A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Succes of zegen


  

Er is een groot verschil tussen succes en zegen.

Succes heb je aan jezelf te danken. Aan je fantasie of intelligentie of aan je eigen prestaties.

Ik heb er toch keihard voor gewerkt?

Succes is altijd egocentrisch. Ik wil veel bereiken. Ik wil beroemd worden of rijk worden.

In Gods Koninkrijk gaat het niet om succes hebben , maar om de vraag of we gezegend zijn en anderen tot zegen kunnen zijn, om vrucht dragen.

Succes hebben of vrucht dragen? Wat is dat eigenlijk dankbaarheid. ? Is dat soms :kijken naar miljoenen mensen die onder het bestaansminimum moeten leven en dan zeggen dank u wel dat wij  het veel beter hebben.?Alleen maar zeggen Dank u wel God? Dat is toch te gemakkelijk Dankbaarheid is het gevoel en het zekere weten  dat we alle goede en mooie dingen die  we bezitten uiteindelijk niet aan ons zelf te danken hebben.Wat dankbaarheid zie je het beste als je uitgaat van het tegenovergestelde: namelijk  ondankbaarheid.Een ondankbaar mens is volgens de bijbel iemand die de HEER zijn  God vergeet, achter andere goden aan loopt  ze vereert en voor ze neerknielt. Dan moeten we allemaal belijden dat we ondankbare mensen zijn..(Deut. 8) 

Dankbaarheid

 

Op dankdag komen  dankbare mensen bij elkaar om te gedenken en te vieren wie God de HEER voor ons is,-  is geweest en zal zijn.Kortom: om Hem niet te vergeten. Israël staat voor de poorten van het Beloofde Land Kanaän. Het zal daar welvaart kennen. Hoe heel anders dan in Egypte en in de woestijn. Wat hebben de Israëlieten daar ontbering geleden. Bittere armoede!Maar in Kanaän wordt alles beter:” God de Heer brengt u in een goed land, een land van beken en bronnen, een land van tarwe en gerst, van wijnstokken vijgenbomen en granaatappelen. Een land van olierijke olijfbomen,wijnstokken en vijgenbomen, een land  waarin je aan niets gebrek zult hebben. Kanaän is werkelijk een verrukkelijk land een goed land. Heerlijk land om te wonen.Wat een verschil met  slavenbestaan in Egypte en het moeitevolle  zwerversleven in de woestijn. In Kanaän zal Israel het veel beter krijgen. Meer welvaart. Meer inkomen. Meer   vrije tijd en meer veiligheid. Dat willen we allemaal wel. Voor veel Nederlanders is dat ook het hoogste ideaal. Het  landschap  van het beloofde land is voor de meeste mensen meer inkomen, meer welvaart, meer voorspoed meer veiligheid en een betere  zorg. We willen er  niet financieel op achteruitgaan. We moeten er beter van worden Dat is voor velen het enige criterium bij de komende verkiezingen.. Leiders van politieke partijen willen ons doen geloven, dat we staan voor de poorten van het Beloofde Land. Vele asielzoekers zien Nederland ook als het beloofde land., als een Kanaän land vol beloften.Maar juist het welvaartsland land Kanaän is voor Israel ook grote verzoeking. Allereerst dat ze trots worden op die welvaart. Zich op de borst slaan. Maar een nog grote gevaar is dat ze de goden van die volken overnemen. De Baäls, de Astartes ,de goden van de Filistijnen . Dat ze offers gaan brengen aan de goden van dat land, En dat ze gaan denken dat ze al die voorspoed  op eigen kracht  hebben verworven 

Maakbaarheid

 Ook wij kunnen gaan denken dat de samenleving maakbaar is. Dat we met de raketachtige ontwikkeling van de techniek en de nieuwe uitvindingen in het computertijdperk  het leven op een hoger plan kunnen brengen En dat we gaan denken dat we  God daarbij niet meer nodig hebben. Nee, u moet beseffen Wanneer u  daar in overvloed leeft,  dat u de Heer uw God  dankt dan voor het goede land.. Hij u heeft gegeven. Israel zal volop brood hebben. Maar dan is er het gevaar dat het gaat  denken Nu hebben we God niet meer nodig. We kunnen leven van brood –alleen. Dat is ook voor ons nog de grote verzoeking. Dat is nog steeds dezelfde verzoeking waarmee de Boze Jezus in de woestijn verleidde:, namelijk dat de mens leeft van brood alleen. Duivel zei tot Jezus toen Hij honger had. Zeg tot deze stenen dat zij brood worden. Reactie van Jezus de mens leeft niet van brood alleen. 

Brood-alleen

 Brood -alleen =reuze baan, een vuurvast inkomen, schitterende carrière en een blakende gezondheid. Dat zijn mooie dingen. Maar daar  kun je niet van leven. Van brood alleen ga je de geestelijk dood!Leven doet de mens alleen uit alle woord dat de mond van God uitgaat.Leven doe je alleen uit de Hand van God het Woord van God, en de Genade  van GodDat moest Israel leren. Dat moeten ook wij leren.Duivel werkt liever met  champagne dan met brandstapels.Dankbaarheid wil daarom zeggen:niet amechtig achter de goden van deze tijd aanhollen, maar de ware en levende God aanroepen, dienen zoals Hij aangeroepen en gediend wil worden. Namelijk via Messias Jezus. We leven vandaag in een cultuur die een buitengewoon suggestieve kracht heeft.Ze maakt ons wijs dat je het zelf moet maken. Dat je succes moet hebben,  je moet goed verdienen, je moet carrière maken en winst maken,, je moet zo dicht mogelijk bij de top komen. Heb je een goede uitstraling? Als je maar efficiënt en effectief werkt, kun je de top bereiken. Gevaar  dat ons bedreigt is dat we denken dat de mens leeft bij brood -alleen. In de woestijn heeft Israel moeten leren te leven uit het Woord van God. Hij gaf hun manna.

Succes -denken

 In onze westerse wereld draait alle om  succes hebben. Het succes-denken heeft heel onze maatschappij in haar greep.Hoge verkoop cijfers en hoge kijkcijfers,  gouden medailles en  veel diploma’s, Grootste succes is als je regelmatig op de tv komt, Dan heb je het helemaal gemaakt. Dan ben je  bekende Nederlander. Dan heb je succes in je carrière. Wij blijven zo graag dansen om het gouden kalf van de welvaart. Eigen goden dienen Bij dit succes-denken staat de mens centraal. Hoe krijg je zoveel mogelijk macht, roem, geld, invloed.?De resultaten van de luister en kijkonderzoeken bepalen grotendeels de inhoud van de programma’s van radio en tv. Velen knielen elke avond voor de altaren van de televisie, de moderne afgoden. Marktsegmenten beheersen het leven. Dromen en gebeden, overgave en godsvertrouwen verdwijnen.De zin van het leven wordt steeds meer gezocht in wat men heeft en niet in wat men is. De mens is gerobotiseerd. De mens die meende de dingen te kunnen beheersen, is zelf ding geworden. Onze cultuur is als het gouden masker van Toetanchamon. Als je het optilt zie je een dode.De Verhevene en Getrouwe God is  “iets “geworden. Er zal wel “iets” zijn denken velen Moderne mens belijdt “Iets is mijn herder, mij zal niets ontbreken ‘. Maar hij kent niet de intimiteit van de omgang met God. Met neonletters  wordt het woord succes geschreven.De bijbel kent het woord succes niet. Wel voorspoed, maar dat heeft een andere betekenis. Voor Jezus is het hebben van succes niet het belangrijkste maar het vrucht dragen.   

Jezus is ware wijnstok

Ik ben de ware wijnstok en en Mijn vader is de wijnbouwer. Ieder rank aan Mij die geen vrucht draagt, snijdt Hij Ieder rank die vrucht draagt, snoeit hij op hij meer vrucht draagt. Al;s iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen.Het werk van de wijnbouwer bestaat in het snoeien en krenten van de verschillende loten die aan de wijnstok ontspruiten. Sommige uitlopers zijn onvruchtbaar. Daarom worden die in de winter gesnoeid. Ze worden verwijderd. Weg ermee, zegt de wijnbouwer. Maar ook vruchtbare uitlopers hebben behandeling nodig. Elke rank die in het voor jaar vruchten draagt, moet worden gekrent. De jonge druiventrossen  worden uitgedund door kleine of slechte  vruchtjes tussen de andere uit te plukken   om zodoende grotere druiven te krijgen.Misschien moesten wij afgelopen jaar allerlei tegenslagen incasseren. Opbrengst van het land was minder, we konden moeilijk de eindjes aan elkaar te knopen, kregen veel last van ouderdomskwalen. Veel moeiten en zorgen. Hebben we dan nog wel reden om te danken?Laat ik dit zeggen  Wij zijn door het geloof verbonden met de ware wijnstok.Wij zijn  de vruchtbare uitlopers zijn van Gods levenskrachtige stek in deze wereldDoor alle nare dingen die we kunnen meemaken is God bezig met het snoeiproces in ons leven. Wij verwarren meestal succes met zegen. Zegen is totaal iets anders dan succes,Ik ken mensen die heel veel pech hebben en niet succesvol zijn. En zijn ze toch gezegend.Misschien heeft u helemaal geen succes  geoogst en was u een loser. Misschien liep  veel uit de hand, moest u veel teleurstelling incasseren. Maar als wij met de levende Heer verbonden blijven,  wordt ook ons leven gekrent. Dan draagt ons leven vruchten voor de eeuwigheid. 

Goede vruchten

 Wat zijn de goede vruchten die de resultaten zijn van keihard werken, plannen zuring zijn.?Pracht bedrijf, luxe auto ,hoge trede op de maatschappelijke ladder!

Er is een groot verschil tussen succes en vrucht. Succes, heb je dat aan jezelf te danken. Aan je fantasie of intelligentie. Ik heb er toch keihard voor gewerkt?.Aan je eigen prestaties. Maar  vruchten worden in ons gewerkt zoals baby’s in de schoot van de moeder. Succes is altijd egocentrisch. Ik wil veel bereiken.

Vruchtdragen

Vrucht dragen is er voor de ander om hem te dienen.In Gods Koninkrijk gaat het niet om succes hebben , maar om vrucht dragen. Vruchten van geloof, hoop en liefde. Dat zijn geen bijproducten van mijn inspanning, maar vruchten van de H. Geest. Die groeien vanzelf als we bij de Heer blijven.We lopen een heel groot risico dat we de Heer onze God gaan vergeten. Als we andere goden achterna lopen en voor hen knielen, is ons leven niet vruchtbaar voor Gods koninkrijk. Jezus:zei IK ben de ware wijnstok. Mijn vader is de wijnbouwer. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Als iemand in Mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen.============================================