A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

In Christus zijn


 

In Christo Jesu

 

Het is mij de laatste maanden opgevallen, dat veel preken geen enkele Christusverkondiging meer bevatten.Zelfs wordt vaak de naam van Jezus ook niet meer genoemd.Zelfs niet meer in een voetnoot. In preken uit het Oude Testament wordt dikwijls met geen woord naar Hem verwezen, terwijl Jezus toch gezeged heeft "Onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen."Meestal wordt echter gedacht, dat het niet om Christus gaat, maar om God. De bijbel is niet Christocentrisch, maar theocentrisch.

Toch kunnen we God nooit kennen buiten Christus om. De bijbelse woorden "In Christus zijn' komen we heel vaak tegen in het Nieuwe Testament.

Het duidt de verrassend nieuwe, mystieke, mysterievolle werkelijkheid  aan die de gelovigen met Christus heeft.

Het is een totaal nieuwe werkelijkheid waardoor hij als gelovige deel heeft aan de verzoening, en de verrijzenis en straks ook de verheerlijking  van de Christus. Het gaat daarbij drie aspecten van de nieuwe werkelijkheid in Christus

Wat is die werkelijkheid?

Hoe krijg je er deel aan?

Hoe beleef je dat nu echt?

 

Paulus favoriete uitdrukking voor de gemeenschap met Christus is  de spreekwijze ‘in Christus zijn’

Die uitdrukking komt 164 maal in het oeuvre van de apostel voor in allerlei variaties.

De hele christelijke existentie wordt in die twee woorden weergeven.

De nieuwe werkelijkheid waaraan de christen deel heeft wordt samengevat in die ene uitdrukking: in Christo Jesu

Hieronder volgen enkele teksten

Als iemand in Christus is, is hij een nieuw schepsel (2 Cor. 5 : 17) * Zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn (Rom. 8 : 1) 

 *  Mensen die in Christus leven, zullen ook in Hem sterven (1 Thess. 4 : 16)

* We zullen ook in Hem levend gemaakt worden 1 Cor. 15:22)

Dit geldt niet alleen personen, maar ook de kerk. Aan de Philippenzen schrijft hij “aan al de heiligen in Christus Jezus”,  en hij spreekt tot gemeenteleden als ‘gelovigen in Christus Jezus’ (Efeze. 1 : 1, Col. 1 : 2). *In Rom. 16  schrijft Paulus over “mannen die reeds vóór hem in Christus geweest zijn’ en over ‘Apélles die in Christus beproefd gebleken is’

Het christelijk leven is voor Paulus niet slechts een herinnering aan een inspirerende en voorbeeldige figuur die eens geleefd heeft en toen weer verdween.  Het is geen vluchtige extatische beleving.

De pelgrimsreis is geen moeizaam voortsukkelen op een eenzame weg.

Nooit is de pelgrim alleen. Christus is route en regio. De christen is altijd  “in Christus”.

 

 

Wat betekent het voorzetsel ‘in’ ? 

 

 

Het   “in Christus-zijn”  is niet alleen maar het fundament of de diepste wortel van het christen-zijn, maar het is een nieuwe werkelijkheid, een nieuwe realiteit binnen het dagelijkse leven zelf! Het is het diepste onzegbare, mystieke  mysterie van het christen-zijn.

 

Boeiende promotie 

In Christus zijn Hans Burger is op dit onderwerp gepromoveerd in dec. 2008 “Being in Christ” .

Bij Paulus gaat het vooral om representatie en participatie. Representatie is wat Christus voor jou gedaan heeft en participatie hoe je aan hem deel krijg. Maar bij Johannes komt er nog een ander aspect bij. Dat is de mystieke eenheid met Christus.

 Hij vond het te weinig als je zou zeggen Jezus is voor jou zonden gestorven en je leven staat in het teken van dankbaarheid

Dat was voor hem te weinig. Hij wil christocentrisch denkenPaulus en Johannes hebben vaak die uitdrukking gebruikt “In Christus zijn”.

Zij leggen andere accenten,.

Bij Paulus is het een soort van tussen fase.

Je hoort bij Christus. Je bent met Hem gestorven en je zult ook delen in zijn toekomstige heerlijkheid. Zo lang Hij nog niet is verschenen, leef je in den vreemde.

Bij Johannes gaat het om een intieme verbondenheid met Christus

Mystieke unie

Er worden verschillende accenten gelegd.

De reformatorische richting legt accent op het werk van God,

De R.K. op het werk van de kerk, de evangelischen op de keus van de mens en de charismatischen op het werk van Gods Geest.

Alle aspecten zijn legitiemBurger onderscheidt vier aspecten

Sustitutie  Christus vervangt mensen en is daarin uniek. Hij doet iets voor mensen wat wijzelf niet kunnen

Representatie. Hij vertegenwoordigt ons Wat aan hem is geschied zal ook aan ons geschieden. Hij deelt in Gods heerlijknheid. Wij zullen ook delen in Gods heerlijkheid. Hij is opgestaan, wij zullen ook opstaan Wat Hij deed zullen wij ook moeten doen: liefde tot God en de naaste.

Eenheid. Door innige verbondenheidenheid met Christus is er mystieke eenheid

Participatie Wij delen in de geschiedenis van Jezus Christus.We delen in zijn lijden en in zijn verheerlijking. We delen in zijn ontferming naar de anderen

==============================