A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mariaverering


  • Op 15 mei viert de Rooms-katholieke kerk  het feest van  Maria 's tenhemelopneming.
  • Maria-tenhemel-opneming 

Men spreekt weliswaar niet over de Hemelvaart van Maria, maar over haar tenhemelopneming.

Toch blijft zij een uitzonderingspositie innemen.

Hoe komt het toch dat aan Maria zo'n uitgelezen plaats is toegewezen in de Rooms-katholieke kerk?

Medeverlosserares? 

Zij wordt bijvoorbeeld genoemd  Medeverlosseres en Koningin des Hemels.

Maria zou ook persoonlijk ingestemd hebben met de vraag of  zij de moeder des Heren wil worden.

Er is zelfs beweerd dat de engelen in de hemel een ogenblik de adem hebben ingehouden

Met een grote spanning  zouden zij  de reactie van Maria hebben afgewacht

Fiat van Maria 

Toen zij haar fiat gaf, zouden de engelen met groot gejuich zijn losgebarsten

In Lucas 1:35  is er  helemaal geen sprake van dat Maria de geboorte van Jezus zou goedkeuren.

De evangelist vertelt ons alleen over de overmacht  van de Heilige Geest. 

Sommigen zien in de Mariaverering de erkenning van de unieke waarde van het vrouw-zijn.

Anderen vragen aandacht voor de specifieke positie van de moedergodin.

Het ontstaan van de  Mariaverering  hangt  samen met twee zaken

Allereerst  met de groeiende aandacht  voor het ascetisme in die tijd

In dit ascetisme was  de maagdelijkheid  een  grote deugd.

Ik denk hier bijvoorbeeld aan een apocrief geschrift genaamd De Handelingen van Paulus

Daarin lezen we : Zalig zijn de lichamen der maagdelijk geblevenen

Zij zullen Gode  welbehaaglijk zijn en niet het loon hunner kuisheid verliezen.

De mooie Thekla werd geboeid door deze woorden en verbrak haar verloving.

Bij haar graf is een kerk  is gebouwd die spoedig als bedevaartsoord fungeerde.

Er is  een tweede oorzaak te noemen, die nog meer invloed had.

Ik noem hier de verering van de

Klein-Aziatische-moedergodin 

Al uit de prehistorie zijn beeldjes van haar gevonden

Vele eeuwen later  vindt men dit beeld van de Moedergodin als Magna Mater weer terug

Dat is in de cella van de Frygische Cybele  van Pessinus.

Met waanzinnige uitbundigheid werd het beeld van Cybele toegejuicht.

Artemis 

Veel elementen  hiervan vindt men ook weer terug in de cultus van de Efezische Artemis

In deze cultus waren tal van  priesteressen prostituees in dienst van de godin

Het geroep “Groot is de Artemis der Efeziërs”  hield niet minder dan twee uur aan.

De  verering van Artemis was heel geliefd bij het volk 

Begrijpelijk dat de Efeziërs  er moeite mee hadden de verering van een vrouwelijke figuur los te laten

Juist in Efeze werd in 431 in de Mariakerk een belangrijk concilie is gehouden

Mag je Maria moeder Gods noemen?  Om die vraag ging het.

De burgers van Efeze hielden van zonsopgang tot zonsondergang de wacht bij de kerk

Zij  schrééuwden van vreugde toen zij hoorden dat Maria  ‘Moeder Gods’ genoemd mocht worden

Er werden optochten georganiseerd met wierook en fakkels.

In Efeze begonnen 

Juist in Efeze is de Mariaverering begonnen

Dat is ook begrijpelijk Duizenden jaren was men gewend een moedergodin te aanbidden

Overigens kan men niet zeggen dat Maria aanbeden wordt.

Het tweede concilie van Nicea in 787 heeft duidelijke onderscheidingen gemaakt

Aanbidding is er alleen voor God, eerbied voor de heiligen en hyperdouleia (meer dan eerbied) voor Maria.

Toch heeft Maria een verering gekregen die tekort doet aan de verering Jezus Christus

Hij is onze enige Middelaar en Verlosser.

Voor iedere gelovige

We mogen ook  geloven dat de tenhemelopneming het deel is van alle Christusgelovigen