A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Intimiteit met God


 

We schuwen intimiteit 

Wij westerse mensen schuwen intimiteit.

We durven niet meer intiem te zijn.

Voor intimiteit is een basisvertrouwen nodig.

Er is geen intimiteit mogelijk als je de ander niet respecteert en niet in waarde laat.

Intimiteit is pas mogelijk in het spanningsveld tussen respect en zelfovergave.

 

Wantrouwen

Tegenover intimiteit staan wantrouwen en schaamte.

Als je de ander niet vertrouwt en als je jezelf schuldig voelt, is er geen intimiteit mogelijk.

In het gewone leven geldt dat als je niet intiem kunt worden met de ander, je over hem gaat heersen of je laat je door hem overweldigen

Beide houdingen zijn ook mogelijk tegenover God.

Je kunt God willen claimen en Hem voor je eigen karretje spannen en je kunt jezelf helemaal verliezen in het goddelijke.

Die ver is, is nabij 

We moeten over God altijd met twee woorden spreken. Die ver is, is nabij.

Ligt hier niet het kernpunt van verschil tussen Allah en Krisjna? .

De één is alleen ‘ver weg’ de ander is alleen ‘nabij’’.

Als je de wereld van de religies in drie stukken knipt, de islam, het oosten en het christendom dan is het grote geheim van het christelijk geloof , dat wij geloven in een God die ver is en nabij(Gez. 319) Looft God, die zegent al wat leeft,Der heemlen Heer is Hij,Die tussen ons zijn woning heeft,

Verre god van islam

De islam leeft met een verre God van het fatalistische theïsme, het oosten met een nabije god van het onpersoonlijke pantheïsme, maar de God van hemel en aarde heeft zich gegeven in de persoon van Jezus Christus.

Slechte godsdienst leidt tot onmenselijkheid.

Echte atheïsten en agnosten zijn er niet. Zij geloven ook in een afgod.

Als je God niet vertrouwt, en je jezelf schaamt, kun je niet intiem met God worden.

Valse mystiek

In de valse mystiek laat je je eigen ik versmelten met God. Je verliest als het ware je eigen ik. Versmelting is iets anders dan overgave. Bij overgave blijft er een twee-eenheid. Je blijft jezelf.

Nu is er ook die andere houding mogelijk Je gaat God claimen. Je gaat God de wet voorschrijven. Wettische mensen dwingen. Hij moet doen wat ik zeg, want ik heb het verdiend.

Bij de ware intimiteit gaat het om een verbondenheid met God.

Dat verbond tussen God en mens is eenzijdig in zijn ontstaan en tweezijdig in zijn bestaan.

De God van Israel is ver en nabij. Allah is de God van ver en Hij blijft altijd ver en verheven

Polariteit ontbreekt

Wat is nu het onderscheid tussen ware en valse mystiek? De Griekse mystiek laat ook de diepe eenheid tussen het goddelijke en menselijke zien maar daar ontbreekt die polariteit. “Ik ben zo groot als god.

Hij is zo klein als ik” In de ware mystiek is er altijd het besef dat God spreekt. God spreekt op drie manieren. God spreekt in de natuur, in het Woord door profeten en apostelen   maar er is ook door de stem in de stilte

Als wij het gehoorapparaat van het Woord in hebben, horen we Gods stem in de natuur maar ook in ons eigen hart

Ware mystiek is dat we ons persoonlijk aangesproken weten  door God in Jezus Christus.

Als we - zoals in de valse mystiek gebeurt- , het persoon zijn van God ontkennen, wordt ook de wereld onpersoonlijk Dan verliezen we het respect voor Gods geboden en lachen we om het oordeel. In de ware mystiek gaat het om een persoonlijke band met Christus.

In Galaten 2:20 lezen we ‘ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij’

Met  ‘ íkzelf’ bedoelt de apostel mijn zelfzuchtige zelf. Met ‘Christus’ bedoelt hij de gezindheid van Christus. We moeten ons zelf niet schrappen, wegcijferen of ne

geren, maar de liefde van Christus laten heersen in ons leven. Ware mystiek geeft geen verlies van persoonlijkheid, maar laat zien dat mijn egocentrische ik door Christus afsterft.

Het gaat in de ware mystiek om herstel van het ware mens zijn.

Gebeden zijn de longen van de kerk.

Wat de longen zijn voor de ademhaling, zijn de gebeden voor de ziel.

Waarom ebt de intimiteit met God juist in onze tijd weg?

Waarom gaat bidden in onze tijd zo moeilijk ?

Omdat de lucht verontreinigd is.

We beleven een geestelijke luchtverontreiniging in onze westelijke  cultuur .

Dan gaat immers het ademhalen ook moeilijk

In Hebr. 10 :19 lezen we dat we zonder schroom en in alle vrijmoedigheid bij God mogen komen.

We mogen regelrecht tot God gaan.

De situatie is nu anders dan in het Oude Testament. Het volk Israel mocht  toen niet achter het voorhangsel komen in het Heilige der Heilige.

Dat voorrecht was voorbehouden aan de Hogepriester op Grote Verzoendag. Op Golgota is het voorhangsel gescheurd.

We hebben nu een vrije toegang tot de Heilige door het verzoeningswerk van de Christus.

Onbeschroomd

Onbeschroomd mogen we tot God gaan.:Leg die onbeschroomdheid dus niet af. Roept de schrijver van de brief aan de Hebreeën ons toe. (Hebr. 10;39)In het Grieks staat voor het woord onbeschroomdheid :panresia, wat letterlijk betekent alles zeggen.

Bidden is alles durven zeggen tot God. Mozes kreeg God op bezoek toen hij gewoon aan het schapen hoeden was. Hij besprak alles met God. Maar er zijn grenzen.

Als Mozes vraagt:Laat mij toch uw majesteit zien: (Ex. 33:18) wijst God hem terug. Hij houdt afstand. Want Hij is niet alleen dichtbij maar ook ver weg.