A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Izebel 2 Afgodendienst


 Om de grote invloed van Egypte op Fenicie en op Izebel te laten zien heb ik hier een foto opgenomen van de Sfinx te Memfis. Een afbeelding van de sfinx zie je ook op  het zegel van Izebel

Sfinx van Memfis

Zegelring in het midden

Je moet je realiseren dat heel vroeger de meeste mensen niet konden schrijven of lezen.

Paspoorten of identiteitsbewijzen bestonden er nog niet.

 Hoe kon men dan bewijzen dat een brief of een grote kruik met olie of wijn van jou was? Wel, daarvoor gebruikte men allerlei soorten zegels.

 Papyri van  kostbare documenten werden gevouwen en gebonden met een koord en dat koord werd bevestigd met een stuk klei en daarin werd de afdruk van een zegel gedrukt.

Nu deed zich het verschijnsel voor dat de papyri tot stof vergingen vooral als ze aan vocht waren blootgesteld, maar dat de stukken hard gebakken klei, bullae genoemd bewaard bleven.

 In Israël zijn duizenden van dergelijke bullae met de afdruk van een zegel gevonden.

Zegelgebruik

De zegels werden gebruikt om anderen te verhinderen om de documenten te lezen of om de eigenaar van bepaalde zaken te identificeren.

Het kwam zelden voor dat vrouwen een zegel bezaten.

Vrouwen hadden niet het recht om bepaalde zaken te verzegelen. Alleen vrouwen uit de allerhoogste kringen bezaten een zegel.

 En dan werd nog altijd de naam genoemd van haar man of haar vader. Nooit werd het zegel van een man genoemd naar een vrouw.

De oosterse samenleving was patriarchaal. De vrouw was het ‘eigendom’ van de man.

Je kunt op die zegels soms vreemde ontdekkingen doen.

Zonneschijf bij Jehizkia

Zo stonden op het Koninklijke zegel van koning Jehizkia de Egyptische symbolen van de zonneschijf en het anch-teken. Israël had het gebruik van zegels overgenomen van de Egyptenaren.

De twee Hebreeuwse woorden voor zegel zijn dan ook Egyptische leenwoorden

Veel namen waren interrogative namen, een naam met een vraag.

I-zebel= waar is Bel, Baal? 

Bekend is de naam i-kabod= waar is de eer, de heerlijkheid? En i=zebel betekent; waar is Bel, waar is Baal?

Izebel gebruikte soms het zegel van haar man.

Ze blijkt ook een eigen zegel gehad te hebben.

Nu komen we twee interessante dingen tegen bij het bestuderen van dit zegel van Izebel. Allereerst wordt duidelijk hoe enorm groot de invloed van de Egyptische religie aan het hof van Achab was.

Er bestond puur heidendom.

Magisch denken

Heel het leven aan het hof was doordrenkt door het Egyptische magische denken.

De archeologie onderschrijft wat we al uit de bijbel weten

Voelde zich als godin

En in de tweede plaats is ons door het zegel van Izebel duidelijk geworden, dat Izebel zich veel hoger voelde dan een gewone prinses; ze beschouwde zichzelf als een godin, als Anat, de vrouw van Baal en ze bezat net zo goed als de Egyptische Isis een levenwekkende kracht. (zie bij Abydos).

Geen wonder dat zij de woede van de profeet Elia en de toorn van God opwekte!

Dr. Marjo Korpel is uitermate deskundig in Ugaritische, Egyptische en Israelitische zegels en daarom heb ik een dankbaar gebruik gemaakt van het zeer uitvoerige bijzonder boeiende recente artikel van haar hand in het maartnummer van Biblical Archeology Society

Een van de beroemdste koninginnen van het oude Israel was Izebel, dochter van de Foenisische koning Eth Baal van Sidon.

Zij was de  vrouw van koning Achab (972-851 voor Chr.)

Slechte vrouw

Ze was het archetype van een slechte vrouw.

We lezen in 1 Kon. 21:25 Inderdaad, niemand heeft zich er meer dan Achab op toegelegd te doen wat slecht is in de ogen van de HEER.

En het was zijn vrouw Izebel die hem daartoe aanzette.

Nooit heeft zij haar Foenisische godsdienst opgegeven.

Zij bleef de Baal vereren, ook al was zij getrouwd met een koning van Israël.

Izebel had een fatale invloed op Achab.

Hij begon ook de Baäl te vereren. Hij liet in Samaria een tempel voor Baäl bouwen en richtte er een altaar voor hem op (1 Kon.16:31).

Izebel ging nog verder.

Roeide profeten uit

Zij liet alle profeten van de HEER uitroeien.(1 Kon. 18:17)

Obadja had echter nog 100 profeten laten onderduiken.

Op zekere dag komt Achab de profeet Elia tegen” Bent u het, Elia, die Israel in het ongeluk hebt gestort?

Elia antwoordde,”Ik heb Israël niet in het ongeluk gestort.

Op de Karmel (zie daar) 

Dat hebt u zelf gedaan en het koningshuis van uw vader,omdat u de geboden van de Heer naast u hebt neergelegd.

Op de berg Karmel  komt het dan tot een heftige confrontatie tussen Elia en de Baalpriesters. U kunt dit lezen in 1 Kon.18.

Maar laten we het zegel eens wat nauwkeuriger bekijken.

De naam Izebel is een citaat van de Baalmythe en betekent”Waar is Baal? De naam

Izebel was daarom uitermate geschikt voor iemand als de dochter van de Foenisische koning Ethbaal.

Want daardoor werd zij geïdentificeerd met de godin Anat en Anat was de geliefde van Baal!!

Vergelijk Isis en Osiris

En Anat was een Kanaanietische paralel van de Egyptische godin Isis-Hathor!.

In het Ugaritische Baäl ritueel vertegenwoordigde de koningin Anat

Zij had de  taak haar geliefde echtgenoot Baal te doen herleven.

Op dezelfde manier werd de farao bij zijn dood geïdentificeerd met Osiris en het was Isis die hem weer tot leven moest wekken met behulp van haar zuster.

Deze beide godinnen worden vaak voorgestel als twee cobra,s

Goddelijke aspiraties

Izebel wilde zichzelf karakteriseren als de levenwekkende kracht achter de troon.Ze had dus goddelijke en zeker semi-goddelijke aspiraties. Dat was niet ongebruikelijk of vreemd In een inscriptie noemt een koningin zich Vrouw van de god Bel (Baal) Volgens Ezechiel 28 : 2 en 9 beschouwde koning van Tyrus zich als een god.We kunnen we dus zeggen dat dit  zegel een krachtig getuigenis is dat zij als een godin vereerd wilde worden en dat juist deze begeerte de toorn van God heeft opgewekt!!