A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ruiter op het witte paard


Wie is de ruiter op het witte paard?Openbaring 6

Drie aartsvijanden van de mens 

De laatste jaren worden wij verbijsterd door allerlei rampen die ons planeet hebben getroffen.

Aardbevingen, overstromingen, terroristische aanslagen.

We denken ook aan de drie aartsvijanden van het menselijk leven en van de samenleving. De oorlog, de armoe en de dood.

Ondanks de raketachtige ontwikkeling van de techniek, de hoge vlucht van de economie zijn we er niet in geslaagd deze drie bedreigingen van het menselijk geluk uit te bannen.

Hoe kan God dit allemaal toelaten? Wat is toch de zin van ons aards bestaan, waar zoveel problemen ons de keel dichtknijpen en de adem ontnemen?

Op weg naar het feest

De bijbel zegt We zijn op weg naar het feest. Het grote bruiloftsfeest van het Lam. Een groter contrast kunnen we ons niet voorstellen. De wereld is een woestijn En de bijbel zegt dat we op weg zijn naar het beloofde land. Een nieuwe werkelijkheid en een nieuw bestaan, met de glans en glorie van intens geluk.

Dat wordt ons aangezegd in de kleurrijke beelden van de Ruiter op het witte paard en de drie onheilspaarden. Opnmb.6

Drie onheilspaarden

 Het rode paard van de oorlog, het zwarte paard van de armoe en het vale paard van de dood. Zo is het leven zegt de bijbel. En wij kunnen dat beamen.

De Here God laat Johannes nog iets anders zien. Achter de verschrikkelijke werkelijkheid van de oorlog, de armoe en de dood is er nog een andere werkelijkheid, een onzichtbare werkelijkheid.

Die kun je niet zien. Die kun je niet berekenen. Maar die is er wel.

 Een troon

Johannes ziet een troon. Het gordijn dat de zichtbare dingen van de onzichtbare gescheiden houdt, wordt even weggeschoven. Terstond kwam ik in vervoering des geestes en zie er stond een troon in de hemel. Dat betekent: er wordt geregeerd. Johannes  blijft toekijken en zie:

Iemand was op die troon gezeten. Het heelal is niet koud en leeg.De kosmos is niet eenzaam en onherbergzaam. Er is geen sprake van het zwijgende niets. 

Iemand was op die troon gezeten. Johannes ziet een iemandachtig wezen, een persoon, iemand die de teugels van het wereldregiem vast in handen heeft.

Boekrol

Johannes blijft toekijken. En wat ziet hij daar? Hij die op die troon is gezeten, heeft een boekrol in de hand. Wat betekent die boekrol?

Die boekrol bevat Gods Raadsplan met deze wereld. Er komt een totaal nieuwe werkelijkheid volgens het bestek dat in die boekrol staat opgetekend.

Een nieuwe werkelijkheid waarin de drie aartsvijanden van het menselijk leven, de oorlog, de armoede en de dood totaal ontbreken.

Maar die boekrol is verzegeld.

Potdicht. Niemand blijkt de zware zegels van de boekrol te kunnen verbreken.

Zolang die boekrol niet geopend wordt, blijven er rampen en catastrofen plaatsvinden. Blijft ook het schrikbewind van oorlog, armoede en de dood de samenleving terroriseren.

Johannes vindt het vreselijk. Hij wordt heel verdrietig. Het is om te huilen. Dat staat er ook En ik weende zeer. Want als er niemand is die dat kan, komt er nooit een einde aan de  oorlog, de armoede en de dood.

Boekrol ontsloten door het Lam

Plotseling blijkt dat er toch Een is, die de boekrol kan ontsluiten.

Zijn naam is Jezus Christus. Hij heeft twee bijnamen, die in het vorige hoofdstuk met de beeldspraak van 2 dieren wordt aangeduid.

Het Lam en de Leeuw. Het Lam is een beeld voor onze verzoening op Golgotha en de Leeuw uit Juda's stam is een beeld van de opgestane Paasvorst.

Hij en Hij alleen is in staat de zegels van de boekrol te verbreken en Gods heilsplan met deze wereld in vervulling te laten gaan.

Wit paard

En wat ziet Johannes als het eerste zegel wordt verbroken? Hij ziet een ruiter op een wit paard. Een paard is in de bijbel altijd een strijdros.

De boeren gebruikten vroeger het paard om te ploegen en om een kar te trekken.

Maar in de tijd van Johannes niet. Toen gebruikte men een os om te ploegen en een ezels om iets te vervoeren. Een paard was een strijdros, dat beest gebruikte men om te vechten. Paard was beeld van strijd, van oorlog.

De ruiter op het witte paard heeft vreedzame bedoelingen. Hij heeft ook geen zwaard in de hand.

En zijn paard is wit. En wit is in de bijbel altijd de symbolische kleur van vrede,en reinheid, van vreugde en feestelijkheid. Wit is de kleur van de overwinning. Dat staat hier ook; Hij trok uit overwinnende en om te overwinnen.

Wie is toch die ruiter op het witte paard? Wat denk jij? Natuurlijk dat is Jezus Christus. Alleen van de opgestane Heer kunnen we zeggen: Hij trok uit overwinnende en om te overwinnen. .Hij is de eerste Mens die voor ons allen   en namens ons allen aan Gene zijde van de doodsrivier is opgestaan. De Enige die eeuwigheidsleven heeft en geeft.

Pijl en boog 

Maar wat betekent dat die pijl en boog? Die pijl en boog vormen samen het Woord van God. Jezus wil met door middel van dat Woord mensen harten treffen met de pijlen van oeverloze liefde. De ruiter op het witte paard is de triomferende Christus.

Dat zien we ook om ons heen.

Als we over de binnenmuur van de Europese tuin  heenkijken, zien dat in Azië, Afrika en Zuid Amerika jaarlijks miljoenen mensen tot geloof in Christus komen. De kerk is China groeit explosief.

De Pinksterkerken in Zuid-Amerika barsten uit hun voegen. en de kerken in Zuid Korea kunnen de geweldige instroom van nieuwe leden bijna niet meer aan.

De doorbraak van het Evangelie is niet te stuiten. Christus komt er aan. Zijn rijk komt en is komende.

Er is weliswaar nog een zware strijd te voeren tegen de drie aartsvijanden, de oorlog, de armoede en de dood. Maar de overwinning is aan de ruiter op het witte paard.

Een ruiter draaft door alle landen Op het witte paard met pijl en boog.

En telkens vouwen zich de handen waar er een pijl naar binnen vloog.

De sterke handen van de mannen, vermoeide handen van een vrouw, gebalde vuisten gaan ontspannen, geheven vingers zweren trouw

Naar alle kanen vliegen pijlen als vlammen in de duisternis. Door' t kerkraam heen en door de spijlen van 't raam in de gevangenis.

1e reactie:oorlog

Jij denkt misschien: Daar zie ik nog geen millimeter van. Op veel plaatsen maken mensen elkaar af.

Denk maar eens aan de zelfmoordcommando's van de fundamentalistische moslims, de terroristische aanslagen van Palestijnen in Israel en niet minder aan de vergeldingsacties van Israel.

De Tamir-tijgers is Shri Lanka, de Baskische aanslagen in Noord-Spanje. Wie niet geblinddoekt in de tijd staat, ziet dat de aarde rood gekleurd is van het bloed.

1e antwoord

Jij hebt gelijk, Maar wat jij zegt, staat ook al in de bijbel. Want als het tweede zegel verbroken wordt ziet Johannes een rood paard.

Dat paard ziet rood van het bloed. Dat rode paard is een beeld van de oorlog.

En de ruiter op dat rode paard heeft een groot zwaard in zijn handen. Zie je hem rennen over de slagvelden van  Europa?

Zie je hem  draven in een razend galop over de killing fields van de loopgravenoorlog in Yperen en Verdun? Zie je hem voortsnellen over de vlakten van de Soedan, Somalië, Angola en Afghanistan?

Stammenoorlogen, veroveringsoorlogen, burgeroorlogen. Als je naar het 8 uur journaal kijkt moet je zeggen De bijbel heeft toch gelijk.  De ruiter op het rode paard is vreselijk actief. 

Overal om ons heen horen we de dreunende hoefslag van de ruiter op het rode paard. Wie knijpt zijn neusgaten dicht en wie roept hem een halt toe?

De Kerk belijdt; De ruiter op het witte paard. Jezus is Overwinnaar Hij is de Vredevorst die de oorlog verdrijft.

2e reactie: armoede 

Jij zegt misschien

Daar zie ik nog geen millimeter van. Overal woedt er niet alleen oorlog, maar is er ook armoe. Kijk bijvoorbeeld eens naar India. 70% procent van de bevolking van India heeft geen toilet en stromend water.

Bent u wel eens zoals ik in India geweest? Als je 's morgens vroeg met de trein de hoofdstad New Delhi binnenrijdt, zie je over een lengte van vele kilometers honderden mensen gehurkt naast de  spoorbaan zitten. Wat doen die mensen daar?

Ze doen hun behoeften. Het zijn alleen maar mannen. Waar zijn de vrouwen?die zijn al geweest

Voor miljoenen is het bestaan in golfplaten afdakjes van de krottenwijken van Bombay, Zimbabwe en Johannesburg zo zwarte als de nacht. De mensen zien zwart van armoe.  Ik zie nog geen sporen van de ruiter op het witte paard.

2e antwoord

Jij hebt gelijk.  Dat staat ook in de bijbel. Want als het derde zegel verbroken wordt, ziet Johannes een zwart paard.

Dat zwarte paard is beeld van de hongersnood

De ruiter op het zwarte paard heeft een weegschaal in zijn hand.  Waar deze ruiter verschijnt, moet gewogen worden.  Voedsel is schaars en de oogst is mislukt.

Er is gebrek aan het meest noodzakelijke. Een maatje tarwe voor een schilling. 

Dat betekent een broodje voor een weekloon. Waar de zwarte handel tiert en zwarte prijzen gemaakt worden daar is de ruiter op het zwarte paard,daar zien de mens zwarte van de jonger en zwart van de armoe.

De ruiter op het zwarte paard rent maar door. Wereldbevolking groeit explosief.

Hoe zullen de miljoenen gevoed worden? Bijbel zegt breng geen schade toe aan de olie en de wijn. Houd olijfbomen en wijngaarden in stand. Zij waren het die vroeger de grondstoffen leverden in het oosten voor een welvarend bestaan. 

Vandaag zouden we zeggen zorg voor het milieu en kap de bossen niet.

Overal om ons heen horen we de dreunende hoefslag van de ruiter op het zwarte paard.  Wie knijpt zijn neusgaten dicht en wie roept hem een halt toe?

De kerk belijdt de ruiter op het witte paard. Jezus is Overwinnaar. Zijn Rijk en rijkdom komen.

3e reactie:  de Dood

Jij zegt misschien:Daar zie ik nog geen millimeter van! Ik ben verpleegkundige op de intensive care afdeling van het AZU.  Ik werk op de gesloten afdeling van een psychiatrische  kliniek. Jij werk in de linnenkamer van het pas geopend hospice in Utrecht oost.  Nee we ruiken hier niet de geurige balsem van het eeuwige leven, maar slechts de lijklucht van de stervende aidspatiënten.

3e antwoord

Jij hebt gelijk.  Dat staat óók in de bijbel.

Want als het vierde zegel verbroken wordt, zie Johannes een vaal paard.

Dat vale paard is het beeld van de dood. Het ziet grauwgroen.

 Het heeft een lijkkleur. We herkennen de sinistere berijder van dit paard aan de sporen die hij heeft achter gelaten op de militaire begraafplaatsen. Known unto God.  Mort pour la patrie. Slachtoffers van de Spaanse griep. Auschwitz

Miljoenen joden eerst verguisd, daarna vergast.  We verbazen ons niet  als de dodenlijst wordt voorgelezen.  Tot het vierde deel er aarde.

Overal om ons heen horen we de dreunende hoefslag van de ruiter op het vale paard. 

Wie knijpt zijn neusgaten dicht en wie roept hem een halt toe?

De Kerk belijdt De ruiter op het witte paard. Jezus is overwinnaar.  Zijn Rijk komt!! Hij is niet alleen de Vredekoning en onze Erfgever , maar ook de opgestane Paasvorst.

Apocalyptische ruiters


Het zijn nog steeds de drie apocalyptische ruiters die door alle eeuwen en geslachten heen de arena van onze aarde betreden. Ze zijn op hol geslagen. Het rode paard van de oorlog, het zwarte paard van de honger en  het vale paard van de dood.

Maar er is nog een ruiter.  De Ruiter op het witte paard. Hij gaat voorop. Het zijn drie onheilsruiters op drie onheilspaarden. De christen telt tot vier.  Hij weet ook van die vierde Ruiter. De Ruiter op het witte paard. Die grote boogschutter die ons getroffen heeft met de pijlen van Gods grenzenloze liefde. Een ruiter draaft door alle landen op't wite paard met pijl en boog En telkens vouwen zich de handen waar eer een pijl naar binnen vloog.