A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Islam


 

Koran kent slechts een taal

Of je nu Bahasa Indonesia, Swahili, Lingala (Congo) spreekt, het heilige boek van de islam kent slechts één taal, en die zul je spreken: het Standaardarabisch, ontstaan uit een woestijndialect, maar anno nu ongenaakbaar geworden woestijndialect.

In de halve maan van de Ghazi Kassimmoskee in Pecs (Hongarije) is een kruis geslagen. De Turkse grootvizier maakte in de 16e eeuw van de Bertolanenkerk een moskee en toen de Ottomanen weer verdreven waren zette de Congtrareformatie er een kruis op

Exact het omgekeerde dus wat christenn op Pinksteren vieren. Moslims kennen een heilige eenvormigheid in plaats van veelkleurigheid en ruimte voor kwetsbare culturen

Het aanbidden in dat ene Arabische taalkleed is in de islam een heilig doel op zich.

In de islam is een vertaling van de Koran geen echte Koran.De boeken Lucas en Handelingen bevatten geen klassiek Grieks, maar Septuaginta-Grieks. Hoe verder het evangelie de wereld ingaat des te verder de taal die Lucas als schrijver gebruikt, vergriekst. God zoekt de mensen op waar ze zijn. Voor de moslim is echter de taal heilig

 

 

 

 

Allah kent geen berouw

 

Voor   de moslims is de gedachte van een God die spijt kan hebben, een gruwel. Op de website van de As-Soenamoskee in Den   Haag lezen we ’In de Bijbel vinden we spijtig genoeg eigenschappen die de ware God absoluut onwaardig zijn. Een van die eigenschappen is dat God spijt kan hebben. Dat is een onmogelijke gedachte voor iedereen die weet God ‘de Heer is de Omnipotente, de Koning, de Levende, de Liefdevolle.’  Maar de God van Israël kan zijn daden betreuren. Toch  zegt Samuël tegen Saul ‘U weet dat de Glorie van Israël nooit zijn woord breekt noch op zijn  besluiten terugkomt” Hoe kan dit? Dat God achteraf afziet van zijn straf, zien we nog vaker in de Bijbel.

De heilige God is veranderlijk. Hij is niet onverbiddelijk als Allah. Hij kan zich laten verbidden.

 

 

Spanning niet wegnemen

 

 

 

 Zijn heiligheid en zijn menselijkheid zullen we moeten laten staan in een Bijbels spanningsveld. God verandert niet van gedachten en toch wel. Die vreemde spanning ligt aan de basis van wat de Bijbel genade noemt!! Hij buigt zijn toorn om in ontferming.Hij laat zich verbidden. Hij is niet onverbiddelijk.

  

Allah als titel

 

 

Als titel  zijn de namen Allah en God wel hetzelfde. Indonesische christenen spreken ook over God als Allah. Zij bidden tot Allah. Ze denken dan  aan  God die zich geopenbaarde heeft in profeten en apostelen. Maar we moeten  niet vergeten dat  het godsbeeld van de moslim statisch is, terwijl de joods-christelijke traditie een dynamisch –relationeel godsbegrip heeft. Als eigennaam is er een grote afstand tussen de .persoon van Allah in de Koran en God de HEER in de Bijbel

Slechts 1 getuige!!

Het christendom kent zeer veel getuigen. de Islam slechts een : Mohammed

De islam en het christendom zijn beide monotheistisch. Maar de moslims zijn afhankelijk van slechts een getuige. Dat maakt de islam zo kwetsbaar. Mohammed ze: alleen aan mij heeft God zich geopenbaard.

Twee stromingen

De islam is opgesplitst in twee belangrijke stromingen: de soennieten en de sji’ieten

De soennieten geloven alleen in de woorden van de profeet Mohammed.

De sji’ieten geloven dat Ali, de vierde kalief en neef van Mohammed de werkelijke afstammeling is van de profeet.

De soennieten wonen vooral in Turkije en Saudi-Arabië en de sji’ieten vooral in Iran waar ze een meerderheid vormen.

Het woord islam wordt meestal vertaald door onderwerping en een moslim is iemand die zich aan God onderwerpt.

Wortel s-l-m

In de woorden  islam en moslim herkennen we de wortel s-l-m, een wortel die we terugvinden in de groet salaam(= vrede) Men zegt salaam alaykum=vrede zij met  u.

De betekenis van het woord islam zou men vollediger kunnen weergeven met de omschrijving: vrede en geluk vinden door zich aan God te onderwerpen.

Voor de moslims was Abraham het voorbeeld van alle gelovigen.

Zijn onderwerping aan Allah (islam) is voor elke volmaakte dienaar van Allah (moslim= hij die zich onderworpen heeft) een levend voorbeeld.

De Abrahamitische oecumene zou voor joden, moslims en christenen van grote betekenis zijn.

Dit is zeker niet zo.

Abraham 

Abraham is geen voorbeeld van onderwerping, maar beeld van de gelovige die zich zich vastklemt aan Gods beloften.

De woorden islam en moslim zijn verwant. Beiden komen van een werkwoord totale onderwerping.

Hoessein, een familielid van Ali, probeerde 1400  jaar geleden vrede te stichten tussen die twee groepen, maar hij werd vermoord in Irak door soennieten

Sji’ietische moslims herdenken de dood van hun geestelijke leider Hoessein jaarlijks door massale zelfkastijding.

De islam is een boekreligie.

Zoals Jezus voor de christen het Woord van God is, zo is de Koran voor de moslim het woord van God.

Het gaat daarbij vooral om het gereciteerde, voorgedragen boek. Ze noemen zich liever niet mohammedaan, want Mohammed was ook maar een mens.

Mohammed zei: ‘Ik ben ook maar een mens als jullie, doch aan  mij is geopenbaard dat uw God een enig God is’

Is Allah van de moslims dezelfde God als de God van de Bijbel ? Nee, de islam heeft een ander Godsbeeld.

Het is wel de verwerking van de openbaring in de zin van verdraaiing, pervertering, maar niet in de zin van verwerping. Het is een vertekening. Vergelijk Rom. 1

De moslims denken dat de christenen drie goden aanbidden: Vader, zoon en Maria. Jezus, de zoon van Miryam is een profeet, een boodschapper, maar bestrijden dat hij als God vereerd kan worden.

Toch is Jezus meer dan een gewoon mens vanwege zijn wonderlijke geboorte, zijn geestelijke natuur en zijn glorieus einde.Jezus zal bij het laatste oordeel terugkeren naar Jeruzalem.

De moslims waren in de Middeleeuwen veel toleranter voor de christenen dan omgekeerd.

Toen in 1099 Jeruzalem door de kruisvaarders werd veroverd, werden joden en moslims ongeacht leeftijd en geslacht de dood ingejaagd.

Tolerant

In groot contrast daarmee is het optreden van sultan Saladin die op het hemelvaartsfeest van Mohammed in 1187 Jeruzalem binnen trok en ‘zeer menselijk en edelmoedig’ optrad

De moslims kennen vijf religieuze plichten:

Vijf plichten

Het uitspreken van de geloofsbelijdenis  la illaha illallah  (Allah is uniek)

Het vijfmaal dagelijkse gebed,

Het geven van aalmoezen aan de armen.

Het dagelijks vasten van zonsondergang tot zonsopgang

In de maand Ramadan en minimaal één keer in je leven een bedevaart naar Mekka maken.

De tekst van de gebedsoproep luidt: God is de allergrootste (Allah Akbar) Ik geloof dat er geen andere God bestaat dan Allah. Ik geloof dat Mohammed de profeet van Allah is. Kom tot gebed, kom tot verlossing. Er bestaat maar één God, dat is Allah

Een goede moslim zal de Koran nooit aanraken met ongewassen handen en nooit op de grond leggen.

Op de dag des oordeels is Mohammed een voorspraak voor de gelovigen

Een goede moslim kent hele gedeelten van de Koran uit zijn hoofd, maar hij begrijpt er niets van.

Arabisch dialect 7e eeuw

Zij moeten namelijk de Koran in de oorspronkelijke taal, het Arabische dialect van Mekka uit de zevende eeuw opzeggen.

Zelfs voor een Arabische moslim uit Marokko is dat moeilijk te verstaan.

Jezus wordt gezien als een van de grootste profeten. Veel moslims zijn christen geworden doordat ze onder indruk kwamen van het karakter en het leven Jezus, o. a. door de Jezus-film

Verschil Jezus Mohammed

Wat is het verschil tussen Jezus en Mohammed? Mohammed kent niet de knechtsgestalte, zoals Jezus.

Wanneer Mohammed macht krijgt in Medina schuwt hij niet om geweld te gebruiken om zijn positie als profeet en staatsman te verdedigen.