A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Religieus besef


Er is een groot verschil tussen religieus besef en christelijk geloof. Buiten de kring der bijbelse openbaring kunnen we vijf aspecten onderscheiden. Ik noem ze hieronder:

Totaliteitsbeleving.

De mystieke beleving van de eenheid van al het bestaande. Gevoel van het Oneindige.

Die totaliteitsbeleving moet veroverd worden zeggen alle godsdiensten.Jezus Christus verkondigt echter dat wij die totaliteitsbeleving ontvangen door het geloof in Hem, de Opgestane.

In Hem staan we in het Nieuwe Koninkrijk dat Hij verkondigd heeft. Het is een ’wedergeboorte aller dingen’.

Normbesef.

 

De idee van het goede.Van Plato tot het Chinese denken is er besef van goed en kwaad. Mens zijn is leven in tweegesprek. Ook kannibalen hebben een zedelijke norm: goed is als ik de vrouw van vijandig opperhoofd opeet, kwaad is als de vijand mijn vrouw opeet. Christus zegt van dat Koninkrijk dat Hij verkondigt: Gods  liefde is de norm.

Hogere macht

De Betrokkenheid op een Hogere Macht. Er zijn goede en boze machten. Machten die de mens vreest en die hem toch als een magnetische kracht naar hem toetrekken.

Goden en geesten. Het evangelie zegt ons: in Jezus Christus treedt die Hogere macht op ons toe. In Hem heeft Hij de sluier van zijn aangezicht weggenomen. Wie de Zoon kent, kent de Vader. Die Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.

 

Verlossings-behoefte:

 

ten eerste is er de dood en ten tweede hebben we het contact met de hemel verloren.

Het mensenleven is een kreet naar verlossing. Verlossing van de dood, van ziekte, van misoogsten, van armoede, van de ik-waan enz. In Jezus Christus is die verlossing radicaal en principieel.

’Die ook zijn eigen Zoon niet gespaard heeft,hoe zal hij ons met Hem niet alle dingen schenken ?

Levensleiding.

Sommigen zeggen: Ons leven is  verweven met de gang der sterren. Waar houdt de daad op en begint het lot?

Het voorzienigheids geloof. speelt hier een grote rol. Het gesprek tussen daad en lot krijgt in de bijbel het karakter  van een tweegesprek van een kind met zijn Vader.

’Wij weten dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben (Rom. 8 : 280

De moderne mens zegt ten aanzien van de religie drie dingen:

Drie dingen

Ik geloof alleen wat ik kan begrijpen. (rationalisering van het geloof)

Ik kan niet geloven op gezag van anderen.(democratisering van het geloof)

Belangrijk is alleen wat ík vind en wat ík voel (subjectivering van het geloof)

Korte adem en gebroken liaan

De Toradja’s van Midden-Celebes zeiden: de vijandige macht van de Nacht heeft de mens een ’korte adem’ gegeven zoals de nachtwind  wel even waait, maar dan weer gaat liggen.

Zo is het leven van de mens. Hij heeft geen ’lange adem’ Zij zeggen ook dat in overoude tijden ergens bij het grote meer een lange liaan groeide die toegang gaf tot de hemel.

Langs die liaan was er onafgebroken verkeer mogelijk tussen hemel en aarde. Mensen en goden stonden met elkaar in gemeenschap. Maar de liaan is gebroken.

Wij mensen zijn mensen van ‘korte adem’ en van de ’gebroken liaan.’

Elke mens is van nature religieus. Religie is ingebakken. De mens is op  God aangelegd

De mens is niet zelfgenoegzaam

Alle mensen  hebben van huis uit een natuurlijk besef van God meegekregen

Iedereen kon Gods eeuwige kracht en goddelijkheid waarnemen (Rom 1,20)

Verdringing en vervanging

De mens heeft dat natuurlijk besef verdrongen en weggeduwd.

Dat was het eerste proces. Toen is er een tweede proces op gang gekomen

Dat is het proces van vervanging. Rom.1:23 De ontstane leegte is men gaan vervangen

De mens heeft zich goden gemaakt die lijken op mensen en dieren

De mens zelf is een fabriek van afgoden geworden

Het zijn nepgoden. Surrogaatgoden  Nietigheden.  Deug-nieten

De verering van de zwaarlijvige Aziatische moedergodin  heeft niets te maken met de kennis van de levende God

Het is een karikatuur

Alle religies zijn antwoorden

Alle religies zijn antwoorden op de zelfmanifestatie van de levende God.

Er zijn veel foutieve antwoorden gegeven

Er is geen ontwikkeling  van animisme via veelgodendom naar verering van één god

Archeologen hebben aangetoond dat vanaf eerste begin mensen geloofden in persoonlijke goden

Talloze vondsten van beeldjes en standbeelden laten dat zien.

Pervertering

Verering van Wodan, Zeus en Artemis is een pervertering van het beeld van de Levende God