A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sporen van de meervoudigheid Gods


 

God is meervoudig 

Vind je het ook niet frappant dat je al overal in het Oude Testament sporen aantreft van de belijdenis van de meervoudigheid van God?

God heeft  zich reeds toen geopenbaard in vele gestalten.

Eén van die gestalten is de Engel van de HEER.

Deze engel bemoedigt Hagar in de woestijn, waarna zij concludeert dat de HEER tot haar gesproken heeft.

Deze engel spreekt ook namens de HEER tot Abraham wanneer hij zijn zoon Isaak wil offeren.

Hij verschijnt aan Mozes in de brandende braamstruik en hij gaat voor het volk Israël uit naar het beloofde land.

Een andere hemelse gestalte is  de Wijsheid, die volgens Spreuken 8: 22 al sinds het begin van de schepping bij de HEER was.

Nog weer een andere gestalte is het Woord. God spreekt en handelt door zijn Woord.

Door het Woord van de HEER is de hemel gemaakt. De HEER zond zijn woord en genas hen (Ps 107:20). In het Hebreeuws staat in deze teksten voor 'woord' steeds dabar, in de Griekse vertaling van de Septuaginta lezen we het Griekse woord logos.

In Jesaja 55:11 spreekt de profeet in naam van de HEER over 'mijn woord'' (dabar) dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug.

Gepersonifieerd bijna!

We zien hier het begin van de voorstelling dat het woord van God een aparte, bijna gepersonifieerde gestalte is waardoor de HEER handelt en zich bekend maakt.

In psalm 47 :7a wordt de koning aldus aangesproken:Uw troon, o god, is voor eeuwig en altijd. Ps 45 : 8b kan zo worden vertaald:'Daarom, o god, heeft uw God u gezalfd'.

En wie kent niet de bekende woorden uit Jesaja 9: 5 waar de nieuwe koning als een pasgeboren zoon wordt toegesproken:"wonder van beleid, goddelijke held, vader voor eeuwigheid'.

Dit zijn allemaal sporen die wijzen op de meervormigheid en meervoudigheid van God. Christenen en moslims zijn beiden aanhangers van het monotheïsme.

Wat is een exclusief monotheïsme?

 Met de joden hangen de christenen een inclusief monotheïsme aan.

In de islam gaat het over een exclusief monotheïsme.

Allah wordt door de moslims niet beleden als een meervoudige god.

Op de Rotskoepel te Jeruzalem lezen we:Geprezen zij Allah die geen zoon heeft.

Christenen hebben vanaf het vroegste begin van het christendom God beleden als God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. 

Zij wilden ook  duidelijk aangeven dat het in deze belijdenis niet gaat om drie goden, maar om één God

Drie-enig 

 

Daarom hebben zij het begrip 'drie-enig' ingevoerd. De drievoudigheid van God komt  trouwens al in het Nieuwe Testament tot uiting in de doopformule, namelijk in de woorden van de opgestane Heer 'Gaat dan heen, maakt alle volken tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest'. Het wezen van God is een intense liefdesgemeenschap tussen Vader, Zoon en Geest. 

De gelovigen zijn daarin opgenomen. Het vroege Jodendom biedt tal van aanknopingspunten voor de christelijke belijdenis dat Jezus de Zoon van God is.

 

Meer-voudig en niet een-voudig

Dat Jezus werd beschouwd als de Zoon van God en als de Logos van de HEER, heeft analogieën zowel in het Palestijnse als Alexandrijnse Jodendom van die tijd.

De vroegchristelijke overtuiging dat Jezus God vertegenwoordigde en dat hij goddelijk was, ja zelfs God was, was aan het vroege Jodendom niet volkomen vreemd.