laten arresteren, betekent dit een grote omwenteling in de geschiedenis der mensheid. Hij doet geen greep naar de macht zoals Caesar, maar alle macht wordt Hem gegeven (Matt 28 : 18) na zijn kruislijden en verrijzenis!  

 

Hier heb je een schets van de Kidron met de tempel van Herodes. Over het kleine stroompje Kidron zie je  een  van de stenen bruggetjes van  vroeger De lange rij gebouwen op de voorgrond zijn de zuilenhallen van Salomo, waar Jezus  met de mensen sprak   b.v. op het feest van de vernieuwing van de tempel (Joh. 10:22).Van het hoogste punt bij de hoektoren links was 90 meter!Helemaal rechts boven bevond zich de burcht Antonia. 

 Zie  bij Tussenmuur doorbroken. Daar vind je een foto die ik gemaakt heb van een van een cvan de stenen van de tussenmuur, een lage balustrade die de voorheof der heidenenscheidde van de tempel van de voorhof der vrouwen Die Brok kalksrteen trof ik in het archeologische musuem in Isrtanboel Op de fotois dit muurte te zienmet geoefend oog

Links zie je duidelijk de balustrade die de voorhof der heidenen scheidde van de voorhof der Israëlieten.De zogenoemde ‘tussenmuur’. Zie hiervoor Istanboel 

  

Stad van David opgegraven Overzicht op een map

 

 

 Een duidelijk model van de stad van David (ofelberg) ten zuidenvan Jeruzalem en links van de Ofelberg een model van de begraafplaats in het dal van Josafat

 

Stad van David (de Obelberg)

Begraafplaats

 Koning David  stak de Kidron over om aan zijn zoon Abasalom te ontsnappen (2 Sam. 15: 23) en de  vrome koning Asa  hakte  het beeld van Asjera dat zijn grootmoeder had laten maken,(1 Kon. 15: 13) in duizend stukken en verbrandde het in het Kidrondal.Al in de tijd van koning Josia was het Kidrondal een begraafplaats voor de bevolking.Dat lezen we in 2 Kon. 23:6, want Het was de vrome koning Josia die bij de verbondsvernieuwing  alle voorwerpen uit de tempel liet weghalen die voor Baäl, Asjera en de hemellichamen waren gemaakt en ze liet verbranden buiten de stad op het braakliggende terrein van de Kidron (2 Kon. 23: 4).De as strooide hij uit over de begraafplaats van het gewone volk

 

Toeristen bezoeken sinds vorig jaar de plaats waar vele afgodsbeelden door Josia zijn verbrijzeld

 

Nog niet zo lang geleden – k meen in 2010 – hebben archeologen van Israël van de Palestijnen toestemming gekregen om dit gebied op te graven.De Kidronvallei had dus twee functies:1)  Begraafplaats2)  Verbrandingsplaats van afgodsbeelden.   Graf van Zacharia uit één stuk rots gehouwen. Deze foto maakte ik in het Kidrondal.Wee u  schriftgleerden. U bouwt de grafsteden der profeten en verfraait de gedenktekenen van de rechtvaadigen, maar…..(Matt. 23 :29) In de indrukwekkende rede van Jezus in Matt. 24 veroordeelt hij scherp de uitwendige godsdienstigheid  der Farizeeën 

plaats van eindgericht

 

 

 

Vele  joden, moslims en christenen geloven dat hier de plek is waar in de eindtijd het laatste oordeel zal plaats vinden. Jeruzalems muur zal dan weer om de Kidronvallei lopen waar de doden worden begraven en de as wordt uitgestrooid.(Jeremia 31:40) 

Nieuwe Testament

 

 

Jezus steekt Kidron over

 

is overgestoken om naar de overzijde naar de Olijfberg te gaan en in Betanië, Maria, Martha en Lazarus te bezoeken.(Joh. 11 en Joh. 12).Verder is Jezus vanaf de Olijfberg door het Kidrondal gereisd op een ezelsveulen voor zijn triomfantelijke intocht in Jeruzalem (Luc. 19:28-44).Dat was een heel steile afdaling, want het Kidrondal was nog niet voor een groot gedeelte dicht gegooid met puin. Lucas schrijft dan ook Toen Hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen…….Vanuit een hoog gelegen punt boven het Kidrondal zag  Hij zo duidelijk Jeruzalem beneden zich liggen:

 Huilende Jezus

 Toen Jezus zo helder Jeruzalem voor zich lag liggen, begon Hij te huilen over het lot van de stad. Had ook jij maar geweten wat vrede kan brengen (Luc.19: 41)Er staat in de bijbel, voorzover ik weet , twee keer dat Jezus  begon te huilen. Ook na de dood van Lazarus! (Joh. 11)